Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đê chắn sóng

Được đăng lên bởi hoangson1583
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 1787 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

1

Ngành: Kỹ thuật biển

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu.
Quảng Ngãi là tỉnh cực nam của Trung Trung Bộ, phía Bắc tiếp giáp với
Quảng Nam, phía Nam tiếp giáp với Bình Định, phía Tây Nam tiếp giáp với
Kontum và tiếp giáp với biển Đông về phía Đông
Lãnh thổ của tỉnh trải dài theo hướng bắc – nam trong khoảng 100 km với
chiều ngang theo hướng đông – tây hơn 60 km, ứng với tọa độ địa lý từ 14032’ đến
15025’ vĩ tuyến bắc và từ 108006’ tới 109004’ kinh tuyến đông.
Ở ba phía Bắc,Tây, Nam, Quảng Ngãi giáp các tỉnh thuộc Duyên hải Nam
Trung Bộ và Tây Nguyên ,phía Bắc là tỉnh Quảng Nam với đường ranh giới chung
khoảng 60 km, phía Tây giáp các tỉnh Gia Lai, Kon Tum trên chiều dài 142 km dựa
lưng vào dãy Trường Sơn, phía nam liền kề tỉnh Bình Định với độ dài 70 km.
Về phía đông, Quảng Nam nằm dọc bờ biển với chiều dài khoảng 130 km.
Toàn tỉnh có diện tích tự nhiện là 5.131,51 km2, chiếm hơn 1,55% diện tích
cả nước với số dân 1.295.000 người (năm 2006), bằng gần 1,54% dân số nước ta.
Giống như hầu hết các tỉnh miền Trung, địa hình đồi núi chiếm tới gần 2/3
lãnh thổ của tỉnh Quảng Ngãi. Địa hình phân hóa rõ rệt theo chiều Đông - Tây và
tạo thành 2 vùng: vùng đồng bằng ven biển ở phía Đông và vùng núi rộng lớn chạy
dọc phía Tây với những đỉnh nhô cao trên 1.000 m.
Bờ Biển Quảng Ngãi dài 130 km chia thành 3 đoạn :
- Đoạn 1 từ mũi Nam Trân đến mũi Ba Làng An
- Đoạn 2 từ mũi Ba Làng An đến mũi Sa Huỳnh
- Đoạn 3 từ mũi Sa Huỳnh đến mũi Kim Bồng
Bờ biển Quảng Ngãi với 6 cửa sông thuận lợi cho việc tàu thuyền cập bến:
- Cửa Sa Cần ở phía Đông Bắc huyện Bình Sơn. Phía Bắc có vũng Dung
Quất ( kế hoạch tại đây xây dựng thành khu công nghiệp phức hợp và cảng biển lớn
nhất miền Trung - Khu kinh tế Dung Quất, đây cũng là nơi Nhà máy lọc dầu số 1
của Việt Nam được xây dựng).
- Cửa Sa Kỳ nằm lọt giữa phía Đông Nam huyện Bình Sơn và phía Đông
Bắc huyện Sơn Tịnh, giữa hai xã Bình Châu và Tịnh Kỳ, có lạch ngầm sâu dài
khoảng hơn 1km được xây dựng thành một cảng biển của tỉnh.

Sinh viên: Hà Trường GiangLớp: 45B

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

2

Ngành: Kỹ thuật biển

- Cửa Cổ Luỹ (Cửa Đại) là nơi hai con Sông Trà Khúc và Sông Vệ đổ về.
Cửa biển hẹp nhưng có vũng sâu, tàu từ 50 tấn đến 70 tấn có thể ra vào được, trước
đây là cửa biển chính của tỉnh.
- Cửa Lở nằm giữa hai xã Nghĩa An (Tư Nghĩa) và Đức Lợi (Mộ Đức). Cửa
biển hẹp và cạn.
- Cửa Mỹ Á ở phía Đông Bắc huyện Đức Phổ, cửa biển hẹp tàu thuyền khó
đậu.
- Cửa...
Đồ án tt nghip k sư 1 Ngành: K thut bin
Sinh viên: Hà Trường Giang
http://www.ebook.edu.vn
Lp: 45B
CHƯƠNG I : GII THIU CHUNG
1.1. Gii thiu khu vc nghiên cu.
Qung Ngãi là tnh cc nam ca Trung Trung B, phía Bc tiếp giáp vi
Qung Nam, phía Nam tiếp giáp vi Bình Định, phía Tây Nam tiếp giáp vi
Kontum và tiếp giáp vi bin Đông v phía Đông
Lãnh th ca tnh tri dài theo hướng bc – nam trong khong 100 km vi
chiu ngang theo hướng đông – tây hơn 60 km, ng vi ta độ địa lý t 14032’ đến
15025’ vĩ tuyến bc và t 108
0
06’ ti 109
0
04’ kinh tuyến đông.
ba phía Bc,Tây, Nam, Qung Ngãi giáp các tnh thuc Duyên hi Nam
Trung B và Tây Nguyên ,phía Bc là tnh Qung Nam vi đường ranh gii chung
khong 60 km, phía Tây giáp các tnh Gia Lai, Kon Tum trên chiu dài 142 km da
lưng vào dãy Trường Sơn, phía nam lin k tnh Bình Định vi độ dài 70 km.
V phía đông, Qung Nam nm dc b bin vi chiu dài khong 130 km.
Toàn tnh có din tích t nhin là 5.131,51 km2, chiếm hơn 1,55% din tích
c nước v
i s dân 1.295.000 người (năm 2006), bng gn 1,54% dân s nước ta.
Ging như hu hết các tnh min Trung, địa hình đồi núi chiếm ti gn 2/3
lãnh th ca tnh Qung Ngãi. Địa hình phân hóa rõ rt theo chiu Đông - Tây và
to thành 2 vùng: vùng đồng bng ven bin phía Đông và vùng núi rng ln chy
dc phía Tây vi nhng đỉnh nhô cao trên 1.000 m.
B Bin Qung Ngãi dài 130 km chia thành 3 đon :
- Đon 1 t
mũi Nam Trân đến mũi Ba Làng An
- Đon 2 t mũi Ba Làng An đến mũi Sa Hunh
- Đon 3 t mũi Sa Hunh đến mũi Kim Bng
B bin Qung Ngãi vi 6 ca sông thun li cho vic tàu thuyn cp bến:
- Ca Sa Cn phía Đông Bc huyn Bình Sơn. Phía Bc có vũng Dung
Qut ( kế hoch ti đây xây dng thành khu công nghip phc hp và c
ng bin ln
nht min Trung - Khu kinh tế Dung Qut, đây cũng là nơi Nhà máy lc du s 1
ca Vit Nam được xây dng).
- Ca Sa K nm lt gia phía Đông Nam huyn Bình Sơn và phía Đông
Bc huyn Sơn Tnh, gia hai xã Bình Châu và Tnh K, có lch ngm sâu dài
khong hơn 1km được xây dng thành mt cng bin ca tnh.
Thiết kế đê chắn sóng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đê chắn sóng - Người đăng: hoangson1583
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Thiết kế đê chắn sóng 9 10 398