Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho nhiệt độ bình phản ứng

Được đăng lên bởi Thành Văn Lê
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 784 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục Lục
Lời mở đầu .................................................................................................................................................... 3
CHUYÊN ĐỀ I: MÔ HÌNH HÓA ................................................................................................................ 4
1.1.

Mô hình hóa lý thuyết ................................................................................................................... 4

1.2.

Các phương pháp nhận dạng thực nghiệm .................................................................................... 7

1.2.1.

Các phương pháp nhận dạng ................................................................................................ 7

1.2.2.

Các phương pháp có thể áp dụng trên đối tượng ................................................................. 9

1.3.

Sử dụng công cụ Identification Toolbox..................................................................................... 14

1.3.1.

Tìm hiểu về Identification Toolbox ..................................................................................... 14

1.3.2.

Sử dụng công cụ Identification Toolbox ............................................................................. 16

CHUYÊN ĐỀ II: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO ĐỐI TƯỢNG TRÊN MIỀN TẦN SỐ ................. 20
2.1. Bộ điều khiển PID ............................................................................................................................ 20
2.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế tối ưu modul ............................................................................................... 20
2.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế tối ưu đối xứng ........................................................................................... 22
2.2. Thiết kế bộ điều khiển dự báo Smith ............................................................................................... 23
2.2.1. Cơ sơ lý thuyết .......................................................................................................................... 23
2.2.2. Áp dụng cho đối tượng bài toán ................................................................................................ 24
2.3. Phương pháp thiết kế theo mô hình nội (IMC) ................................................................................ 25
2.3.1. Cơ sơ lý thuyết .......................................................................................................................... 25
2.3.2. Áp dụng cho đối tượng bài...
1
Mc Lc
Li m đầu .................................................................................................................................................... 3
CHUYÊN ĐỀ I: MÔ HÌNH HÓA ................................................................................................................ 4
1.1. Mô hình hóa lý thuyết ................................................................................................................... 4
1.2. Các phương pháp nhn dng thc nghim .................................................................................... 7
1.2.1. Các phương pháp nhận dng ................................................................................................ 7
1.2.2. Các phương pháp có thể áp dụng trên đối tượng ................................................................. 9
1.3. S dng công c Identification Toolbox ..................................................................................... 14
1.3.1. Tìm hiu v Identification Toolbox ..................................................................................... 14
1.3.2. S dng công c Identification Toolbox ............................................................................. 16
CHUYÊN ĐỀ II: THIT K B ĐIU KHIỂN CHO ĐỐI TƯỢNG TRÊN MIN TN S ................. 20
2.1. B điều khin PID ............................................................................................................................ 20
2.1.1. Tiêu chun thiết kế tối ưu modul ............................................................................................... 20
2.1.1. Tiêu chun thiết kế tối ưu đối xng ........................................................................................... 22
2.2. Thiết kế b điều khin d báo Smith ............................................................................................... 23
2.2.1. Cơ sơ lý thuyết .......................................................................................................................... 23
2.2.2. Áp dụng cho đối tượng bài toán ................................................................................................ 24
2.3. Phương pháp thiết kế theo mô hình ni (IMC) ................................................................................ 25
2.3.1. Cơ sơ lý thuyết .......................................................................................................................... 25
2.3.2. Áp dụng cho đối tượng bài toán ................................................................................................ 28
2.4. K thut chng bão hòa tích phân cho b điều khin PID ............................................................... 30
2.4.1. Cơ sở lý thuyết .......................................................................................................................... 30
2.4.2. Áp dụng cho đối tượng bài toán ................................................................................................ 32
2.5. S dng công c PID Tuner ............................................................................................................. 33
2.6. Thiết kế b điều khiển theo phương pháp quỹ đạo nghim s ......................................................... 35
2.6.1. Xác định tham s khâu hiu chnh sm pha .............................................................................. 36
2.6.2. Xác định tham s khâu hiu chnh tr pha ................................................................................ 37
2.6.3. Xác định tham s khâu hiu chnh sm-tr pha ........................................................................ 38
2.6.4. Áp dụng cho đối tượng bài toán ................................................................................................ 38
2.7. Thiết kế bộ điều khiển cân bang hàm truyền hệ hở (Loop Shaping) ............................................... 44
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho nhiệt độ bình phản ứng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho nhiệt độ bình phản ứng - Người đăng: Thành Văn Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho nhiệt độ bình phản ứng 9 10 814