Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống kênh

Được đăng lên bởi dinhtrungtri1234
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 2 lần
198
Ch¬ng VIII:
ThiÕt kÕ hÖ thèng kªnh
i. tæn thÊt níc trªn kªnh
1. Nguyªn nh©n tæn thÊt níc trªn kªnh:
Níc lÊy tõ nguån ®a vµo ruéng b»ng hÖ thèng kªnh tíi, trong qu¸
tr×nh chuyÓn níc, mét phÇn lîng níc bÞ tæn thÊt do c¸c nguyªn nh©n sau:
- Níc bÞ bèc h¬i ë mÆt kªnh.
- Níc bÞ rß rØ.
- Níc ngÊm xuèng tÇng díi.
Lîng níc bèc h¬i trªn mÆt kªnh lµ mét nguyªn nh©n tù nhiªn kh«ng
thÓ kh¾c phôc ®îc, tuy nhiªn lîng níc bèc h¬i chiÕm mét tû lÖ rÊt nhá
trong lîng níc tæn thÊt (chØ díi 5%), do ®ã ngêi ta cã thÓ bá qua trong
khi tÝnh to¸n.
Lîng níc rß rØ lµ do hang æ cña ®éng vËt vµ thi c«ng kh«ng tèt g©y
nªn. Lo¹i tæn thÊt nµy cÇn ®îc kh¾c phôc trong khi thi c«ng kªnh vµ qu¸
tr×nh qu¶n lý khai th¸c. Do ®ã tæn thÊt rß rØ ph¶i ®îc lo¹i bá trong tÝnh to¸n
thiÕt kÕ kªnh..
Tæn thÊt do ngÊm lµ tæn thÊt lín nhÊt, lµm cho níc trong kªnh bÞ hao
dÇn qu¸ tr×nh chuyÓn vÒ tíi ruéng. §©y lµ lo¹i tæn thÊt cÇn ®îc nghiªn cøu
kü. Nh©n tè chñ yÕu g©y ngÊm ®êng kªnh lµ:
- TÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt lµm ®êng kªnh.
- §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n (chiÒu s©u níc ngÇm vµ híng tho¸t cña
níc ngÇm)
- §iÒu kiÖn thuû lùc ®êng kªnh (tiÕt diÖn kªnh, chu vi ít, ®é s©u
níc trong kªnh).
Thiết kế hệ thống kênh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống kênh - Người đăng: dinhtrungtri1234
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Thiết kế hệ thống kênh 9 10 455