Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NHA TRANG
KHOA CHEÁ BIEÁN
= = = =  = = = =
NGUYEÃN VIEÄT THAÙI
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG LAÏNH CHO
KHO BAÛO QUAÛN SAÛN PHAÅM THUÛY SAÛN
ÑOÂNG LAÏNH SÖÙC CHÖÙA 500 TAÁN TAÏI COÂNG
TY TNHH MINH ÑAÊNG SOÙC TRNG
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
CHUYEÂN NGAØNH: COÂNG NGHEÄ NHIEÄT LAÏNH
CBHD: ThS. NGUYEÃN TROÏNG BAÙCH
Nha Trang, thaùng 11 naêm 2007
Thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản 9 10 911