Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 6
THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN
VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ
Hệ thống phân phối và vận chuyển không khí bao gồm các phần như sau:
- Hệ thống đường ống gió
- Hệ thống các miệng thổi và hút
- Quạt gió.

6.1 THIẾT KẾ HỆ THỐNG KÊNH GIÓ
Trong hệ thống điều hoà không khí hệ thống kênh gió có chức năng dẫn và phân gió tới các
nơi khác nhau tuỳ theo yêu cầu.
Nhiệm vụ của người thiết kế hệ thống kênh gió là phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau :
- Ít gây ồn .
- Tổn thất nhiệt nhỏ.
- Trở lực đường ống bé.
- Đường ống gọn, đẹp và không làm ảnh hưởng mỹ quan công trình.
- Chi phí đầu tư và vận hành thấp.
- Tiện lợi cho người sử dụng.
- Phân phối gió cho các hộ tiêu thụ đều.

6.1.1 Hệ thống kênh gió
6.1.1.1 Phân loại
Đường ống gió được chia làm nhiều loại dựa trên các cơ sở khác nhau :
* Theo chức năng :
Theo chức năng người ta chia hệ thống kênh gió ra làm các loại chủ yếu sau :
- Kênh cấp gió (Supply Air Duct - SAD)
- Kênh hồi gió (Return Air Duct - RAD)
- Kênh cấp gió tươi (Fresh Air Duct)
- Kênh thông gió (Ventilation Air Duct)
- Ống thải gió (Exhaust Air Duct)
* Theo tốc độ gió :
Theo tốc độ người ta chia ra loại tốc độ cao và thấp, cụ thể như sau :
Bảng 6-1
Loại kênh gió
- Tốc độ thấp
- Tốc độ cao

Hệ thống điều hòa dân dụng
Cấp gió
Hồi gió
< 12,7 m/s
< 10,2 m/s
> 12,7 m/s
-

Hệ thống điều hòa công nghiệp
Cấp gió
Hồi gió
< 12,7 m/s
< 12,7 m/s
12,7 - 25,4m/s

* Theo áp suất
Theo áp suất người ta chia ra làm 3 loại : Áp suất thấp, trung bình và cao như sau :
102

- Áp suất thấp
- Áp suất trung bình
- Áp suất cao
* Theo kết cấu và vị trí lắp đặt :
- Kênh gió treo
- Kênh gió ngầm

: 95 mmH2O
: 95 ÷ 172 mmH2O
: 172 ÷ 310 mmH2O

6.1.1.2 Hệ thống kênh gió ngầm
- Kênh thường được xây dựng bằng gạch hoặc bê tông và đi ngầm dưới đất. Kênh gió
ngầm thường kết hợp dẫn gió và lắp đặt các hệ thống đường nước, điện, điện thoại đi kèm
nên gọn gàng và tiết kiệm chi phí nói chung.
- Kênh gió ngầm được sử dụng khi không gian lắp đặt không có hoặc việc lắp đặt các
hệ thống kênh gió treo không thuận lợi, chi phí cao và tuần hoàn gió trong phòng không tốt.
- Kênh gió ngầm thường sử dụng làm kênh gió hồi, rất ít khi sử dụng làm kênh gió
cấp do sợ ảnh hưởng chất lượng gió sau khi đã xử lý do ẩm mốc trong kênh, đặc biệt là kênh
gió cũ đã hoạt động lâu ngày. Khi xây dựng cần phải xử lý chống thấm kênh gió thật tốt.
- Kênh thường có tiết diện chữ nhật và được xây dựng sẵn khi xây dựng công trình.
- Hệ thống kênh gió ngầm thường được sử dụng trong các nhà máy dệt, rạp chiếu
bóng. Các kênh g...
CHƯƠNG 6
THIT K H THNG VN CHUYN
VÀ PHÂN PHI KHÔNG KHÍ
H thng phân phi và vn chuyn không khí bao gm các phn như sau:
- H thng đường ng gió
- H thng các ming thi và hút
- Qut gió.
6.1 THIT K H THNG KÊNH GIÓ
Trong h thng điu hoà không khí h thng kênh gió có chc năng dn và phân gió ti các
nơi khác nhau tu theo yêu cu.
Nhim v ca người thiết kế h thng kênh gió là phi đảm bo các yêu cu cơ bn sau :
- Ít gây n .
- Tn tht nhit nh.
- Tr lc đường ng bé.
- Đường ng gn, đẹp và không làm nh hưởng m quan công trình.
- Chi phí đầu tư và vn hành th
p.
- Tin li cho người s dng.
- Phân phi gió cho các h tiêu th đều.
6.1.1 H thng kênh gió
6.1.1.1 Phân loi
Đường ng gió được chia làm nhiu loi da trên các cơ s khác nhau :
* Theo chc năng :
Theo chc năng người ta chia h thng kênh gió ra làm các loi ch yếu sau :
- Kênh cp gió (Supply Air Duct - SAD)
- Kênh hi gió (Return Air Duct - RAD)
- Kênh cp gió tươi (Fresh Air Duct)
- Kênh thông gió (Ventilation Air Duct)
- ng thi gió (Exhaust Air Duct)
* Theo tc độ gió :
Theo tc độ người ta chia ra loi tc độ cao và thp, c th như sau :
Bng 6-1
H thng điu hòa dân dng H thng
điu hòa công nghip Loi kênh gió
Cp gió Hi gió Cp gió Hi gió
- Tc độ thp < 12,7 m/s < 10,2 m/s < 12,7 m/s < 12,7 m/s
- Tc độ cao > 12,7 m/s - 12,7 - 25,4m/s
* Theo áp sut
Theo áp sut người ta chia ra làm 3 loi : Áp sut thp, trung bình và cao như sau :
102
THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ 9 10 730