Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế khuôn trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt

PhÇn II: ThiÕt kÕ khu«n trong Pro/ ENGINEER
Trî gióp thiÕt kÕ khu«n lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña Pro/E. Modul
khu«n ®Çy ®ñ cña Pro/E (Pro/Moldesign) cho phÐp thùc hiÖn c¸c thao t¸c t¹o
khu«n, th¸o l¾p, thö nghiÖm khu«n, m« pháng qu¸ tr×nh lµm viÖc cña khu«n.
Modul nµy chØ ®−îc cung cÊp theo yªu cÇu riªng. Qua bµi nµy chóng ta sÏ lµm
quen víi ph−¬ng ph¸p t¹o 2 nöa khu«n tõ mét chi tiÕt cã s½n, trong file
Cover.prt. §ã lµ mét n¾p hép nhùa, cã c¸c mÆt cong, thµnh máng, c¸c vÊu vµ lç
b¾t vÝt (h×nh 1).
Qu¸ tr×nh t¹o khu«n tr¶i
qua c¸c b−íc sau:
- T¹o m« h×nh khu«n,
file Mould.mfg.
- C¾t khu«n, gåm t¹o
mÆt ph©n khu«n vµ c¾t khèi
khu«n thµnh 2 nöa theo mÆt
ph©n khu«n.
- T¹o c¸c chi tiÕt ®éc
lËp chøa m« h×nh cña c¸c nöa
H×nh 1: Chi tiÕt mÉu
khu«n.
- T¸ch khu«n
- Thö t¹o l¹i chi tiÕt ®−îc Ðp tõ khu«n míi t¹o ra.
1. T¹o m« h×nh khu«n
M« h×nh khu«n biÓu diÔn khèi khu«n, ®−îc
t¹o trªn c¬ së chi tiÕt mÉu (Reference Model).
Khëi t¹o file m« h×nh, tõ thanh menu
chän File ⇒ New. Trong hép tho¹i New
(h×nh 2), chän Manufacturing ⇒ Mold.
NhËp tªn file, vÝ dô Mould ⇒ OK.
B−íc tiÕp theo lµ gäi chi tiÕt mÉu.
Trong Menu Manager, chän Mold Model
⇒ Assemble ⇒ RefModel. Trong hép tho¹i
Open võa hiÖn ra, chän tªn file Cover.prt.
Pro/E hái tªn file m« h×nh vµ gîi ý tªn mÆc
®Þnh lµ Mould_Ref. Cã thÓ nhËp tªn kh¸c,
nh−ng ®¬n gi¶n lµ chÊp nhËn. Trªn mµn h×nh
H×nh 2: Gäi chøc n¨ng Mold
hiÖn ra m« h×nh chi tiÕt mÉu
1

Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt
Khèi khu«n sÏ ®−îc t¹o trªn c¬ së chi tiÕt mÉu vµ bao ra ngoµi chi tiÕt mÉu.
NÕu ®· cã s½n file m« h×nh khèi khu«n th× cã thÓ dïng chøc n¨ng l¾p r¸p ®Ó l¾p nã
víi m« h×nh chi tiÕt. Trong Menu Manager, chän Assemble ⇒ Workpiece ®Ó
chÌn khèi khu«n vµo vµ dïng c¸c rµng buéc ®Ó l¾p chóng víi nhau.
V× chóng ta ch−a cã s½n khèi khu«n nªn ph¶i t¹o ra nã ngay trong m« h×nh hiÖn thêi.
Trong Menu Manager, chän Mold Model ⇒ Create ⇒ Work Piece ⇒
Manual. §Ó ®¸p l¹i yªu cÇu nhËp tªn ph«i, nhËp Cover-W ⇒ OK.
Chän Creat features
trong hép tho¹i Creation
Options chän OK. Trªn
Menu Manage ⇒ Solid ⇒
Protrucsion

⇒Extrude,

solid ⇒ Done. Ta vµo m«i
tr−êng t¹o khèi quen thuéc.
Vµo sketch, chän mÆt chuÈn
DTM2 lµm Sketch Plane vµ
H×nh 3: Sketch ®−êng biªn cña khu«n
c¸c mÆt chuÈn kh¸c sao cho
vÞ trÝ cña m« h×nh nh− h×nh 3. Ph¸c th¶o Rectangle bao ra ngoµi chi tiÕt vµ ghi
kÝch th−íc nh− trong h×nh. Sau khi t¹o xong ch÷ nhËt, t¹o solid b»ng c¸ch chän
nhËp 80 cho chiÒu cao khèi khu«n.
KÕt qu¶, t¹o ra ®−îc hép
khu«n cã kÝch th−íc ...
Bé m«n c¬ ®iÖn tö & CTM ®Æc biÖt
1
PhÇn II: ThiÕt kÕ khu«n trong Pro/ ENGINEER
Trî gióp thiÕt kÕ khu«n lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng cña Pro/E. Modul
khu«n ®Çy ®ñ cña Pro/E (Pro/Moldesign) cho phÐp thùc hiÖn c¸c thao t¸c t¹o
khu«n, th¸o l¾p, thö nghiÖm khu«n, m« pháng qu¸ tr×nh lµm viÖc cña khu«n.
Modul nµy chØ ®îc cung cÊp theo yªu cÇu riªng. Qua bµi nµy chóng ta sÏ lµm
quen víi ph¬ng ph¸p t¹o 2 nöa khu«n tõ mét chi tiÕt cã s½n, trong file
Cover.prt. §ã lµ mét n¾p hép nhùa, cã c¸c mÆt cong, thµnh máng, c¸c vÊu vµ lç
b¾t vÝt (h×nh 1).
Qu¸ tr×nh t¹o khu«n tr¶i
qua c¸c bíc sau:
- T¹o m« h×nh khu«n,
file Mould.mfg.
- C¾t khu«n, gåm t¹o
mÆt ph©n khu«n vµ c¾t khèi
khu«n thµnh 2 nöa theo mÆt
ph©n khu«n.
- T¹o c¸c chi tiÕt ®éc
lËp chøa m« h×nh cña c¸c nöa
khu«n.
H×nh 1: Chi tiÕt mÉu
- T¸ch khu«n
- Thö t¹o l¹i chi tiÕt ®îc Ðp tõ khu«n míi t¹o ra.
1. T¹o m« h×nh khu«n
M« h×nh khu«n biÓu diÔn khèi khu«n, ®îc
t¹o trªn c¬ së chi tiÕt mÉu (Reference Model).
Khëi t¹o file m« h×nh, tõ thanh menu
chän File New. Trong hép tho¹i New
(h×nh 2), chän Manufacturing Mold.
NhËp tªn file, vÝ dô Mould OK.
Bíc tiÕp theo lµ gäi chi tiÕt mÉu.
Trong Menu Manager, chän Mold Model
Assemble RefModel. Trong hép tho¹i
Open võa hiÖn ra, chän tªn file Cover.prt.
Pro/E hái tªn file m« h×nh vµ gîi ý tªn mÆc
®Þnh lµ Mould_Ref. Cã thÓ nhËp tªn kh¸c,
nhng ®¬n gi¶n lµ chÊp nhËn. Trªn mµn h×nh
hiÖn ra m« h×nh chi tiÕt mÉu
H×nh 2: Gäi chøc n¨ng Mold
Thiết kế khuôn trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế khuôn trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thiết kế khuôn trong ProE 2.0Bộ môn Cơ điện tử HVKTQS 9 10 565