Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch Quartus II

Được đăng lên bởi manhtoan-bk93
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết kế mạch.
Mạch điện trong Quartus có thể được thiết kế theo các cách sau:
2.1/ Sơ đồ khối (Block Diagram).
Trong cách mô tả này, mạch điện tạo nên từ các cổng logic rời rạc, hay các hàm gồm
nhiều cổng logic tích hợp (megafunctions). Để vẽ mạch theo cách này, nhấn New, chọn
tab Device Design Files, chọn Block Diagram/ Schematic File, hiện:

Hình vẽ. Giao diện Block Editor
Nhấn chọn Symbol Tool để hiện các cổng logic hay các hàm Megafuntions:

Hình vẽ. Các cổng logic, các hàm.
Khi đã chọn xong các cổng logic hay hàm thì dùng các công cụ nối dây để vẽ mạch hoàn chỉnh.
2.2 Các file thiết kế.
Nhấn New, chọn tab Device Design Files, chọn Verilog HDL (hay VHDL hay AHDL). Với cách này, mạch điện được mô tả bởi các đoạn mã thể hiện
các đầu vào đầu ra của các khối mạch cũng như cách xử sự của chúng. Trong luận án này, lấy ví dụ về thiết kế mạch đếm 4 bit dùng Verilog HDL file.

Tạo file mới.
Từ giao diện của Altera Quartus chọn File/New Project Wizard. Hiện:

Hình vẽ. Giao diện Dự án mới
Nhấn Next/Next để hiện ra bảng Thiết lập linh kiện (Family & Device Settings), chọn linh kiện FPGA mà ta dùng, rồi nhấn Finish.
Lúc này, ta sẽ có được Project đầu tiên.

Thêm file Thiết kế vào Project
Nhấn File/New .

Hình vẽ Giao diện file thiết kế mới.
Để tạo ra file thiết kế cho Dự án, ta có thể dùng sơ đồ khối (nhấn Block Diagram/Schematic File) hay dùng một trong các ngôn ngữ mô tả phần cứng
như: AHDL, Verilog HDL hay VHDL hoặc có thể dùng kiểu EDIF. Ở đây, để chọn dùng ngôn ngữ Verilog HDL.
Bộ đếm nhị phân 4 bit.
Một bộ đếm nhị phân 4 bít gồm 2 đầu vào: đầu vào xung đếm (clock), đầu vào xóa bộ đếm về 0 (clear) và 4 đầu ra nhị phân Q0, Q1, Q2, Q

Hình vẽ. Sơ đồ mạch bộ đếm nhị phân 4bit.
Đoạn mã dùng Verilog để mô tả bộ đếm trên như sau:
Mã:

//4-bit Binary counter
module counter(Q , clock, clear);
// I/O ports
output [3:0] Q;
input clock, clear;
//output defined as register

reg [3:0] Q;
always @( posedge clear or negedge clock)
begin
if (clear)
Q <= 4'd0; //Nonblocking assignments are recommended
//for creating sequential logic such as flipflops
else
Q <= Q + 1;// Modulo 16 is not necessary because Q is a
// 4-bit value and wraps around.
end
endmodule
Dùng bộ soạn thảo sẵn có của Quartus để đưa đoạn mã này vào file Verilog vừa tạo ra, rồi Save với tên phù hợp.

Hình vẽ. File thiết kế dem4bit.v thể hiện bằng ngôn ngữ Verilog.
Dùng đoạn mã mẫu của Verilog.
Quartus đã tạo sẵn một số đoạn mã Verilog mẫu để hỗ trợ người thiết kế. Chọn Edit/Insert Template/ Verilog HDL. Có...
Thiết kế mạch.
Mạch điện trong Quartus có thể được thiết kế theo các cách sau:
2.1/ Sơ đồ khối (Block Diagram).
Trong cách mô tả này, mạch điện tạo nên từ các cổng logic rời rạc, hay các hàm gồm
nhiều cổng logic tích hợp (megafunctions). Để vẽ mạch theo cách này, nhấn New, chọn
tab Device Design Files, chọn Block Diagram/ Schematic File, hiện:
Hình vẽ. Giao diện Block Editor
Nhấn chọn Symbol Tool để hiện các cổng logic hay các hàm Megafuntions:
Hình vẽ. Các cổng logic, các hàm.
Khi đã chọn xong các cổng logic hay hàm thì dùng các công cụ nối dây để vẽ mạch hoàn chỉnh.
2.2 Các file thiết kế.
Nhấn New, chọn tab Device Design Files, chọn Verilog HDL (hay VHDL hay AHDL). Với cách này, mạch điện được mô tả bởi các đoạn mã thể hiện
các đầu vào đầu ra của các khối mạch cũng như cách xử sự của chúng. Trong luận án này, lấy ví dụ về thiết kế mạch đếm 4 bit dùng Verilog HDL file.
Thiết kế mạch Quartus II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch Quartus II - Người đăng: manhtoan-bk93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thiết kế mạch Quartus II 9 10 854