Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mạch

Được đăng lên bởi thuyhoangcs
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
4.1 Cấu trúc mạch
4.2 Các thông số kỹ thuật
4.3 Thiết kế mạch

3/11/2015

Thai Nguyen University of Technology

2

4.1 Cấu trúc mạch
•

Bao gồm nhiều mạch khuếch đại ghép trực tiếp với nhau, nhưng
có thể phân thành ba tầng khuếch đại: Tầng vào, tầng trung gian
và tầng ra

•

Tầng vào là tầng khuếch đại vi sai, có đặc tính kỹ thuật:
- Dòng vào trên hai đầu vào rất nhỏ
- Điện trở vào lớn
- Độ trôi điểm làm việc nhỏ

- Đặc tính động tốt (đặc tính biên tần, pha tần…)
- Có khả năng bù offset
3

4.1 Cấu trúc mạch
•

Tầng trung gian gồm có:
- Mạch khuếch đại vi sai biến đổi đối xứng / không đối xứng
- Mạch khuếch đại và dịch mức điện thế
- Mạch khuếch đại điện áp và tiền công suất

• Tầng ra là tầng khuếch đại công suất có cấu trúc đẩy kéo ( Push
– Pull), chế độ AB có mạch vảo vệc chống ngắn mạch.

3/11/2015

Thai Nguyen University of Technology

4

4.1 Cấu trúc mạch
Ví dụ vi mạch khuếch đại thuật toán 741

3/11/2015

5

4.1 Cấu trúc mạch
 Tầng khuếch đại vi sai vào: Gồm các trans từ T1 đến T9
- T1, T3 và T2, T4 là 2 cặp trans mắc kiểu cascode tạo thành
mạch khuếch đại vi sai với đầu vào P và đầu vào N. T1, T2 có hệ
số khuếch đại dòng lớn, T3 và T4 có hệ số khuếch đại dòng nhỏ.
- T8 và T9 là mạch gương dòng tạo thành nguồn dòng hằng cấp
cho tầng vi sai
- T5, T6 và T7 là tải tích cực của tầng vi sai, dòng ra của tầng vi

sai lấy từ collector T6 đưa ra điều khiển tầng tiền công suất T16.
Hệ số khuếch đại của tầng vi sai có thể đạt từ 50 đến 60dB
3/11/2015

6

4.1 Cấu trúc mạch
 Tầng khuếch đại trung gian: Gồm các trans T16, T17 và T13
- T16 và T17 là mạch khuếch đại Darlington E chung có điện
trở vào lớn.
- T12 và T13 là mạch gương dòng trong đó T13 có vai trò như là

tải tích cực của tầng khuếch đại E chung
- Hệ số khuếch đại của tầng trung gian có thể đạt trên 50dB

3/11/2015

Thai Nguyen University of Technology

7

4.1 Cấu trúc mạch
 Tầng khuếch đại công suất: Gồm các trans T14, T20
- T15 và T19 cùng với các điện trở R10 và R11 là mạch bảo vệ
chống ngắn mạch cho tầng công suất khi dòng điện qua R11 vượt
quá 20mA thì T15 mở thông làm giảm dòng qua T14 hoặc khóa T14
- Khi dòng qua R10 vượt quá 20mA thì dòng cực gốc của T20
cũng tăng lên làm tăng dòng điện qua điện trở R9, tăng điện áp cực
gốc của T19 làm T19 mở, khóa bớt T16 và do đó giảm dòng cực
gốc của T20 dấn đến hạn chế dòng qua T20 hoặc khóa T20

3/11/2015

8

4.1 Cấu trúc mạch
 Tầng khuếch đại công suất:
- Mạch dịch thế nằm giữa 2 cực gốc của T14 T20 gồm T18 và
R6, R7 tạo điện thế cỡ 1...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mạch - Người đăng: thuyhoangcs
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thiết kế mạch 9 10 234