Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Kế Máy Biến Áp ba Pha Ngâm Dầu S Bằng 400

Được đăng lên bởi Stevens Light
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1981 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha ngâm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

dầu

LỜI MỞ ĐẦU
húng ta đang sống trong thời đại với sự phát triển không ngừng của
khoa học kĩ thuật, một thời đại mà sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
được đặt lên hàng đầu .
Nói đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì không thể tách rời được
ngành điện, ngành điện đóng một vai trò mấu chốt trong quá trình đó.
Trong ngành điện thì công việc thiết kế máy điện là một khâu vô cùng
quan trọng, nhờ có các kĩ sư thiết kế máy điện mà các máy phát điện mới
được ra đời cung cấp cho các nhà máy điện. Khi điện đã được sản xuất ra
thì phải truyền tải điện năng tới nơi tiêu thụ, trong quá trình truyền tải điện
năng đó thì không thể thiếu được các máy biến áp điện lực dùng để tăng và
giảm điện áp lưới sao cho phù hợp nhất đối với việc tăng điện áp lên cao
để tránh tổn thất điện năng khi truyền tải cũng như giảm điện áp cho phù
hợp với nơi tiêu thụ .
Vì lí do đó mà máy biến áp điện lực (MBAĐL) là một bộ phận rất
quan trọng trong hệ thống điện .MBAĐL ngâm dầu là loại máy được sử
dụng rất phổ biến hiện nay do những ưu điểm vượt trội của loại máy này
có được .Nhờ đó mà MBAĐL ngâm dầu ngày càng dược sử dụng rộng rãi
hơn và không ngừng được cải tiến sao cho phục vụ nhu cầu của người sử
dụng đươc tốt nhất .
Bằng tất cả cố gắng của mình ,với những kiến thức nhận được từ thầy
cô và sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Đức Sỹ ,mà tôi đã làm
nên bài thiết kế tốt nghiệp này.

1
SINH VIÊN :BUI THI LUONG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha ngâm

dầu

Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của tôi là:
THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA NGÂM DẦU
Bài thiết kế tốt nghiệp của tôi gồm 2 phần:
¾ Phần 1 : Tổng quan về máy biến áp.
¾ Phần 2 : Thiết kế.
Các bản vẽ :
Bản vẽ tổng lắp ráp A0.
Bản vẽ quấn dây và sơ đồ nối dây A0.
Bản vẽ mạch từ lắp ráp A0.
Kết luận .
Các tài liệu tham khảo .
Mục lục .

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP
1.1 VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ MÁY BIẾN ÁP
2
SINH VIÊN :BUI THI LUONG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế máy biến áp điện lực 3 pha ngâm

dầu

Để dẫn điện từ các trạm phát điện đến hộ tiêu thụ cần phải có đường
dây tải điện (Hình 1.1) Nếu khoảng cách giữa nơi sản xuất điện và nơi
tiêu thụ điện lớn, một vấn đề rất lớn đặt ra và cần được giải quyết là việc
truyền tải điện năng đi xa làm sao cho kinh tế nhất và đảm bảo được các
chỉ tiêu kĩ thuật.

Máy phát điện

Đường dây tải

Máy biến áp
tăng áp

Hộ tiêu thụ

Máy biến áp
giảm áp

Hình 1.1 Sơ đồ mạng truyền tải điện đơn giản
Như ta đã biết, cùng một c...
ĐỒ ÁN TT NGHIP Thiết kế máy biến áp đin lc 3 pha ngâm
du
SINH VIÊN :BUI THI LUONG
1
LI M ĐẦU
húng ta đang sng trong thi đại vi s phát trin không ngng ca
khoa hc kĩ thut, mt thi đại mà s nghip công nghip hóa hin đại hóa
được đặt lên hàng đầu .
Nói đến công nghip hóa, hin đại hóa thì không th tách ri được
ngành đin, ngành đin đóng mt vai trò mu cht trong quá trình đó.
Trong ngành đin thì công vic thiết kế máy đ
in là mt khâu vô cùng
quan trng, nh có các kĩ sư thiết kế máy đin mà các máy phát đin mi
được ra đời cung cp cho các nhà máy đin. Khi đin đã được sn xut ra
thì phi truyn ti đin năng ti nơi tiêu th, trong quá trình truyn ti đin
năng đó thì không th thiếu được các máy biến áp đin lc dùng để tăng và
gi
m đin áp lưới sao cho phù hp nht đối vi vic tăng đin áp lên cao
để tránh tn tht đin năng khi truyn ti cũng như gim đin áp cho phù
hp vi nơi tiêu th .
Vì lí do đó mà máy biến áp đin lc (MBAĐL) là mt b phn rt
quan trng trong h thng đin .MBAĐL ngâm du là loi máy được s
dng rt ph biến hin nay do nhng ưu đim vượt tri ca loi máy này
được .Nh đó mà MBAĐL ngâm du ngày càng dược s dng rng rãi
hơn và không ngng được ci tiến sao cho phc v nhu cu ca người s
dng đươc tt nht .
Bng tt c c gng ca mình ,vi nhng kiến thc nhn
được t thy
cô và s hướng dn tn tình ca thy giáo Nguyn Đức S ,mà tôi đã làm
nên bài thiết kế tt nghip này.
Thiết Kế Máy Biến Áp ba Pha Ngâm Dầu S Bằng 400 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết Kế Máy Biến Áp ba Pha Ngâm Dầu S Bằng 400 - Người đăng: Stevens Light
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Thiết Kế Máy Biến Áp ba Pha Ngâm Dầu S Bằng 400 9 10 22