Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế mỏ

Được đăng lên bởi linhsctlc
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2839 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta là đất nước có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng với trữ
lượng lớn. Trong đó vàng là nguồn tài nguyên có giá trị kinh tế lớn trong nền
kinh tế quốc dân; vàng đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghịêp
hóa, hiện đại hoá đất nước, nó là nguồn năng lượng có giá trị kinh tế cao. Vì vậy
việc khai thác vàng được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư về
nhiều mặt.
Trong những năm gần đây, được sự hỗ trợ của nhà nước việc khai thác
vàng đang dần phát triển mạnh, xứng đáng là ngành công nghiệp hàng đầu của
đất nước.
Sau quá trình nguyên cứ tài liệu địa chất cũng như việc đi khảo sát thực tế
Công ty CP Nhẫn đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn mỏ Huy Hoàng lập
thiết kế kỹ thuật thi công khai thác vàng Sa Phìn và Tsu Ha xã Nậm Sây - huyện
Văn Bàn - tỉnh Lào Cai.

-1-

KHÁI QUÁT CHUNG
1. Chủ đầu tư và địa chỉ liên lạc
- Tên chủ đầu tư: Công ty CP Nhẫn.
- Địa chỉ: ...................
- Điện thoại: ................
- Quyết định thành lập số: .......................
2. Cơ sở để lập thiết kế thi công.
2.1. Thiết kế kỹ thuât thi công khai thác vàng Sa Phìn và Tsu Ha xã Nậm
Sây - huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai được lập trên cơ sở:
- Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày
27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng
sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.
Hợp đồng số……. ngày………. giữa Công ty CP Nhẫn và Công ty CP tư
vấn mỏ huy hoàng để lập “Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác vàng Sa Phìn và
Tsu Ha xã Nậm Sây - huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai”.
Căn cứ vào nhu cầu làm đồ trang sức trong và ngoài nước.
Căn cứ vào quyết định cấp giấy phép khái thác số: 368/GP-UBND ngày
22/02/2012 của UBND tỉnh Lào Cai V/v: Đồng ý cho công ty CP nhẫn khai thác
vàng Sa Phìn và Tsu Ha xã Nậm Sây - huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai.
Công ty Cổ phần Nhẫn lập Thiết kế kỹ thuật thi công khai thác vàng Sa
Phìn và Tsu Ha xã Nậm Sây - huyện Văn Bàn - tỉnh Lào Cai trình các cấp có
thẩm quyền xem xét để thực hiện triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ đến quý
IV/2012 có sản phẩm cung cấp cho thị trường.
2.2. Tài liệu cơ sở:
- Thuyết minh Dự án và thiết kế cơ sở đã được các cấp có thẩm quyền phê
duyệt cấp giấy chứng nhận đầu tư.
- Văn bản số: 83/ĐCKS - ĐC, ngày 15/7/2011V/v: thẩm định tài liệu
đánh giá bổ sung vàng gốc tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
Các tiêu chuẩn xây dựng áp dụng.
- QCVN 04: 2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc...
LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta đất nước nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng với trữ
lượng lớn. Trong đó vàng nguồn tài nguyên giá trị kinh tế lớn trong nền
kinh tế quốc dân; vàng đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghịêp
hóa, hiện đại hoá đất nước, nó là nguồn năng lượng có giá trị kinh tế cao. Vì vậy
việc khai thác vàng được Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu về
nhiều mặt.
Trong những m gần đây, được sự hỗ trợ của n nước vic khai thác
vàng đang dần phát triển mạnh, xứng đáng ngành công nghiệp hàng đầu của
đất nước.
Sau quá trình nguyên cứ tài liệu địa chất cũng như việc đi khảo sát thực tế
Công ty CP Nhẫn đã phối hợp với Công ty Cổ phần vấn m Huy Hoàng lập
thiết kế kỹ thuật thi công khai thác vàng Sa Phìn và Tsu Ha xã Nậm Sây - huyện
Văn Bàn - tỉnh Lào Cai.
- 1 -
Thiết kế mỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế mỏ - Người đăng: linhsctlc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Thiết kế mỏ 9 10 111