Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế móng cọc ép

Được đăng lên bởi nguyentanthao-ou
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 9

THIẾT KẾ MÓNG CỌC
ÉP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ XÂY DỰNG

GVHD: ThS. VÕ MINH THIỆN

CHƯƠNG 9: THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP
9.1. Tải trọng
9.1.1. Tải trọng tính toán
 Dựa vào bảng tổ hợp nội lực tính toán chân cột.

 Moxtt:

mô men uốn quanh trục x.

 Moytt:

mô men uốn quanh trục y.

 Qoxtt:

lực cắt theo trục x.

 Qoytt:

lực cắt theo trục y.

 Nội lực tính toán đáy đài: lực dọc Nz từ etabs chưa kể thêm tải trọng sàn tầng
hầm và vách hầm. Tải trọng sàn tầng hầm và vách tầng hầm được tính toán
riêng.
 Tải trọng tính toán tại chân cột C9:
N ham  F.(g ham  pham )  18,36(25.1,1.0, 25  1, 2.6)  236,385kN

Ntuongvay   btct .L.tuongvay .h  25.1,1.0,25.(3,9  3,6).3,1  1196,91kN
Trường hợp tải
(Nmax, Mxtu, Mytu, Hxtu, Hytu)
(Mxmax, Mytu, Ntu, Hxtu, Hytu)
(Mymax, Mxtu, Ntu, Hxtu, Hytu)

Tổ hợp

Nztt
(kN)

Mytt

Mxtt

(kN.m) (kN.m)

Hytt

Hxtt

(kN)

(kN)

COMB10 MAX -4002.97

-44.433

-42.988

28.72

-33.43

COMB11 MAX -3915.63

-33.619

-59.681

22.86

-29.52

-4002.97

-44.433

-42.988

28.72

-33.43

Hytt

Hxtt

COMB10 MAX

 Tải trọng tính toán tại chân cột C11:
N ham  F.(g ham  pham )  65, 2(25.1,1.0, 25  1, 2.6)  839, 45kN

Trường hợp tải

Tổ hợp

Nztt

Mytt

Mxtt

(kN) (kN.m) (kN.m) (kN) (kN)
-11389 -19.612 12.934 -15.32 -20.19

COMB1
(Nmax, Mxtu, Mytu, Hxtu, Hytu)
(Mxmax, Mytu, Ntu, Hxtu, Hytu) COMB11 MAX -10720.7 -58.284 -137.336 -56.39 -31.93
-30
-47.04
(Mymax, Mxtu, Ntu, Hxtu, Hytu) COMB10 MAX -10675.13 -117.392 -40.644

 Chọn tổ hợp Nmax tính toán sau đó kiểm tra với 2 tổ hợp còn lại.

Chương 9: THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP

Trang 183

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KĨ SƯ XÂY DỰNG

SVTH: NGUYỄN XUÂN KHÁNH

9.1.2. Tải trọng tiêu chuẩn
 Tải trọng tiêu chuẩn được sử dụng để tính toán nền móng theo trạng thái giới
hạn thứ hai.
 Tải trọng lên móng đã tính được từ Etabs v9.7.4 là tải trọng tính toán, muốn có
tổ hợp các tải trọng tiêu chuẩn lên móng đúng ra phải làm bảng tổ hợp nội lực
chân cột khác bằng cách nhập tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên công trình. Tuy
nhiên, để đơn giản quy phạm cho phép dùng hệ số vượt tải trung bình n = 1,2.
Như vậy, tải trọng tiêu chuẩn nhận được bằng cách lấy tổ hợp các tải trọng
tính toán chia cho hệ số vượt tải trung bình.
 Tải trọng tiêu chuẩn tại đáy đài chưa kể trọng lượng đài.
 Tải trọng tiêu chuẩn tại chân cột C9:
N ham 

236,385
 205,55kN
1,15

N tuongvay 

1196,91
 1040,79kN
1,15

Trường hợp tải
(Nmax, Mxtu, Mytu, Hxtu, Hytu)
(Mxmax, Mytu, Ntu, Hxtu, Hytu)
(Mymax, Mxtu, Ntu, Hxtu, Hytu)

Tổ hợp

Nztc
(kN)

...
CHƯƠNG 9
THIT K MÓNG CC
ÉP
Thiết kế móng cọc ép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế móng cọc ép - Người đăng: nguyentanthao-ou
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thiết kế móng cọc ép 9 10 269