Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế phần trang bị điện cho băng tải 3 phân đoạn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 999 lần   |   Lượt tải: 3 lần
.................................................................................................................................... 1
............................................................................................................................. 3
HƯƠ G 1: G
H
H G Ề H THỐNG TRANG BỊ
N HO BĂ G
TẢI HAI – BA PHÂ
OẠN .................................................................................................... 4
1.1.
ề bă
ải. .......................................................................................... 4
1.1.1.
....................................................................................................................... 4
1.1.2.
bă
ả ............................................................................................. 4
1.1.3.
....................................................................................................... 5
1.1.4.
bă
ả ............................................................................................................ 5
1.2.
bả ề
ề
bă
ả ........................................ 8
1.2.1.
............................................................................................................... 8
1.2.2.
ề
........................................................................................................... 8
1.2.3.
................................................................................................ 8
1.2.4.
ề
b bả
bă
ả ................................................................................. 8
1.3.
Thi t b và khí c
ền khiển, bảo v h th ng truyề
n. .................................. 8
1.3.1. Khái ni m ........................................................................................................................ 8
1.3.2. M t s khí c
ều khiển bằng tay .......................................................................... 8
1.3.2.1. C u dao ........................................................................................................................ 8
1.3.2.2. Công tắc ....................................................................................................................... 9
1.3.2.3. Nút n ......................................................................................................................... 10
1.3.2.4. Các b kh ng ch ....................................................................................................... 11
1.3.3. M t s khí c và thi t b ều khiển tự ng .......................................
1

 .................................................................................................................................... 1
 ............................................................................................................................. 3
     H THNG TRANG B N  
TI HAI N .................................................................................................... 4
1.1.  i. .......................................................................................... 4
1.1.1.  ....................................................................................................................... 4
1.1.2.  ............................................................................................. 4
1.1.3.  ....................................................................................................... 5
1.1.4.  ............................................................................................................ 5
1.2.  ........................................ 8
1.2.1.  ............................................................................................................... 8
1.2.2.  ........................................................................................................... 8
1.2.3.  ................................................................................................ 8
1.2.4.  ................................................................................. 8
1.3. Thit b và khí c n khin, bo v h thng truyn. .................................. 8
1.3.1. Khái nim ........................................................................................................................ 8
1.3.2. Mt s khí c u khin bng tay .......................................................................... 8
1.3.2.1. Cu dao ........................................................................................................................ 8
1.3.2.2. Công tc ....................................................................................................................... 9
1.3.2.3. Nút n ......................................................................................................................... 10
1.3.2.4. Các b khng ch ....................................................................................................... 11
1.3.3. Mt s khí c và thit b u khin t ng ................................................................. 12
1.3.3.1. Aptomat ...................................................................................................................... 12
1.3.3.2. Công t ................................................................................................................. 13
1.3.3.3.  ............................................................................................................................ 15
1.3.4. Thit b bin tn ............................................................................................................. 16
            
............................................................................................... 18
2.1.  ....................................................... 18
2.2.  ....................................... 18
2.2.1.  .................................................................................... 18
2.2.2. Công su khc phc tn hao do ma t trong c  c
ti di chuyn. ............................................................................................................................... 19
2.2.3. Công su nâng vt liu ............................................................................................ 19
2.2.4. Công sut ci ..................................................................................... 19
2.2.5.  ................................................................................ 19
  THIT K N CHO H TH     N
TRONG SN XUT VT LIU XÂY DNG ..................................................................... 20
Thiết kế phần trang bị điện cho băng tải 3 phân đoạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế phần trang bị điện cho băng tải 3 phân đoạn - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thiết kế phần trang bị điện cho băng tải 3 phân đoạn 9 10 505