Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế sàn bê tông cốt thép toàn khối

Được đăng lên bởi daoconghien
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThiÕt kÕ sµn b£ T¤NG CèT THÐP TOµN KHèI

2400
7200

2400

I.      Sè liÖu
1.     S¬ ®å sµn:

dÇm phô d2

2400

dÇm chÝnh d1

Ø8a120

6700

6700

6700
26800

6700

1

3

2400

Ø8a120

2400
7200

2400

2400

2400
7200
21600

2400

Cét

KÝch th­íc gi÷a trôc t­êng vµ trôc dÇm:

L1=
L2=

Chän t­êng chÞu lùc cã chiÒu dµy bt =

2400 mm
6700 mm
340 mm

2.     Ho¹t t¶i tiªu chuÈn:
Pc=
hÖ sè tin cËy: n =

9.5 kN/m2
1.2

3.     Sè liÖu vÒ vËt liÖu:
Rb =

Bªt«ng cÊp ®é bÒn B20 cã :

Rbt =
Cèt thÐp AI cã : Rs = Rsc =
Rsw =
Es =
Cèt thÐp AIII cã : Rs = Rsc =

A. ThiÕt kÕ:

I.        ThiÕt kÕ b¶n
1. TÝnh to¸n kÝch th­íc c¸c cÊu kiÖn:
a.     ChiÒu dµy b¶n sµn:
hb= D l 1 =
m

68.5714286

trong ®ãm: = 35 ®èi víi b¶n liªn tôc.
D=1.0 víi t¶i träng trung b×nh
ð     Chän hb=

100 mm

Rsw =
Es
Eb =

11.5 Mpa
0.9 Mpa
225 MPa.
175 MPa.
2.10E+05 MPa.
365 MPa.
290 MPa.
2.00E+05 MPa.
2.41E+04 MPa.

b.      KÝch th­íc dÇm phô:
nhÞp dÇm: ldp= l2 =
6700 mm
-         ChiÒu cao dÇm hdp = ( 1 ÷ 1 )l
dp
12

ð     Chän hdp=

20

=

558.33333333 mm
335 mm

=

558.33333333 mm
837.5
700 mm
300 mm

500 mm
200 mm

BÒ réng dÇm : bdp=

c.     KÝch th­íc dÇm chÝnh:
nhÞp dÇm : ldc=
6700 mm
1
-         chiÒu cao dÇm: hdc = ( ÷ 1 )ldc
12

8

ð     Chän hdc=
BÒ réng dÇm phô chÝnh: bdc=
2. S¬ ®å tÝnh vµ nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n:
-XÐt tû sè 2 c¹nh « b¶n:

l2
=
l1

2.7916666667 > 2

vËy xem b¶n lµm viÖc theo mét ph­¬ng.
§Ó tÝnh to¸n ta c¾t d¶i b¶n réng b1=1m vu«ng gãc víi dÇm phô
xem d¶i b¶n lµm viÖc nh­ 1 dÇm liªn tôc
-NhÞp gi÷a: lg = l1- bdp=
2200 mm
NhÞp biªn: lb=lb- bdp/2 - bt/2 + hb/2 =
2080 mm
3 T¶i träng tÝnh to¸n:

C¸c líp cÊu t¹o b¶n
Líp g¹ch l¸t dµy 20mm,
γ = 22 KN / m3

Líp v÷a lãt dµy 20mm,
γ = 18 KN / m3

Líp bª t«ng cèt thÐp dµy
100mm, γ = 25 KN / m3
Líp v÷a tr¸t dµy 20mm,
γ = 18 KN / m3

Gi¸ trÞ tiªu chuÈn
(KN/m2)

HÖ sè
®é tin
cËy

Gi¸ trÞ tÝnh
to¸n (KN/m

0,02x22 = 0,44

1,1

0,484

0,02x18 = 0,36

1,3

0,468

0,1x25 = 2,5

1,1

0,02x22 = 0,44

1,3

Tæng céng
-Ho¹t t¶i tÝnh to¸n: pb =
LÊy trßn gb =
T¶i träng toµn phÇn qb = gb + pb =

11.4
4.27
15.67
TÝnh to¸n víi d¶i b¶n b1=1m. cã qb =

3,74
kN/m2
kN/m2.
kN/m2.

1 Líp g¹ch l¸t dµy 10mm.
2 Líp v÷a lãt 10mm.
3 líp btct dµy 110mm
4 líp v÷a lãt 10mm.

CÊU T¹O SµN

15.67 kN/m.

0,572

4 líp v÷a lãt 10mm.

CÊU T¹O SµN
4. Néi lùc tÝnh to¸n:
- M«men uèn t¹i nhÞp gi÷a vµ gèi gi÷a:
2

Mnhg1 = Mg1 =
- M«men uèn t¹i nhÞp biªn vµ gèi thø 2:
Mnhb=Mg2=
Gi¸ trÞ lùc c¾t:
Q1 = 0.4qblb=
Q2t = 0.6qblob=
Q2p = Q2= 0.5qblg=

ql
± b g
16

4.740175 KNm
2

qb l ...
ThiÕt kÕ sµn b£ T¤NG CèT THÐP TOµN KHèI
I.Sè liÖu
1.S¬ ®å sµn:
2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
720072007200
6700670067006700
21600
26800
Cét
Ø8a120
1
Ø8a120
3
dÇm phô d2
dÇm chÝnh d1
Thiết kế sàn bê tông cốt thép toàn khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế sàn bê tông cốt thép toàn khối - Người đăng: daoconghien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Thiết kế sàn bê tông cốt thép toàn khối 9 10 524