Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 440m3ngày tại xã Long thới huyện nhà bè

Được đăng lên bởi poiklmnbvc
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thieát keá traïm caáp nöôùc taäp trung coâng suaát 440 m
3
/ngaøy ñeâm taïi xaõ Long Thôùi 1-
huyeän Nhaø Beø- Tp.HCM.
GVHD: TS. ÑAËNG VIEÁT HUØNG 1
SVTH: HUYØNH CAÅM TUÙ – MSSV: 90402987
Chöông 1: GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI LUAÄN VAÊN
1.1 ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Cuøng vôùi söï phaùt trieån kinh teá cuûa theá giôùi, neàn kinh teá Vieät Nam cuõng ngaøy
caøng taêng leân ñaùng keå, Vieät Nam ñaõ trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa WTO trong
naêm 2007 vöøa qua. Khi neàn kinh teá phaùt trieån, ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân ñöôïc naâng
cao thì nhu caàu duøng nöôùc saïch caøng maïnh meõ. Do ñoù, vaán ñeà nöôùc saïch ñang laø
noãi böùc xuùc cuûa ngöôøi daân vaø vieäc ñaàu xaây döïng moät heä thoáng xöû lyù nöôùc saïch
ñeå cung caáp cho ngöôøi daân laø moät vieäc laøm caàn thieát vaø caáp baùch. Noù khoâng chæ
ñaùp öùng nhu caàu duøng nöôùc haøng ngaøy nhaèm naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa
ngöôøi daân maø coøn goùp phaàn taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñöa neàn kinh teá cuûa Vieät
Nam vöôn xa hôn nöõa. Thieáu nöôùc saïch hieän nay laø tình traïng nghieâm troïng khoâng
chæ ñoái vôùi nöôùc ta, thaønh phoá ta maø thöïc söï laø vaán ñeà cuûa toaøn caàu.
Nöôùc saïch laø nöôùc khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vaø khoâng coù caùc maàm
beänh, chaát ñoäc haïi, coù caùc thaønh phaàn hoùa hoïc phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån qui
ñònh.
Theo Chieán löôïc baûo veä moâi tröôøng Quoác gia ñeán naêm 2010 (Quyeát ñònh soá
256/2003/QÑ-TTg, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ pheâ duyeät), thì muïc tieâu cuï theå laø
phaûi ñaûm baûo 95% daân soá ñoâ thò vaø 85% daân soá noâng thoân ñöôïc söû duïng nöôùc
sinh hoaït hôïp veä sinh… Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu naøy thì thaät khoâng ñôn giaûn do
nhöõng heä thoáng caáp nöôùc cuõ khoâng coøn ñaùp öùng ñuû nhu caàu söû duïng. vaäy vieäc
tìm caùc nguoàn cung caáp nöôùc cuõng nhö xaây döïng caùc traïm xöû lyù nöôùc môùi laø ñieàu
caàn thieát.
Hieän nay heä thoáng caáp nöôùc soâng Ñoàng Nai laø heä thoáng caáp nöôùc chính cho
Tp.HCM ñang vaän haønh vôùi coâng suaát 750.000m
3
/ngaøy.ñeâm. Heä thoáng bao goàm
moät traïm bôm nöôùc thoâ Hoùa An tuyeán oáng thoâ ñöôøng kính 1.800mm. Nhaø maùy
Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 440m3ngày tại xã Long thới huyện nhà bè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 440m3ngày tại xã Long thới huyện nhà bè - Người đăng: poiklmnbvc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Thiết kế trạm cấp nước tập trung công suất 440m3ngày tại xã Long thới huyện nhà bè 9 10 508