Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế trên máy tính

Được đăng lên bởi vinhc1b
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Nêu khái niệm thiết kế trên máy tính.
TKTMT là một khoa học sử dụng máy tính để giải quyết một số công việc trong quá trình tính toán
thiết kế một sản phẩm.
Câu 2: Các nhiệm vụ cần thiết khi thực hiện thiết kế trên máy tính.
Các nhiệm vụ khi thực hiện thiết kế trên máy tính về việc tính toán sức bền của một kết cấu cơ khí
bao gồm:
Thiết kế kết cấu cơ khí.
Tính toán kiểm nghiệm sức bền. Bao gồm:
Thiết lập dữ liệu của bài toán.
Lược đồ hình học
Mặt cắt ngang
Liên kết
Tải trọng
Vật liệu E,G,γ,α,c…
Nghiên cứu phần mềm để lập dữ liệu vào
Có kết quả.
Chọn và đánh giá kết quả σ ≤ [σ] ; u ≤ [u]
Nếu thoả mãn thì kết cấu tối ưu. [σ] : tra từ vật liệu
[u]: xác định theo độ chính xác làm việc của kết cấu.
Câu 3: Các giả thuyết bài toán sức bền vật liệu và căn cứ xác định giá trị đó.
Giả thuyết 1: Vật liệu có tính lien tục, đồng chất và đẳng hướng.
Giả thuyết 2: Vật liệu đàn hồi tuyệt đối và tuân theo định luật Hucke
Giả thuyết 3: Biến dạng của vật lieu là bé. Ngoài ra còn có them hai giả thiết khác:
+ Giả thuyết về mặt cắt ngang: trước và sau biến dạng các mặt cắt ngang luôn luôn phẳng và vuông góc với trục thanh.
+ Giả thuyết về các thớ dọc: trong quá trình biến dạng các thớ dọc không ép và đẩy nhau.
Câu 4: Tìm hiểu chung về vật liệu, các đặc trưng về mặt cơ học và các thong số biểu thị đặc
trưng đó.
a)Về vật liệu:
* Đặc trưng tính bền:
- Giới hạn tỉ lệ σtl = Ptl /F0
- Giới hạn chảy: σch= Pch /F0
- Giới hạn bền : σb= Pbền /F0
* Đặc trưng tính dẻo:
-Độ biến dạng dài tỷ đối tính theo phần trăm ε = [ (l1-l0)/l ] * 100%
-Độ thắt tỷ đối tính theo phần trăm: Si = [ ( F0-F1)/ F0 ] * 100%
Với l1: Chiều dài mẫu sau khi đứt
F1: diện tích mặt cắt ngang mẫu sau chỗ đứt
- Mô-đun đàn hồi: E = σ/ε
b) Đặc trưng cơ học
E: Module đàn hồi khi kéo (nén) của vật liệu: là hằng số vật lý đặc trưng cho khả năng chống lại sự biến dạng khi chịu lực
kéo (nén) của từng loại vât liệu trong phạm vi biến dạng đàn hồi [MPa], [MN/m],KN/cm2????
G: hệ số Poat xông: đặc trưng cho tính đàn hồi vật liệu.
E, G được xác định bằng thực nghiệm
γ : khối lượng riêng: đặc tính về mật độ vật chất của chất đó, đại lượng được đo bằng thương số giữa khối lượng m của 1 vật
làm bằng chất ấy về thể tích V của vật [kg/m3]: γ

Câu 5: Vấn đề liên kết?
Liên kết được chia làm hai loại:
+ Liên kết trong: Liên kết cứng.
Liên kết khớp quay, bản lề đơn: Giới hạn các bậc tự do của thành phần này so với thành phần kia(chỉ
còn một bậc tự do), …
Liên kết bằng rãnh trượt: thường chỉ cho phép dịch chuyển trên rãnh trượt nên ...
Câu 1: Nêu khái niệm thiết kế trên máy tính.
TKTMT là một khoa học sử dụng máy tính để giải quyết một số công việc trong quá trình tính toán
thiết kế một sản phẩm.
Câu 2: Các nhiệm vụ cần thiết khi thực hiện thiết kế trên máy tính.
Các nhiệm vụ khi thực hiện thiết kế trên máy tính về việc tính toán sức bền của một kết cấu cơ khí
bao gồm:
Thiết kế kết cấu cơ khí.
Tính toán kiểm nghiệm sức bền. Bao gồm:
Thiết lập dữ liệu của bài toán.
Lược đồ hình học
Mặt cắt ngang
Liên kết
Tải trọng
Vật liệu E,G,γ,α,c…
Nghiên cứu phần mềm để lập dữ liệu vào
Có kết quả.
Chọn và đánh giá kết quả σ ≤ [σ] ; u ≤ [u]
Nếu thoả mãn thì kết cấu tối ưu. [σ] : tra từ vật liệu
[u]: xác định theo độ chính xác làm việc của kết cấu.
Câu 3: Các giả thuyết bài toán sức bền vật liệu và căn cứ xác định giá trị đó.
Giả thuyết 1: Vật liệu có tính lien tục, đồng chất và đẳng hướng.
Giả thuyết 2: Vật liệu đàn hồi tuyệt đối và tuân theo định luật Hucke
Giả thuyết 3: Biến dạng của vật lieu là bé. Ngoài ra còn có them hai giả thiết khác:
+ Giả thuyết về mặt cắt ngang: trước và sau biến dạng các mặt cắt ngang luôn luôn phẳng và vuông góc với trục thanh.
+ Giả thuyết về các thớ dọc: trong quá trình biến dạng các thớ dọc không ép và đẩy nhau.
Câu 4: Tìm hiểu chung về vật liệu, các đặc trưng về mặt cơ học và các thong số biểu thị đặc
trưng đó.
a)Về vật liệu:
* Đặc trưng tính bền:
- Giới hạn tỉ lệ σtl = Ptl /F0
- Giới hạn chảy: σch= Pch /F0
- Giới hạn bền : σb= Pbền /F0
* Đặc trưng tính dẻo:
-Độ biến dạng dài tỷ đối tính theo phần trăm ε = [ (l1-l0)/l ] * 100%
-Độ thắt tỷ đối tính theo phần trăm: Si = [ ( F0-F1)/ F0 ] * 100%
Với l1: Chiều dài mẫu sau khi đứt
F1: diện tích mặt cắt ngang mẫu sau chỗ đứt
- Mô-đun đàn hồi: E = σ/ε
b) Đặc trưng cơ học
E: Module đàn hồi khi kéo (nén) của vật liệu: là hằng số vật lý đặc trưng cho khả năng chống lại sự biến dạng khi chịu lực
kéo (nén) của từng loại vât liệu trong phạm vi biến dạng đàn hồi [MPa], [MN/m],KN/cm2????
G: hệ số Poat xông: đặc trưng cho tính đàn hồi vật liệu.
E, G được xác định bằng thực nghiệm
γ : khối lượng riêng: đặc tính về mật độ vật chất của chất đó, đại lượng được đo bằng thương số giữa khối lượng m của 1 vật
làm bằng chất ấy về thể tích V của vật [kg/m3]: γ
Thiết kế trên máy tính - Trang 2
Thiết kế trên máy tính - Người đăng: vinhc1b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Thiết kế trên máy tính 9 10 862