Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và gia công hình học 2d trên mastercam x

Được đăng lên bởi vuong-quoc
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 2088 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trung Tâm đào tạo CAD/CAM/CNC Tinh Việt MC X6
Thái Văn Hùng Page 1
PHAÀN II : THIEÁT KEÁ VAØ GIA COÂNG HÌNH HOÏC 2D
CHÖÔNG I
SÔÛ XAÂY DÖÏNG HÌNH HOÏC 2D
MC ĐÍCH:
1. Hiu đñược caùc lnh v 2D như: LINE, ARC, RECTANGLE, CHAMFER,
SPLINE, ELLIPSE, POLYGON vaø LETTERS
2. Luyn tp s dng menu creat đđể xây dng moâ hình hc s ca đñi tương gia coâng.
3. Xaây dng caùc phn tư hình hc coù s dng cơ s lnh creat. Hình 2.1
2.1 Menu khi to (Create menu)
MastercamX qun lyù caùc lnh d xaây dng moâ hình
hc s trong Menu Create.
2.2 Point (Taïo Ñieåm)
Leänh point ñöôïc bieåu hieän ùi daïng (+). Nhöõng ñieåm naøy
ñöôïc söû duïng nhö laø ñieåm chuaån cho caùc caáu truùc hình hoïc
khaùc khi maø chung ta caàn.
Hình 2.2
Choïn Creat >point . töø ñoù baïn coù theå nhìn thaáy baûng löïa chon
tieâp theo cho menu leänh cuûa Point.
Thiết kế và gia công hình học 2d trên mastercam x - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và gia công hình học 2d trên mastercam x - Người đăng: vuong-quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Thiết kế và gia công hình học 2d trên mastercam x 9 10 112