Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế và xây dựng một website tin tức thể thao

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường CĐ Công Nghệ Hà Nội

Lớp : CNTT1 – K2

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------——–---------

Đề tài: Thiết kế và xây dựng một website tin tức thể thao

Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện

: PHẠM CÔNG CẢNH
: TRẦN ĐÌNH DŨNG
DOÃN VĂN HẬU
PHAN CÔNG ĐỨC
VŨ VIỆT HÙNG

Lớp

: CNTT1_K2

Hà Nội, Ngày 11/ 01/
2011

1

Trường CĐ Công Nghệ Hà Nội

Lớp : CNTT1 – K2

PHỤ LỤC XÂY DỰNG WEBSITE
I. Khái quát chung về website………………………………................. ........3
1. Mục đích xây dựng website…………………………………………3
2. Kỹ thuật xây dựng website………………………………………….4
3. Yêu cầu cần đạt

được………………………………………………..8
II. Cấu trúc website…………………………………………………………...9
1. Chức năng của các
Module………………………………………….9
III. Tiến độ & chi phí thực
hiện…………………………………………….14
1. Tiến độ thực
hiện…………………………………………………..14
2. Khả năng thực hiện và kết quả ….
………………………………..14

2

Trường CĐ Công Nghệ Hà Nội

Lớp : CNTT1 – K2

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ WEBSITE
1/. Mục đích xây dựng Website
Ngày nay, ứng dụng CNTT và việc tin học hóa được xem là một trong những
yếu tố mang tính quyết định trong hoạt động c ủa các chính ph ủ, t ổ ch ức, cũng nh ư
của các công ty, nó đóng vai trò hết sức quan trọng, có thể tạo ra những b ước đ ột phá
mạnh mẽ.
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và m ạng đi ện t ử,
CNTT cũng được những công nghệ có đẳng cấp cao và l ần l ượt chinh ph ục h ết đ ỉnh
cao này đến đỉnh cao khác. Mạng Internet là một trong những s ản ph ẩm có giá tr ị h ết
sức lớn lao và ngày càng trở nên một công c ụ không th ể thi ếu, là n ền t ảng chính cho
sự truyền tải, trao đổi thông tin trên toàn cầu.
Giờ đây, mọi việc liên quan đến thông tin trở nên thật dễ dàng cho người sử
dụng: chỉ cần có một máy tính kết nối Internet và m ột dòng dữ li ệu truy tìm thì gần
như lập tức… cả thế giới về vấn đề mà bạn đang quan tâm sẽ hiện ra, có đầy đ ủ
thông tin, hình ảnh và thậm chí đôi lúc có cả những âm thanh nếu bạn cần…
Bằng Internet, chúng ta đã thực hiện được nhiều công việc với tốc đ ộ nhanh
hơn và chi phí thấp hơn nhiều so với cách thức truyền thống. Chính điều này, đã thúc
đẩy sự khai sinh và phát triển của thương mại điện tử trên khắp thế giới, làm biến đổi
đáng kể bộ mặt văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
Hiện nay, nhận thức được rõ tầm quan trọng của Internet trong vấn đề thông
tin trợ giúp đắc lực cho doanh nghiệp, các nhà quản lý và b ạn đ ọc đã và đang xúc ti ến
lập Website.
Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan khác nhau đưa lại, dẫn đ ến tình tr ạng
W...
Tr ng CĐ Công Ngh Hà N i ườ L p : CNTT1 – K2
CAO Đ NG CÔNG NGH HÀ N I
KHOA NG NGH THÔNG TIN
------------------
Đ tài: Thi t k và xây d ng m t website tin t c th thaoế ế
Giáo viên h ng d n ướ : PH M CÔNG C NH
Sinh viên th c hi n : TR N ĐÌNH DŨNG
DOÃN VĂN H U
PHAN CÔNG Đ C
VŨ VI T HÙNG
L p : CNTT1_K2
1
Hà N i, Ngày 11/ 01/
2011
Thiết kế và xây dựng một website tin tức thể thao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế và xây dựng một website tin tức thể thao - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết kế và xây dựng một website tin tức thể thao 9 10 525