Ktl-icon-tai-lieu

THÔNG TƯ 37-2005/BLĐTBXH

Được đăng lên bởi hoangdangbinh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1626 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THÔNG T
S 37 /2005/ TT- BL TBXH ngày 29/12/2005 c a B Lao ng- Th ng binh và Xã h i
H ng d n công tác hu n luy n an toàn lao ng, v sinh lao ng

C
ph quy
B Lao
sinh lao

n c Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 ( ã
c s a i, b sung) c a Chính
nh chi ti t m t s i u c a B lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng,
ng- Th ng binh và Xã h i h ng d n công tác hu n luy n v an toàn lao ng, v
ng nh sau:
I. PH M VI ÁP D NG VÀ

IT

NG HU N LUY N

1. Ph m vi áp d ng

lao

Thông t này áp d ng
ng, bao g m:

i v i các doanh nghi p, c quan, t ch c, cá nhân có s d ng

a) Các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ;
b) H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác;
c) H p tác xã thành l p, ho t

ng theo Lu t H p tác xã;

d)
n v s nghi p; các t ch c, n v s n xu t, kinh doanh, d ch v thu c c quan
hành chính s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh
nghi p, t ch c xã h i khác, l c l ng quân i nhân dân và công an nhân dân, các c quan t
ch c n c ngoài ho c t ch c qu c t óng trên lãnh th n c C ng hòa xã h i ch ngh a
Vi t Nam, tr tr ng h p i u c qu c t mà n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam ký
k t ho c tham gia có quy nh khác;
e) Các t ch c, cá nhân khác có s d ng lao

ng.

Các doanh nghi p, c quan, t ch c, cá nhân quy
2.

it

a) Ng

nh trên sau ây g i chung là c s!.

ng hu n luy n
i lao

ng bao g m:

- Ng

i ang làm vi c, ng

- Ng

i lao

i m i tuy n d ng, ng

i h c ngh , t p ngh , th vi c t i

c s!;
ng hành ngh t do

b) Ng i s d ng lao
ng) bao g m:
- Ch c s! ho c ng

ng và ng
i

c c s! thuê m

n, s d ng.

i qu n lý (sau ây g i chung là ng

i s d ng lao

c ch c s! u" quy n i u hành s n xu t, kinh doanh, d ch

v ;

1

- Giám c, phó giám
s d ng lao ng;
t

c c s!; th tr !ng c a các t ch c, c quan,

- Ng i qu n lý, i u hành tr c ti p các công tr
ng
ng.
c) Ng

i làm công tác an toàn v sinh lao
II. HU N LUY N

n v tr c ti p

ng, phân x !ng ho c các b ph n

ng ! c s!.

I V I NG

I LAO

NG

1. N i dung hu n luy n
a) Nh#ng quy

nh chung v an toàn lao

ng, v sinh lao

- M c ích, ý ngh a c a công tác an toàn lao

ng:

ng, v sinh lao

ng;

- Quy n và ngh a v c a ng i s d ng lao ng và ng i lao
hành quy nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng; chính sách, ch
i v i ng i lao ng;
- N i quy an toàn lao

ng, v sinh lao

ng c a c s!;

- i u ki n lao ng, các y u t nguy hi m,
nghi p và bi n pháp phòng ng a;

c h i gây tai n n lao

- Nh#ng ki n th c c b n v k$ thu t an toàn lao
- Cách x lý tình hu ng và các ph

ng, v sinh lao

ng pháp s c u ng

- Công d ng, cách s d ng và b o qu n ...
1
THÔNG T
S 37 /2005/ TT- BLTBXH ngày 29/12/2005 ca
B Lao ng- Thng binh và Xã hi
Hng dn công tác hun luyn an toàn lao ng, v sinh lao ng
Cn c Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 (ã c sa i, b sung) ca Chính
ph quy nh chi tit mt s iu ca B lut Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng,
B Lao ng- Thng binh và hi hng dn công tác hun luyn v an toàn lao ng, v
sinh lao ng nh sau:
I. PHM VI ÁP DNG VÀ I TNG HUN LUYN
1. Phm vi áp dng
Thông t này áp dng i vi các doanh nghip, c quan, t chc, nhân có s dng
lao ng, bao gm:
a) Các doanh nghip thuc mi thành phn kinh t;
b) H sn xut, kinh doanh cá th, t hp tác;
c) Hp tác xã thành lp, hot ng theo Lut Hp tác xã;
d) n v s nghip; các t chc, n v sn xut, kinh doanh, dch v thuc c quan
hành chính s nghip, t chc chính tr, t chc chính tr - hi, t chc hi - ngh
nghip, t chc xã hi khác, lc lng quân i nhân dân và công an nhân dân, các c quan t
chc nc ngoài hoc t chc quc t óng trên lãnh th nc Cng hòa hi ch ngha
Vit Nam, tr trng hp iu c quc t nc Cng hòa hi ch ngha Vit Nam
kt hoc tham gia có quy nh khác;
e) Các t chc, cá nhân khác có s dng lao ng.
Các doanh nghip, c quan, t chc, cá nhân quy nh trên sau ây gi chung là c s!.
2. i tng hun luyn
a) Ngi lao ng bao gm:
- Ngi ang m vic, ngi mi tuyn dng, ngi hc ngh, tp ngh, th vic ti
c s!;
- Ngi lao ng hành ngh t do c c s! thuê mn, s dng.
b) Ngi s dng lao ng ngi qun (sau ây gi chung ngi s dng lao
ng) bao gm:
- Ch c s! hoc ngi c ch c s! u" quyn iu hành sn xut, kinh doanh, dch
v;
THÔNG TƯ 37-2005/BLĐTBXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÔNG TƯ 37-2005/BLĐTBXH - Người đăng: hoangdangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
THÔNG TƯ 37-2005/BLĐTBXH 9 10 109