Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông

Được đăng lên bởi Anh Dai Ca
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 6539 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THUT NG VIN THÔNG
A-AH
AA
Abreviated Addressing
ðịnh ñịa ch viết tt
AA
Absolute (access) address
ðịa ch truy nhp tuyt ñối
AALU
Arithmetic and Logical Unit
ðơn v s hc và logic
AAMPS
Advanced Mobile Phone System
H thng ñin thoi di ñộng tiên tiến
AAR
Automatic Alternate Routing
ðịnh tuyến thay thế t ñộng
AARE
A-associate-response
ðáp ng liên kết A
AARQ
A-associate-request
yêu cu liên kết A
AAS
Adaptive Antenna
Anten ñáp ng
AAS
Automatic Addressing System
H thng ñịnh ñịa ch t ñộng
AAV
Alternate Access Vendors
Các hãng truy nhp thay thế
ABDS
Adaptive break-in Differential Sensitivity (Series G)
ðộ nhy chênh lch ngt thích ng
ABM
Asynchronous Balanced Mode (HDLC)
Chế ñộ cân bng không ñồng b
ABR
Answer Bid Ratio (Series Q)
H s lnh tr li
Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông - Người đăng: Anh Dai Ca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Thuật ngữ chuyên ngành viễn thông 9 10 548