Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ dùng trong khoáng sản

Được đăng lên bởi manhho24
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT SỐ THUẬT NGỮ CƠ BẢN CỦA NGHÀNH KHAI THÁC LỘ THIÊN
1. khai thác lộ thiên(open pit mining) là tổng hợp tất cả các hoạt động khai thác mỏ tiến
hành nhằm thu hồi khoáng sản từ lòng đất (lòng đất được hiểu là cả trên mặt đất và dưới
đất).
2. khai trường(field process) là nơi tiến hành các hoạt động khai thác lộ thiên, thường
được tạo nên các đường hào, tầng bậc và (đôi khi) moong sâu, sắp xếp theo một trật tự
xác định.
3. mỏ lộ thiên(open pit mine) gồm một hay một số khai trường, là một đơn vị độc lập vê
hành chính và sản xuất kinh doanh khoáng sản. Một mỏ lộ thiên có thể chịu trách nhiệm
khai thác một phần hay toàn bộ một khoáng sàng.
4. khoáng sàng hay mỏ khoáng sàng (mineral deposit) được hiểu là nơi tập trung một
hay một số khoáng sản có ích ở trạng thái tự nhiên có khả năng khai thác được.
5. tầng (bench) là dải đất đá (hoặc quặng) nằm ngang, được tạo ra trong quá trình khai
thác lộ thiên với kích thước tầng xác định. Tầng là yếu tố cơ bản của mỏ lộ thiên. Tầng
có mặt tầng, mép tầng, sườn tầng và chân tầng. Thông số cơ bản của tầng là chiêu rộng
mặt tầng, chiêu cao tầng và góc nghiêng sườn tầng. Tầng có thể chia thành các phân tầng
(thông thường đối với các tầng quặng).
6. tuyến công tác (front) là một phần hay toàn bộ chiêu dài của tầng mà trên đó đang
tiến hành các công việc bóc đất đá hoặc khai thác khoáng sản. Tầng chứa tuyến công tác
được gọi là tầng công tác.
7. bờ mỏ (pit wall) là tập hợp các tầng vê một phía được gọi là bờ mỏ. Bờ mỏ mà trên
đó các tầng đang hoạt động gọi là bờ công tác. Bờ mỏ mà trên đó các tầng không hoạt
động gọi là bờ dừng hay bờ không công tác.
8. góc nghiêng bờ mỏ (góc bờ mỏ) (pit slope)là góc nghiêng tạo bởi đường xiên nối từ
chân tầng thứ nhất tới mép tầng cao nhất và đường thẳng đứng nằm ngang trên mặt cắt
vuông góc với bờ mỏ. Góc bờ công tác thường nhỏ hơn góc bờ dừng.
9. hệ số bóc đất đá (gọi tắt là hệ số bóc)(stripping ratio) là tỉ số giữa khối lượng đất đá
phải bóc với khối lượng quặng khai thác được. Thứ nguyên: m3/m3; m3/tấn hoặc tấn/tấn.
10. biên giới mỏ lộ thiên(boundary of open pit mine) là vị trí cuối cùng mà các công
trình khai đào lộ thiên phải dừng tại đó. Khi nói ...

 !"#$%&'()%(*%%+,"-.%+/(0!1! !'23#%+ !*45%
-%%6*78' %+91%:";%+30&";%+303</!=7"-!1>$%*?30@-A<B
30,
C><D%+&E)"A(>'!)99,"-%F5%-%! !'23#%+ !"#$%G<D%+
3</!2'%$%! !3<D%+-'GH%+IJ!@-&3K,*''%+9L7G9M(N5()'*#>JO
N !3P%
Q*4"#$%&'()%(*%),+8**#R*#9S><D%+G"-*#3F%@P3#!"J(@T
-%!U%@-91%N70%A'%' %+91%#*4"#$%!V=!P7> !%W*
 !*#(H%R'-%I#*#' %+9-%+
X' %+9-%+R*4' %+9-%+&*%)>"A)('9,3</!=7"-%FJ(>7%+*#
R*#9S' %+91%!VU!Y>2%+ O%$%!V1%Z%+ !3</!
[H%+&I)%!,"-A1303 &'?!\7?%+,%6*%+%+G3</!2'>>'%+\7 >]%
 !"#$%@BU!<B!H%+N !3P%H%+"-R57S!FI1%!^*4"#$%H%+
!V*?H%+G*_(H%+G9<D%H%+@-!L%H%+K%+9S!FI1%!^H%+"-!T7>#%+
*?H%+G!T7!'H%+@-+V!%+$%+9<D%H%+H%+!V=!-%! !(L%H%+
&K%+<D%+3S@B! !H%+\7?%+,
`7R5%!K%+ !&E>'%,"-*#(H%R'-%I#!T7A-!^H%+*->$%3V3%+
5%-%! !!K%+@W!IV!303 '?! !' %+91%H%+!a7R5%!K%+ !
3</!+b"-H%+!K%+ !
cID*4&(d"","-J(/(! !H%+@T*#(U3</!+b"-ID*4D*4*->$%
3V! !H%+3%+'23#%++b"-ID!K%+ !D*4*->$%3V! !H%+K%+'2
3#%++b"-IDA:%+RIDK%+!K%+ !
e+V!%+$%+ID*4&+V!ID*4,&(9"'(),"-+V!%+$%+2'IY3<D%+N$%%S:
!L%H%+a%0B*_(H%+!'%0@-3<D%+f%+3a%+%6*%+%+>$%*?!M
@7K%++V!@BID*4V!ID!K%+ !<D%+%4F%+V!IDA:%+
gW9SIV!303 &+bM"-W9SIV!,&9>((%+>',"-h9S+iS"</%+303 
(1IV!@BS"</%+\7?%+ !3</!a%+7R$%j*Qk*Ql*Qk0%'?!0%k0%
mI$%+B*4"#$%&I'7%A>R'E'()%(*%),"-@P>U!7S!n%+*-! !!K%+
>]%3-'"#$%(1A:%+23V%VBI$%+B*4"#$%%+<D<D%+
\7%L*35%!T79L7 !!7S!n%+@-I$%+B(U>$%*?30!^%V$%
+B*4"#$%<D%+R3.)'D+%A'9O( >=%!^'b!!K%+%+W
@-+ !1P><D%+%$%%+<D!;%3<@-' %W*@TI$%+B2*DGI$%+B
>7%++%@-I$%+B>=%@b%+
*Y@h*4"#$%"-@W!"-*2'>WS%++'K%+%S:! !3<D%++'
K%+&R7@O!,B! !*?I6%+!K%+ !3H7$%!^*4&I'+8*!1@W!IV!*#
S"</%+303 (^I%3H7@-2'>*?I6%+!K%+ !3H7$%G9'!'3<*4
@-'91%N70!V=323</!*#91%"</%+%03P%,
CS"</%+*Y@h"-S"</%+303 !^! !!K%+>]%*Y@h(1'-%-%
3=3<*4"#$%@-'91%N70
Thuật ngữ dùng trong khoáng sản - Trang 2
Thuật ngữ dùng trong khoáng sản - Người đăng: manhho24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thuật ngữ dùng trong khoáng sản 9 10 314