Ktl-icon-tai-lieu

Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh Việt (Từ điển tranh)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 1 lần
a

-DANG KIEM VIET NAM

Thu5t ngLf ky thuat ,

DONG TAUVA- JDANG KJEM

ANHdiem- VIET
(TO

tranh)

ENGLISH - VIETNAMESE SHIPBUILDING AND REGISTER TECHNICAL TERMS
(PICTURE DICTIONARY)

NHA XUAT BAN GIAO THONG VAN TAI
HA NOI - 2002

Chi dao thurc hien :

Cuc truing Cuc Dang kic?m Vict Nam
NGUYEN VAN BAN

To churc bien soan :

PRAM THAO

Mn soan chinh :

PRAM THAO
PHi DINH LONG

MUC LUC
Trang
Ldi ndi daa .............. ... . ...................................................................................................... .. ............................................................................................................ 5

Phaia 1 Cac /08/tau............................. ................................................................................. .......... ................ ............................................................................... ............... 7
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1 .9
1 .10
1 .11.
1 .12
1.13
1.14
1.15
1 .16
1.17
1.18

T6u hang cao toc c6 boong phang rong .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . . 7
T6u hang c6 boong the rong ..... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . .... ..... .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .... . .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. ..10
T6u hang c6 thvgng tang vgiUa.. .. .. ...... .. .. .. .. .. . . .. .. .. ...... .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. ........... . . .. ....... . .. .. .. ...... .. .. .. .. .... .. .. .. .. ...... .. ... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... .. .. .. .. .. . .... .. .... ..12
T6u hang kieu boong may dot a du6i.... . .. .. ........ .. .......... .. .. .... .... .. .. . . . . .. . . . . .. .. .. ............ ........... . . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ........... ..15
T6u nguyen tir. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. ........ .. .. .......... . . ........ .. .. ....... .... . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. ........ ... . . .......... .. .. .. .. ........... . . .... ...... . . .......... .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. ... . .17
Tau dau .. .. .. .. .. ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh Việt (Từ điển tranh) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh Việt (Từ điển tranh) 9 10 838