Ktl-icon-tai-lieu

THỰC HÀNH ACCESS

Được đăng lên bởi Mai Hoang Do
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH ACCESS
BÀI TẬP THỰC HÀNH 5 – LẦN 02
ĐỀ BÀI:
Học sinh tạo cơ sở dữ liệu và lưu vào thư mục đã tạo trong ổ đĩa Hoc Sinh với tên cơ sở dữ
liệu :
QUANLYBANGDIA

gồm 4 bảng : Băng , khách thuê, Thuê phim, Chi tiết thuê

Quản lý băng, đĩa và theo dõi thuê băng tại một cửa hàng dịch vụ Video. Một khách hàng có thể thuê nhiều lần
và một phiếu thuê có thể cho thuê nhiều băng, đĩa.



Cấu trúc các bảng

Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.
Bang

Field Name
MaB
LoaiBang
TenTapPhim
TinhTrang

Field Type
Text
Text
Text
Text

Field Size
8
1
50
1

Description
Mã băng
B: băng Video; D: đĩa CD
Tên tập phim
M: đang cho thuê; R: còn có thể cho thuê

Field Type
Text
Text
Text
Text

Field Size
5
30
1
50

Description
Mã khách thuê
Tên khách
Q: khách quen; K: khách mới
Địa chỉ

Field Name
MaTP
MaKT
NgayThue
CoCMND

Field Type
Text
Text
Date/Time
Yes/No

Field Size
4
5

TienDatCoc

Number

Double

Description
Mã thuê phim
Mã khách thuê
Ngày thuê
Yes: có để lại chứng minh (khách
không quen); No: không để lại chứng
minh
Tiền đặt cọc

KhachThue

Field Name
MaKT
TenKhach
LoaiKhach
DiaChi
ThuePhim

True/False

ChiTietThue

Field Name
MaTP
MaB
NgayTra
DonGia

Field Type
Text
Text
Date/Time
Number

Field Size
4
8
dd/mm/yyyy
Double

Description
Mã thuê phim
Mã băng
Ngày trả
Đơn giá thuê băng trong 1 ngày

Thực hành access – Tạo cấu trúc Table


Tạo liên kết giữa các bảng



Tạo biểu mẩu cho các bảng trên đặt tên: Fr_Bang, Fr_ChiTiêtThue, Fr_ThuePhim, Fr_KháchThue



Tạo tiêu đề cho 4 biểu mẩu: Thông Tin băng đĩa, Chi tiết thuê băng, Thông tin về việc cho thuê,
Thông tin khách thuê ( Theo mẫu dưới )



Lưu ý MaB,MaTP,MaKT trong bảng ChiTietThue và bảng ThuePhim là các Combo Box



Tạo nút Thêm, Thoát, Xóa cho các biểu mẩu sau đó nhập dữ liệu mẫu sau:
Dữ liệu mẫu ( Nhập dữ liệu theo thứ tự các bảng Bang, KhachThue, ThuePhim, ChiTietThue)
Mã băng
HK003_01
HQ002_01
MY001_00
MY002_00
VN001_00
VN002_00

Loại Băng
B
B
D
D
B
B

Mã Khách Thuê
H0001
T0001
T0003

Bang
Tên Tập Phim
Ngọa hỗ tàng long - Tập 1
Công ty luật - Tập 1
Don't say a word
Con gái tướng quân
Cảnh sát hình sự
Chuột

KhachThue
Tên Khách
Loại Khách
Lưu Dân Huy
Q
Nguyễn Ánh Tuyết
K
Nguyễn Văn
Q
Thường

Tình Trạng
M
R
R
M
R
R

Địa Chỉ
110/26 Ông Ích Khiêm
11/1 Vườn Chuối
323/14 Hùng Vương

Trang 2

Thực hành access – Tạo cấu trúc Table

MãThuê
C001
C002
S001
T002
T003

MãThuê
C001
C002
S001
T002
T003
T003

Mã Khách Thuê
T0001
H0001
T0003
T0001
T0003

ThuePhim
Ngày Thuê
09/02/2002
09/02/2002
09...
THỰC HÀNH ACCESS
BÀI TẬP THỰC HÀNH 5 – LẦN 02
Quản lý băng, đĩa và theo dõi thuê băng tại một cửa hàng dịch vụ Video. Một khách hàng có thể thuê nhiều lần
và một phiếu thuê có thể cho thuê nhiều băng, đĩa.
Cấu trúc các bảng
Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.
Bang
Field Name Field Type Field Size Description
MaB Text 8 Mã băng
LoaiBang Text 1 B: băng Video; D: đĩa CD
TenTapPhim Text 50 Tên tập phim
TinhTrang Text 1 M: đang cho thuê; R: còn có thể cho thuê
KhachThue
Field Name Field Type Field Size Description
MaKT Text 5 Mã khách thuê
TenKhach Text 30 Tên khách
LoaiKhach Text 1 Q: khách quen; K: khách mới
DiaChi Text 50 Địa chỉ
ThuePhim
Field Name Field Type Field Size Description
MaTP Text 4 Mã thuê phim
MaKT Text 5 Mã khách thuê
NgayThue Date/Time Ngày thuê
CoCMND Yes/No True/False Yes: có để lại chứng minh (khách
không quen); No: không để lại chứng
minh
TienDatCoc Number Double Tiền đặt cọc
ChiTietThue
Field Name Field Type Field Size Description
MaTP Text 4 Mã thuê phim
MaB Text 8 Mã băng
NgayTra Date/Time dd/mm/yyyy Ngày trả
DonGia Number Double Đơn giá thuê băng trong 1 ngày
ĐỀ BÀI:
Học sinh tạo cơ sở dữ liệu và lưu vào thư mục đã tạo trong ổ đĩa Hoc Sinh với tên cơ sở dữ
liệu :
QUANLYBANGDIA
gồm 4 bảng : Băng , khách thuê, Thuê phim, Chi tiết thuê
THỰC HÀNH ACCESS - Trang 2
THỰC HÀNH ACCESS - Người đăng: Mai Hoang Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
THỰC HÀNH ACCESS 9 10 286