Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành hàn khí - tập 2

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 315 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Jica – hic, dù ¸n t¨ng cêng kh¶ n¨ng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt
Trêng cao ®¼ng c«ng nghiÖp hµ néi
Ban gia c«ng kim lo¹i tÊm
Thùc hµnh
Hμn khÝ
TËp II
Hµ néi th¸ng 2 n¨m 2003
Thực hành hàn khí - tập 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành hàn khí - tập 2 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực hành hàn khí - tập 2 9 10 505