Ktl-icon-tai-lieu

Thực Hành Tiện

Được đăng lên bởi quoc-dai-nguyen-huu
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 7641 lần   |   Lượt tải: 69 lần
BÀI 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGHỀ TIỆN
1. Vị trí , đặc điểm của nghề tiện:
- Vị trí: Tiện là phương pháp gia công cắt gọt
thông dụng nhất,chiếm tỷ trọng lớn trong gia công
kim loại bằng cắt (khoảng 25-50 0/0) vì ngoài
nguyên công tiện trên máy tiện còn có thể khoan,
khoét, doa, tarô…
- Đặc điểm: Tiện là phương pháp gia công có
phoi được thực hiện bằng sự phối hợp hai chuyển
động gọi là chuyển động tạo hình gồm chuyển động
chính là chuyển động quay tròn của chi tiết và
chuyển động chạy dao (chuyển động chạy dao dọc và
chuyển động chạy dao ngang)
Hình.1.1. Chuyển động cắt gọt
2. Những công việc tiện cơ bản:

1.Tiện trụ ngoài

5.Tiện nhiều dao

9.Tiện côn ngoài

2.Tiện trụ trong

6.Tiện ren trong

3.Tiện rãnh ngoài

7.Tiện rãnh trong

10.Tiện côn trong

4.Tiện cắt đứt

8.Tiện định hình

11.Tiện mặt đầu

12.Tiện ren ngoài

13. Tiện chép hình

Hình.1.2. Những công việc tiện cơ bản.

1

3. Giới thiệu các loại máy tiện:
3.1. Máy tiện vạn năng:
- Dùng gia công : mặt trụ ngoài, mặt trụ trong, côn trong , côn ngoài, ren vít trong ,
ren vít ngoài, tiện chép hình …
- Máy Tiện ren vít vạn năng có nhiều cỡ: cỡ trung và cỡ nhỏ, cỡ để bàn và cỡ nặng.

Hình.1.3.Máy tiện vạn năng Digital

Hình.1.4. Máy tiện ren vít vạn

3.2. Máy tiện cụt:
- Dùng gia công chi tiết có đường
kính lớn : puli, vô lăng, bánh răng, tấm
đệm.v.v…
- Không có ụ động
- Mâm cặp có đường kính rất lớn.
- Số cấp tốc độ ít, số vòng quay thấp.
Hình.1.5. Máy tiện cụt
3.3. Máy tiện đứng:
- Gia công chi tiết có đường kính lớn
Φ ≥ 300 mm
- Nặng, hình dáng phức tạp
- Bàn gá chi tiết nằm ngang quay theo
trục thẳng đứng

Hình.1.6. Máy tiện đứng.
3.4. Máy tiện tự động:
- Dùng gia công hàng loạt và hàng khối.
- Máy tiện tự động không chỉ thực hiện
tự động toàn bộ chu trình chuyển động của
dụng cụ cắt để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh,
mà còn tự động thực hịên việc kẹp chặt và
tháo chi tiết gia công
Hình.1.7. Máy tiện CNC
2

4. Cấu tạo máy tiện ren vít vạn năng:
Máy tiện ren vít vạn năng được dùng để thực hiệ các công việc tiện và cắt ren khác
nhau trong điều kiện sản xuất đơn chíếc và hàng loạt nhỏ. Hình dáng của máy tiện ren vít
vạn năng đựợc giới thiệu trên (Hình.1.8)

Hình.1.8. Cấu tạo máy
tiện ren vít vạn năng

4.1. Thân máy:
− Là chi tiết quan trọng vì trên thân máy có lắp tất cả các bộ phận chủ yếu của máy.
− Bộ phận quan trọng nhất là sống trượt
− Trên sống trượt có lắp các bộ phận máy có thể di động: ụ dộng, giá đỡ, bàn trượt
dọc.
− Kết cấu đa dạng

Hình.1.9. Hình dáng thân máy
Hình.1.10. Hình dáng sống trượt
1.4...
1
BÀI 1: KHÁI NIM CƠ BN V NGH TIN
1. V trí , đặc đim ca ngh tin:
- V trí: Tin là phương pháp gia công ct gt
thông dng nht,chiếm t trng ln trong gia công
kim loi bng ct (khong 25-50 0/0) vì ngi
ngun ng tin tn máy tin n có th khoan,
khoét, doa, tarô
- Đặc đim: Tin là phương pp gia công có
phoi được thc hin bng s phi hp hai chuyn
động gi là chuyn động to hình gm chuyn động
chính là chuyn động quay tròn ca chi tiết và
chuyn động chy dao (chuyn động chy dao dc và
chuyn động chy dao ngang)
2. Nhng công vic tin cơ bn:
13. Tin chép hình
Hình.1.1. Chuyn động ct gt
3.
Tin
rãnh ngoài
6.Tin ren trong 5.Tin nhiu dao Tin định hình
7.Ti
n r
ãnh trong
4.Tin ct đứt
1.Ti
n tr ngo
ài
2.Tin tr
trong
9.Tinn ngoài 10.Tin côn trong
12.Ti
n ren ngo
ài
11.Tin mt đầu
Hình.1.2. Nhng công vic tin cơ bn.
Thực Hành Tiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Hành Tiện - Người đăng: quoc-dai-nguyen-huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Thực Hành Tiện 9 10 423