Ktl-icon-tai-lieu

Thực nghiệm vật liệu và công trình xây dựng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẠM DUY HỮU (chủ biên)
NGUYỄN BẢO KHÁNH- ðẶNG THUỲ CHI

THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU
VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

TRƯỜNG ðẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI - 2007

1

Viện khoa học và công nghệ xây dựng giao thông
Trường ðại học GTVT
Huuphamduy@gmail.com

LỜI NÓI ðẦU
Giáo trình thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng ñược viết theo
chương trình ñào tạo chuyên ngành vật liệu và công nghệ xây dựng và các
chuyên ngành theo ngành Xây dựng công trình giao thông.
Nội dung của Giáo trình bao gồm các thử nghiệm chính cho các vật liệu
xây dựng cầu ñường như cốt liệu, bê tông, xi măng, bitum, bê tông át phan,
thép, phần thiết kế thành phần vật liệu và thử nghiệm chất lượng vật liệu trong
công trình.
Giáo trình ñược dùng cho sinh viên chuyên ngành vật liệu và công nghệ
xây dựng, chuyên ngành cầu ñường và các chuyên ngành khác thuộc ngành
xây dựng công trình giao thông. Giáo trình có thể dùng làm tài liệu tham khảo
cho các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh.
Giáo trình ñược viết theo tiêu chuẩn Việt Nam và các tiêu chuẩn Quốc
tế ñang ñược sử dụng ở Việt Nam: tiêu chuẩn ASTM - AASHTO.
Phần thiết kế thành phần vật liệu trình bày các phương pháp thiết kế
phần vật liệu và các thí dụ về tính toán thành phần các chất kết dính vô cơ, bê
tông xi măng, bê tông át phan và thép xây dựng.
Chương 8 - Thí nghiệm công trình - trình bày về ñánh giá chất lượng bê
tông, thử nghiệm siêu âm, thí nghiệm kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN.
Phân công biên soạn như sau:
Chủ biên: GS.TS. Phạm Duy Hữu.
Biên soạn: Chương 1, 2, 3- ThS. ðặng Thuỳ Chi
Chương 4, 5, 6, 8- GS.TS. Phạm Duy Hữu
Chương 7 - GS.TS. Phạm Duy Hữu- Nguyễn Bảo Khánh
Trong quá trình biên soạn giáo trình có thể còn những chỗ chưa hợp lý,
rất mong ñược sự góp ý của bạn ñọc.
Nhóm tác giả xin cám ơn sự giúp ñỡ và ñóng góp ý kiến của tập thể bộ
môn VLXD -Trường ðại học GTVT và các nhà khoa học Trường ðại học
GTVT.

2

Nhóm tác giả
CÁC TỪ KHÓA
Phạm Duy Hữu; Thử nghiệm vật liệu; Thử nghiệm công trình xây dựng; Cốt
liệu; Xi măng; Bê tông xi măng; Bitum; Bê tông asphalt; Thép xây dựng; Thí
nghiệm không phá hủy; TCVN; ASTM; AASHTO.
Chương 1
THÍ NGHIỆM CÁT, ðÁ, NƯỚC XÂY DỰNG
1.

Mở ñầu

Chương này trình bày các phương pháp thí nghiệm các tính chất chung (cơ lý)
của cát, ñá và nước dùng trong xây dựng, chủ yếu là làm cốt liệu cho bê tông xi
măng và bê tông asphan: Các yêu cầu kỹ thuật của nước cho bê tông và cách thử
nước;
Các tính chất cơ bản là: Khối lượng riêng, khối lượng thể thích, ñộ ẩm, ñộ
rỗng, thành phần hạt, các chỉ tiêu về cường ñộ và...
1
PHẠM DUY HỮU (chủ biên)
NGUYỄN BẢO KHÁNH- ðẶNG THUỲ CHI
THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU
VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
TRƯỜNG ðẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI - 2007
Thực nghiệm vật liệu và công trình xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực nghiệm vật liệu và công trình xây dựng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực nghiệm vật liệu và công trình xây dựng 9 10 131