Ktl-icon-tai-lieu

thực phẩm biến đổi gen

Được đăng lên bởi Mây Nguyễn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8/26/2014

THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN
Chương 1.

KHÁI QUÁT VỀ GMO & GMF

PGS. TS. Khuất Hữu Thanh
Viện CNSH & CNTP ĐHBK Hà Nội

1. Tên học phần: THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN
2. Mã số:

BF6001

3. Khối lượng:

8. Nội dung tóm tắt học phần: Cung cấp kiến thức cơ
bản về cấu trúc gen và bộ gen; Các phương pháp chủ
yếu trong kỹ thuật gen; Phương pháp tạo GMO, GMF;

2(2-0-0-4)

- Lý thuyết:

30 tiết

- Bài tập dài:

1 bài (tiểu luận)

5. Đối tượng: Học viên cao học chuyên ngành
CNSH, CNTP
6. Điều kiện học phần:
7. Mục tiêu học phần:
Học sinh hiểu được vai trò của thực phẩm biến
đổi gen trong thực tiễn và cơ sở khoa học của các

12. Nội dung chi tiết học phần:

THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ GEN VÀ BỘ GEN (LT 0,2 ;
BT 0; TN 0 )
1.1. Cấu trúc gen

An toàn thực phẩm biến đổi gen.
9. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: theo quy định
- Chuẩn bị chuyên đề cemina và tham gia thảo luận
10. Đánh giá kết quả: KT/BT(0.30)-T(TL:0.70)
- Điểm quá trình: trọng số 0.30
- Hoàn thành bài tập chuyên đề (tiểu luận)
- Báo cáo và thảo luận
- Thi cuối kỳ ( trắc nghiệm hoặc tự luận): trọng số 0.70

CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ VÀ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN TRONG KỸ
THUẬT GEN (LT 0,3 ; BT 0; TN 0 )

2.1. Nguyên lí kỹ thuật gen
2.1.1. Các bước cơ bản của kỹ thuật di truyền
2.1.2. Enzyme chủ yếu trong kỹ thuật di truyền
2.1.3. Vectơ tách dòng và vectơ biểu hiện gen
2.1.4. Ngân hàng bộ gen và ngân hàng cDNA

1.1.1. Cấu trúc gen ở sinh vật bậc thấp

2.2. Phương pháp cơ bản trong kỹ thuật di truyền

1.1.2. Cấu trúc gen ở sinh vật bậc cao

2.2.1. Tách chiết DNA và RNA

1.2.Biểu hiện gen
1.2.1. Tái bản gen

2.2.2. Kỹ thuật PCR
2.2.3. Giải trình tự gen
2.2.4. Kỹ thuật lai phân tử

1.2.2. Phiên mã

1
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version 

8/26/2014

CHƯƠNG III: SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN (GMO) VÀ THỰC PHẨM BIẾN
ĐỔI GEN (LT 0,5 ; BT 0; TN 0 )

CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO GMO (GMF)

3.1. Khái niệm

(LT 0,6 ; BT 0; TN 0 )

3.1.1. Một số khái niệm về sinh vật biến đổi gen (GMO) thực

4.2.1. Các phương pháp chuyển gen

phẩm biến đổi gen (GMF)
3.1.2. Sự phát triển của GMO và GMF
3.2. Các nhóm thực phẩm biến đổi gen chủ yếu

4.2.2. Nhân bản vô tính và nuôi cấy mô
CHƯƠNG 5: KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM BIẾN ĐỔI GEN
(LT 0,2 ; BT 0; TN 0 )

3.2.1. Thực phẩm biến đổi gen từ vi sinh vật

5.1. Ứng dụng kỹ thuật phân tử nhận biết nhanh thực phẩm biến đổi gen

3.2.2. Thực phẩm biến đổi gen từ thực vật

5.2. Ứng dụng kỹ thuật di truyền trong kiểm soát VSAT TP
5.2.1. Kỹ thuật PCR ứng...
8/26/2014
1
PGS. TS. Khut Hu Thanh
Vin CNSH & CNTP ĐHBK Ni
THC PHM BIN ĐỔI GEN
Chương 1.
KHÁI QT V GMO & GMF
1.Tênhcphn: THCPHMBIN ĐỔIGEN
2.Mãs:BF6001
3.Khilượng:2(2-0-0-4)
-Lýthuyết:30tiết
-itpdài:1bài(tiulun)
5. Đối tượng: Hc vn cao hc chun ngành
CNSH, CNTP
6. Điu kin hc phn:
7. Mc tu hc phn:
Hc sinh hiu được vai trò ca thc phm biến
đổi gen trong thc tin và cơ s khoa hc ca các
8. Ni dung tóm tt hc phn: Cung cp kiến thc cơ
bn v cu trúc gen và b gen; Các phương pháp ch
yếu trong k thut gen; Phương pháp to GMO, GMF;
An toàn thc phm biến đổi gen.
9. Nhim v ca sinh viên:
-D lp: theo quy định
-Chun b chun đề cemina và tham gia tho lun
10. Đánh g kết qu: KT/BT(0.30)-T(TL:0.70)
- Đim quá tnh: trng s 0.30
-Hoàn thành bài tp chun đề (tiu lun)
-o o và tho lun
-
Thi cui k ( trc nghim hoc t lun): trng s 0.70
12. Ni dung chi tiết hc phn:
THC PHM BIN ĐỔI GEN
M ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT V GEN VÀ B GEN (LT 0,2 ;
BT 0; TN 0 )
1.1. Cu trúc gen
1.1.1
. Cu trúc gen sinh vt bc thp
1.1.2. Cu trúc gen sinh vt bc cao
1.2.Biu hin gen
1.2.1. Tái bn gen
1.2.2. Phn
CHƯƠNG 2: NGUYÊN LÝ PHƯƠNG PHÁP CƠ BN TRONG K
THUT GEN (LT 0,3 ; BT 0; TN 0 )
2.1. Ngun k thut gen
2.1.1. Các bước cơ bn ca k thut di truyn
2.1.2. Enzyme ch yếu trong k thut di truyn
2.1.3. Vectơ tách dòng vectơ biu hin gen
2.1.4. Ngân hàng b gen ngân hàng cDNA
2.2. Phương pháp cơ bn trong k thut di truyn
2.2.1. Tách chiết DNA RNA
2.2.2. K thut PCR
2.2.3. Gii trình t gen
2.2.4. K thut lai phân t
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com
thực phẩm biến đổi gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực phẩm biến đổi gen - Người đăng: Mây Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
thực phẩm biến đổi gen 9 10 169