Ktl-icon-tai-lieu

thực tập vi sử lý

Được đăng lên bởi bachkhoadhcntp
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 897 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN TÖÛ – BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ COÂNG NGHIEÄP
___________________________

THÖÏC TAÄP VI XÖÛ LYÙ

TRÖÔNG NGOÏC ANH
NAÊM 2007
GV: Tröông Ngoïc Anh

Trang 1

Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Sau khi ñaõ tìm hieåu kieán thöùc veà vi ñieàu khieån thì baïn coù theå baét ñaàu thöïc hieän caùc
baøi thöïc haønh ñoái vôùi vi ñieàu khieån ñeå giuùp baïn hieåu roõ hôn nhöõng gì baïn ñaõ ñoïc.
Caùc öùng duïng cuûa ñieàu khieån raát ña daïng neân trong chöông naøy seõ giôùi thieäu ñeán
caùc baïn moät boä thí nghieäm vi ñieàu khieån töông ñoái ñaày ñuû caùc yeâu caàu phaàn cöùng vaø raát
nhieàu chöông trình ñieàu khieån coù theå giuùp baïn thöïc haønh, thí nghieäm vaø coù theå töï nghieân
cöùu, töï hoïc.
Boä thí nghieäm vi ñieàu khieån naøy coù theå söû duïng ñöôïc nhieàu loaïi vi ñieàu khieån
89C51, 89C52, 89S51, 89S52, 89S8252, 89C1051, 89C2051 vaø 89C4051. Boä thí nghieäm coù
theå naïp chöông trình cho nhieàu loaïi vi ñieàu khieån nhö vöøa neâu ra ôû treân.
Ñaëc bieät laø vi ñieàu khieån 89S51, 89S52 vaø 89S8252 coù theå naïp chöông trình ngay
trong heä thoáng ñang chaïy – ñieàu naøy tieát kieäm cho baïn khoâng phaûi maát nhieàu thôøi gian
trong quaù trình gaén vaøo bo naïp roài sau khi naïp xong laïi gaén vaøo bo chaïy neáu khoâng ñuùng
phaûi laøm ñi laøm laïi nhieàu laàn ñoái vôùi hoï 89C – dó nhieân 89C vaãn coù theå laøm ñöôïc nhöng
maïch ñieän khaù phöùc taïp. Ñieàu tieän lôïi thöù 2 laø ñoái vôùi 89C baïn thaùo gaén IC treân caùc
socket naïp vaø neáu baïn gaén ngöôïc thì coù theå laøm hoûng IC, coøn 89S thì do khoâng caàn thaùo
gaén neân ñieàu naøy seõ khoâng xaûy ra.
Chöông trình söû duïng cho boä thí nghieäm naøy laø MCS_52 raát deã söû duïng, cho pheùp
baïn soaïn thaûo vaø bieân dòch chöông trình moät caùch nhanh choùng, deã daøng tìm ra loãi trong
chöông trình.
Caùc phaàn tieáp theo seõ trình baøy chi tieát caáu hình boä thí nghieäm, caùch söû duïng
chöông trình vaø cung caáp caùc baøi thí nghieäm thöïc haønh coù theå phuïc vuï cho caùc baïn töï thöïc
haønh.

GV: Tröông Ngoïc Anh

Trang 2

Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù

HEÄ THOÁNG VI ÑIEÀU KHIEÅN DUØNG BOÄ NHÔÙ TRONG.
Vi ñieàu khieån 89XX coù 4 port (töø port 0 ñeán port 3) ñöôïc noái vôùi caùc pinheader. Sô
ñoà nguyeân lyù nhö hình 1 vaø hình boá trí linh kieän trong boä thí nghieäp nhö hình 8-2.
Trong hình 2 coù 1 socket ñeå gaén vi ñieàu khieån vaøo thöïc hieän caùc thí nghieäm, chieàu
ga...
Taøi lieäu thöïc haønh moân Vi Xöû Lyù
GV: Tröông Ngoïc Anh Trang 1
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN TÖÛ BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ COÂNG NGHIEÄP
___________________________
THÖÏC TAÄP VI XÖÛ LYÙ
TRÖÔNG NGOÏC ANH
NAÊM 2007
thực tập vi sử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thực tập vi sử lý - Người đăng: bachkhoadhcntp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
thực tập vi sử lý 9 10 365