Ktl-icon-tai-lieu

Thủy khí

Được đăng lên bởi duy-chinh-nguyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2461 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Đại Học Bách khoa Đà Nẵng

TRUYỀN ĐỘNG THUỶ KHÍ
Đề cương :

Truyền động thủy Khí
cho sinh viên ngành động lực
(Thời gian 30 tiết)
------------------------------

- Môn học cơ sở phục vụ cho các ngành có hệ thống truền động thuỷ lực và khí nén.
- Yêu cầu : Nắm được cấu tạo chức năng và nguyên lý làm việc các phần tử thuỷ lực
và sơ đồ ứng dụng.
- Thi hết môn
- Nội dụng :
1.Khái niệm cơ bản (2 tiết)
1.1.Truyền động thủy lực là gì, phân loại, ưu nhược điểm của truyền động thủy lực
1.2.Chất lỏng làm việc
2. Truyền động thủy lực thể tích (12 tiêt)
2.1.Sơ đồ nguyên lý truyền động thủy tĩnh
2.1.1 Chuyển động tịnh tiến
2.1.2 Chuyển động quay vòng
2.2.Sơ đồ hệ thống truyền động thủy tĩnh
2.2.1 Sơ đồ hở
2.2.2.Sơ đồ kín
2.2.3.Sơ đồ vi sai
2.3.Bơm và động cơ thủy lực thể tích (nhắc lại - xem giáo trình máy thuỷ khí )
2.3.1 Bơm và động cơ píttông
2.3.2.Bơm và động cơ rôto
2.3.3.Bơm và động cơ píttông-rôto
2.4.Các phần tử thủy lực
2.4.1 Cơ cấu phân phối
2.4.2 van một chiều
2.4.3 Van an toàn
2.4.4. Van giảm áp
2.4.5. Cơ cấu tiết lưu
2.4.6. Bộ tăng áp
2.4.7.Bộ ổn định vân tốc
2.5.Điều chỉnh vận tốc cơ cấu chấp hành
2.5.1. Phương pháp thể tíïch
2.5.2. Phương pháp tiết lưu
Truyền động thủy khí

Huỳnh Văn Hoàng

1

Trường Đại Học Bách khoa Đà Nẵng
tiết lưu mắc tại cửa vào
tiết lưu măc tại cửa ra
tiết lưu mắc song song
2.6.Ổn định vận tốc chuyển động cơ cấu chấp hành
bộ điều tốc mắc tại cửa vào
bộ điều tốc măc tại cửa ra
bộ điều tốc mắc song song
2.7.Truyền động thủy lực tùy động
2.8. Một số sơ đồ ứng dụng
3.Truyền động thủy động (8 tiết)
3.1. Sơ đồ nguyên lý, phân loại, máy cánh dẫn
3.2. Các phương trình cơ bản
3.3. Các thông số cơ bản
3.4. Khớp nối thủy lực
3.4.1. Cấu tạo nguyên lý là việc
3.4.2. Các thông số
3.4.3. Đường đặc tính
3.4.4. Các loại khớp nối thủy lực
3.5. Biến tốc thủy lực
3.4.1. Cấu tạo nguyên lý là việc
3.4.2. Các thông số
3.4.3. Đường đặc tính
3.4.4. Các loại biến tốc thủy lực, mở rộng phạm vi sử dụng biến tốc thuỷ lực
3.6. Một số ứng dụng
4. Bài tập (8 tiết)
Tài liệu tham khảo :
1, Đinh Ngọc Ái Thuỷ lực và máy thuỷ lực ,nxb giáo dục 1998
2. Ngô Vi Châu Bài tập thuỷ lực và máy thuỷ lực, nxb ĐH và THCN, 1976
3.Nguyễn Ngọc Phương Hệ thống điều khiển bằng k...
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch khoa Âaìông
Truyãön âäüng thuíy khê Huyình Vàn Hoaìng
1
TRUYÃÖN ÂÄÜNG THUYÍ KHÊ
Âãö cæång :
Truyãön âäüng thuíy Khê
cho sinh viãn ngaình âäüng læûc
(Thåìi gian 30 tiãút)
------------------------------
- Män hoüc cå såí phuûc vuû cho caïc ngaình coïû thäúng truãön âäüng thuyíûc vaì khê neïn.
- Yãu cáöu : Nàõm âæåüc cáúu taûo chæïc nàng vaì nguyãn lyï laìm viãûc caïc pháön tæí thuyíûc
vaì så âäö æïng duûng.
- Thi hãút män
- Näüi duûng :
1.Khaïi niãûm cå baín (2 tiãút)
1.1.Truyãön âäüng thuíy læûc laì gç, phán loaûi, æu nhæåüc âiãøm cuía truyãön âäüng thuíy læûc
1.2.Cháút loíng laìm viãûc
2. Truyãön âäüng thuíy læûc thãø têch (12 tiãt)
2.1.Så âäö nguyãn lyï truyãön âäüng thuíy ténh
2.1.1 Chuyãøn âäüng tënh tiãún
2.1.2 Chuyãøn âäüng quay voìng
2.2.Så âäöû thäúng truyãön âäüng thuíy ténh
2.2.1 Så âäöí
2.2.2.Så âä
ö kên
2.2.3.Så âäö vi sai
2.3.Båm vaì âäüng cå thuíy læûc thãø têch (nhàõc laûi - xem giaïo trçnh maïy thuyí khê )
2.3.1 Båm vaì âäüng cå pêttäng
2.3.2.Båm vaì âäüng cå räto
2.3.3.Båm vaì âäüng cå pêttäng-räto
2.4.Caïc pháön tæí thuíy læûc
2.4.1 úu phán phäúi
2.4.2 van üt chiãöu
2.4.3 Van an toaìn
2.4.4. Van giaím aïp
2.4.5. úu tiãút læu
2.4.6. ü tàng aïp
2.4.7.Bäü äøn âënh ván täúc
2.5.Âiãöu chènh váûn täúc cå cáúu cháúp haình
2.5.1. Phæång phaïp thãøïch
2.5.2. Phæång phaïp tiãút læu
Thủy khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy khí - Người đăng: duy-chinh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thủy khí 9 10 351