Ktl-icon-tai-lieu

thủy lực

Được đăng lên bởi Hung Tran
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng 2: c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng lîng vµ hÖ
thèng xö lý dÇu
2.1. b¬m vµ ®éng c¬ dÇu (m« t¬ thñy lùc)
2.1.1. Nguyªn lý chuyÓn ®æi n¨ng lîng
B¬m vµ ®éng c¬ dÇu lµ hai thiÕt bÞ cã chøc n¨ng kh¸c nhau. B¬m lµ thiÕt bÞ t¹o ra
n¨ng lîng, cßn ®éng c¬ dÇu lµ thiÕt bÞ tiªu thô n¨ng lîng nµy. Tuy thÕ kÕt cÊu vµ
ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n cña b¬m vµ ®éng c¬ dÇu cïng lo¹i gièng nhau.
a. B¬m dÇu: lµ mét c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng lîng, dïng ®Ó biÕn c¬ n¨ng thµnh n¨ng
lîng cña dÇu (dßng chÊt láng). Trong hÖ thèng dÇu Ðp thêng chØ dïng b¬m thÓ tÝch,
tøc lµ lo¹i b¬m thùc hiÖn viÖc biÕn ®æi n¨ng lîng b»ng c¸ch thay ®æi thÓ tÝch c¸c
buång lµm viÖc, khi thÓ tÝch cña buång lµm viÖc t¨ng, b¬m hót dÇu, thùc hiÖn chu kú
hót vµ khi thÓ tÝch cña buång gi¶m, b¬m ®Èy dÇu ra thùc hiÖn chu kú nÐn.
Tuú thuéc vµo lîng dÇu do b¬m ®Èy ra trong mét chu kú lµm viÖc, ta cã thÓ ph©n
ra hai lo¹i b¬m thÓ tÝch:
+/ B¬m cã lu lîng cè ®Þnh, gäi t¾t lµ b¬m cè ®Þnh.
+/ B¬m cã lu lîng cã thÓ ®iÒu chØnh, gäi t¾t lµ b¬m ®iÒu chØnh.
Nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n cña b¬m lµ lu lîng vµ ¸p suÊt.
b. §«ng c¬ dÇu: lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó biÕn n¨ng lîng cña dßng chÊt láng thµnh ®éng
n¨ng quay trªn trôc ®éng c¬. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi n¨ng lîng lµ dÇu cã ¸p suÊt ®îc ®a
vµo buång c«ng t¸c cña ®éng c¬. Díi t¸c dông cña ¸p suÊt, c¸c phÇn tö cña ®éng c¬
quay.
Nh÷ng th«ng sè c¬ b¶n cña ®éng c¬ dÇu lµ lu lîng cña 1 vßng quay vµ hiÖu ¸p
suÊt ë ®êng vµo vµ ®êng ra.
2.1.2. C¸c ®¹i lîng ®Æc trng
a. ThÓ tÝch dÇu t¶i ®i trong 1 vßng (hµnh tr×nh)
H×nh 2.1. B¬m thÓ tÝch
NÕu ta gäi:
V- ThÓ tÝch dÇu t¶i ®i trong 1 vßng (hµnh tr×nh);
17
thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thủy lực - Người đăng: Hung Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
thủy lực 9 10 352