Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh Biện pháp thi công bể xối xỉ

Được đăng lên bởi Lai Trần
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tæng c«ng ty viglacera

c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera

TRô Së CHÝNH

TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh
Tel: 0241.373 4168
Fax: 0241.373 4166

Trô së giao dÞch

671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi
Tel: 04.3761 7215
Fax: 04.3761 7214

Viglacera Machanical Execution Company (VMC)

ThuyÕt minh
biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng
GÓI THẦU: BÊ XỐI XỈ VÀ RÃNH XỐI XỈ
DỰ ÁN: NHÀ MÁY LIÊN HỢP GANG THÉP BẮC KẠN
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THỊ TRẤN CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI,
TỈNH BẮC CẠN

Hồ sơ đề xuất

Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ
Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Tæng c«ng ty viglacera

c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera

TRô Së CHÝNH

TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh
Tel: 0241.373 4168
Fax: 0241.373 4166

Trô së giao dÞch

671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi
Tel: 04.3761 7215
Fax: 04.3761 7214

Viglacera Machanical Execution Company (VMC)

Môc A.I - b¶ng d÷ liÖu, qui m« c«ng tr×nh
1. B¶ng d÷ liÖu ®Êu thÇu:
Gãi thÇu

: bÓ xèi xØ vµ r·nh xèi xØ.

Dù ¸n

: nhµ m¸y LI£N HîP GANG THÐP B¾C K¹N

§Þa ®iÓm XD: khu c«ng nghiÖp thanh b×nh – x· thanh b×nh – huyÖn
chî míi – tØnh b¾c kan
Chñ ®Çu t−: c«ng ty cæ phÇn kho¸ng s¶n vµ luyÖn kim v¹n lîi – b¾c
kan
2. Qui m« c«ng tr×nh cña gãi thÇu:
Gãi thÇu : BÓ xèi xØ vµ r·nh xèi xØ thuéc c«ng tr×nh Nhµ m¸y luyÖn gang V¹n Lîi –
B¾c kan ®−îc thiÕt kÕ x©y míi, qui m« x©y dùng v− c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu nh−
sau:
-

KÝch thíc bÓ vµ r·nh xèi xØ : BÓ xèi xØ cã chiÒu dµi kho¶ng 40m, chiÒu réng
12m, cao 5,7m; 02 R·nh xèi xØ dµi 70,16m, réng 1,6m, cao 1,8m.

3. KÕt cÊu c«ng tr×nh:
C«ng tr×nh kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp toµn khèi, mãng bÓ lµ mãng bÌ dµy 700,
thµnh bÓ dµy 450, mãng r·nh xèi xØ lµ mãng g¹ch réng 2,24m.
4. Ph¹m vi c«ng viÖc cña gãi thÇu
-

X©y dùng phÇn th« c«ng tr×nh.

Môc A.II - Tæ chøc mÆt b»ng c«ng tr êng
CÇn thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng cho nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng v− tu©n thñ theo thiÕt kÕ
tæng mÆt b»ng n−y nh»m tr¸nh b−y bõa vËt liÖu v− cÊu kiÖn, tr¸nh hiÖn t−îng ph¶i di
chuyÓn kho, s©n b·i phôc vô thi c«ng l−m t¨ng chi phÝ vÒ di chuyÓn còng nh− t¨ng hao
hôt vËt liÖu.
I. Tæ chøc mÆt b»ng c«ng trêng
Ngay sau khi tróng thÇu thi c«ng c«ng tr×nh, Nh− thÇu triÓn khai ngay c¸c c«ng
viÖc cô thÓ sau:
-

Tr×nh to−n bé hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt chi tiÕt: BiÖn ph¸p, tiÕn ®é, tæ chøc nh©n
lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ, s¬ ®å bè trÝ hiÖn tr−êng v− nh÷ng giÊy tê ph¸p lý, c¸c t−i
liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc thi c«ng c«ng tr×nh do Chñ ®Çu t− cÊp tíi c¸c c¬ quan
qu¶n lý chuyªn ng−nh h÷u quan còng nh− c¸c bªn cã liªn quan...
Tæng c«ng ty viglacera
c«ng ty thi c«ng c¬ giíi viglacera
Viglacera Machanical Execution Company (VMC)
TRô Së CHÝNH
TT §iÒu hµnh Khu CN Tiªn S¬n, TØnh B¾c Ninh
Tel: 0241.373 4168 Fax: 0241.373 4166
Trô së giao dÞch
671 Hoµng Hoa Th¸m, Ba §×nh, Hµ Néi
Tel: 04.3761 7215 Fax: 04.3761 7214
ThuyÕt minh
biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng
GÓI THẦU: BÊ XỐI XỈ VÀ RÃNH XỐI XỈ
DỰ ÁN: NHÀ MÁY LIÊN HỢP GANG THÉP BẮC KẠN
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THỊ TRẤN CHỢ MỚI, HUYỆN CHỢ MỚI,
TỈNH BẮC CẠN
Hồ sơ đề xuất Gói thầu: Bể xối xỉ và rãnh xối xỉ
Địa điểm: Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Thuyết minh Biện pháp thi công bể xối xỉ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh Biện pháp thi công bể xối xỉ - Người đăng: Lai Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Thuyết minh Biện pháp thi công bể xối xỉ 9 10 851