Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án cầu dầm chữ I căng trước

Được đăng lên bởi Tùng-Luxury
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐA CAÀU BEÂ TOÂNG COÁT THEÙP DÖL CBHD: PHAÏM MINH TRÍ
SVTH: LEÂ NHAÄT TRÖÔØNG 1 http://www.ebook.edu.vn
CHƯƠNG I :
TÍNH TOÁN THIT K BN MT CU
1. Mô hình hóa bn mt cu:
Bn mt cu dày 200mm và lp ph 50mm. Mô hình bn mt cu kê lên các dm
chính và dm ngang. Khi khong cách gia các dm ngang ln hơn 1.5 ln khong cách
gia các dm ch, thì hướng chu lc chính ca bn theo phương ngang cu
Lp Tên Chiu dài
trung bình(mm)
γ
c
(Kg/m
3
)
1 Lp ph BT asphal 50 2500
2 Bn mt cu 200 2500
1.2 Sơ đồ tính toán bn mt cu:
Phn cánh hng được tính như dm công xon
Phn bn phía trong tính theo sơ đồ dm liên tc, sơ đồ tính toán theo hình sau:
Sơ đồ 1: dm công xon
Sơ đồ 2: dm liên tc
Để đơn gin hóa ta tính theo sơ đồ dm đơn gin :
Hình 1.1 sơ đồ tính toán bn mt cu
2. Tính toán bn hng:
2.1 S liu tính toán :
Phn bn hng S
hng
= 1000 (mm).
Bn mt cu dày 200 (mm).
Lp ph 50 (mm)
Trng lượng riêng ca bêtông γ
c
= 2500 (Kg/m
3
)
Cường độ bêtông f
c
’ = 30 (MPa).
Thuyết minh đồ án cầu dầm chữ I căng trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án cầu dầm chữ I căng trước - Người đăng: Tùng-Luxury
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Thuyết minh đồ án cầu dầm chữ I căng trước 9 10 450