Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh đồ án Công nghệ chế tạo máy Chi tiết tay biên

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời nói đầu

Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các nghành công
nghiệp mới nói chung và nghành cơ sở của mọi nghành nói riêng đó là nghành Cơ khí. Là một nghành đã
ra đời từ lâu với nhiệm vụ là thiết kế và chế tạo máy móc phục vụ cho các nghành công nghiệp khác. Do
vậy đòi hỏi kỹ sư và cán bộ nghành Cơ khí phải tích luỹ đầy đủ & vững chắc những kiến thức cơ bản nhất
của nghành, đồng thời không ngừng trau rồi và nâng cao vốn kiến thức đó, quan trong nhất là phải biết
vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể thường gặp trong quá trình sản xuất thực
tiễn.
Trong chương trình đào tạo kỹ sư Cơ khí tại Trường Đại Học Cụng Nghiệp Hà Nội, sinh viên được trang
bị những kiến thức cơ sở của nghành Công nghệ Chế tạo máy qua các giáo trình : Công nghệ Chế tạo
máy, Chi tiết máy, Nguyên lý máy, Đồ gá, Dao và các giáo trình khác có liên quan đến nghành Công
nghệ Chế tạo máy. Nhằm mục đích cụ thể hoá và thực tế hoá những kiến thức mà sinh viên đã được trang
bị, thì môn Đồ án Công nghệ Chế tạo máy nhằm mục đích đó. Trong quá trình thiết kế đồ án môn học
sinh viên sẽ được làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay công nghệ, tiêu chuẩn và có khả năng kết
hợp, so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất. Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên có dịp
phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo, những ý tưởng mới lạ để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể.
Do tính quan trọng của Đồ án mà môn bắt buộc đối với sinh viên chuyên nghành Cơ khí và một số
nghành có liên quan.
Qua một thời gian tìm hiểu với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy Nguyễn Mai Anh em đã hoàn
thành Đồ án môn học Công nghệ Chế tạo máy được giao. Với kiến thức được trang bị và quá trình tìm
hiểu các tài liệu có liên quan và cả trong thực tế. Tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những sai sót ngoài ý
muốn do thiếu kinh nghiệm thực tế trong thiết kế. Do vậy, em rất mong được sự chỉ bảo của các thày cô
giáo trong Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy và sự đóng góp ý kiến của bạn bè để hoàn thiện hơn đồ án
của mình cũng như hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Thầy
Nguyễn Mai Anh đã tận tình hướng dẫn em trong quá trình thiết kế và hoàn thiện Đồ án này.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Hà nội 8 / 2015.
Sinh viên thực hiện :Đoàn Đình Vũ

PHẦN 1
PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG

I. Phân tích chức năng và điều kiện làm việc của chi tiết:

- chức năng làm việc của chi tiết:
chi tiết cần yêu cầu thiết kế là chi tiết càng gạt bánh răn...
Lời nói đầu
Trong những năm gần đây, chúng ta đã chng kiến s phát trin mnh m ca các nghành công
nghip mới i chung và nghành cơ sở ca mọi nghành nói riêng đó là nghành Cơ khí. Là một nghành đã
ra đời t lâu vi nhim v thiết kế và chế to máy móc phc v cho các nghành công nghip khác. Do
vậy đòi hỏi k sư và cán bộ nghành Cơ khí phải tích lu đầy đủ & vng chc nhng kiến thức cơ bản nht
của nghành, đng thi không ngng trau ri nâng cao vn kiến thức đó, quan trong nhất phi biết
vn dng nhng kiến thức đó để gii quyết nhng vấn đề c th thường gp trong quá trình sn xut thc
tin.
Trong chương trình đào tạo k sư Cơ khí tại Trường Đại Hc Cng Nghip Hà Nội, sinh viên được trang
b nhng kiến thức sở ca nghành Công ngh Chế to máy qua các giáo trình : Công ngh Chế to
máy, Chi tiết máy, Nguyên máy, Đồ gá, Dao các giáo trình khác liên quan đến nghành Công
ngh Chế to máy. Nhm mục đích cụ th hoá và thc tế hoá nhng kiến thức mà sinh viên đã được trang
b, thì môn Đồ án Công ngh Chế to máy nhm mục đích đó. Trong quá trình thiết kế đồ án môn hc
sinh viên s được làm quen vi cách s dng tài liu, s tay công ngh, tiêu chun kh năng kết
hp, so sánh nhng kiến thc thuyết vi thc tế sn xut. Mt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên có dp
phát huy tối đa tính độc lp sáng to, những ý tưởng mi l để gii quyết mt vấn đề công ngh c th.
Do tính quan trng của Đồ án môn bt buộc đối với sinh viên chuyên nghành khí một s
nghành có liên quan.
Qua mt thi gian tìm hiu vi s ng dn ch bo tn tình ca thy Nguyn Mai Anh em đã hoàn
thành Đồ án môn hc Công ngh Chế tạo máy được giao. Vi kiến thức được trang b quá trình tìm
hiu các tài liu liên quan c trong thc tế. Tuy nhiên s không tránh khi nhng sai sót ngoài ý
mun do thiếu kinh nghim thc tế trong thiết kế. Do vy, em rất mong được s ch bo ca các thày
giáo trong B môn Công ngh Chế to máy s đóng góp ý kiến ca bạn đ hoàn thiện hơn đồ án
ca mình cũng như hoàn thiện hơn vốn kiến thc ca mình. Cui cùng, em xin chân thành cảm ơn Thầy
Nguyn Mai Anh đã tận tình hướng dn em trong quá trình thiết kế và hoàn thiện Đ án này.
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP HÀ NI
Hà ni 8 / 2015.
Sinh viên thc hin :Đoàn Đình Vũ
Thuyết minh đồ án Công nghệ chế tạo máy Chi tiết tay biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh đồ án Công nghệ chế tạo máy Chi tiết tay biên - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Thuyết minh đồ án Công nghệ chế tạo máy Chi tiết tay biên 9 10 902