Ktl-icon-tai-lieu

thuyết minh đồ án kết cấu thép

Được đăng lên bởi tho-nguyen-duy
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đồ án Kết CấuThép II

GVHD: Th.s Phan Thanh Lượng

ThuyÕt minh ®å ¸n kÕt cÊu thÐp II
ThiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng mét nhÞp
I. Sè liÖu thiÕt kÕ.
ThiÕt kÕ khung ngang chÞu lùc cña nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng, mét nhÞp víi sè liÖu cho tr íc nh
sau:
-

NhÞp khung ngang :

L = 24 m

-

Bíc khung :

B = 4,5 m

-

Søc n©ng cÇu trôc:

Q = 12,5 T

(nhµ cã 2 cÇu trôc ho¹t ®éng,
chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh )

-

Cao tr×nh ®Ønh ray: + 8,3 m

-

§é dèc m¸i

-

ChiÒu dµi nhµ: 54 m

-

Ph©n vïng giã: III – B

-

VËt liÖu thÐp m¸c CCT34s cã cêng ®é :

: i = 15 %

f = 21 kN/ cm 2 ; f c = 12 kN/ cm 2 ; f v = 32 kN/ cm 2
-

Hµn tay, dïng que hµn N42

-

VËt liÖu bul«ng liªn kÕt vµ bul«ng neo tù chän.

-

Bªt«ng mãng cÊp ®é bÒn B20 cã R b = 1,15kN/ cm 2

II. thiÕt kÕ m¸i
1. TÊm lîp m¸i
- Chän tÊm lîp m¸i ''TCHR'' roof panel cã chiÒu dµy = 130 mm, qtc = 0,121 kN / cm 2 .

CÊu t¹o tÊm lîp m¸i

SVTH: Phạm Đức Nhật _ 04X2

1

Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Đồ án Kết CấuThép II

GVHD: Th.s Phan Thanh Lượng

Tempcon Panel Section Properties
Panel
Nominal
Weight
Thickness “T” kg/m2
mm

Ix
cm4
Per 1m Width

Sx
cm3
Per 1m Width

U-Valve
W/m2.K

R-Valve
m2.K/W

130

289,9

44,2

0,17

5,88

12,1

2. Xµ gå m¸i:
Theo catalogue cña Zamil , ta chän lo¹i xµ gå ch÷ Z ë phÇn gi÷a m¸i vµ xµ gå ch÷ C cho mÐp
biªn. Kho¶ng c¸ch c¸c xµ gå trªn mÆt b»ng c¨n cø vµo t¶i träng m¸i vµ lo¹i tÊm lîp m¸i. ë ®©y ta chän
kho¶ng c¸ch xµ gå lµ 2 m trªn mÆt b»ng.

60

Wy = 5, 98 cm

3

A = 7,50 cm2

85

180

qtc = 0, 0588 kN/m

60

22.5

Wy = 12, 70 cm3

20

A = 5,18 cm2
qtc = 0, 0406 kN/m
- T¹i mÐp biªn chän xµ gå ch÷ C m· hiÖu 180ES20 cã c¸c th«ng sè:
I y = 74,10 cm4
I x = 390,5 cm4
Wx = 43, 40 cm3

1.5

200

Wx = 30,83 cm

3

20

- Chän s¬ bé xµ gå ch÷ Z m· hiÖu 200Z15 cã c¸c th«ng sè:
I y = 42, 49 cm4
I x = 308,3 cm4

(§©y lµ c¸c xµ gå nhá nhÊt vÒ ®Æc trng h×nh häc trong sè c¸c xµ gå cïng

2.0

80

lo¹i).

iIi. X¸c ®Þnh kÝch thíc chÝnh khung ngang
1. Lùa chän dÇm cÇu trôc, cÇu trôc, ray, líp lãt ray
1.1. CÇu trôc
Víi nhÞp nhµ L = 24 m, søc trôc Q = 12,5 T (chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh) th× kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi
cét ®Õn trôc ®Þnh vÞ a = 0, chän λ = 750 mm. Nh vËy kho¶ng c¸ch 2 trôc b¸nh xe cÇu trôc theo ph¬ng
ngang lµ : Lk = L − 2.λ = 24 – 2.0,75 = 22,5 (m)
Ta chän cÇn trôc cã c¸c th«ng sè sau:
B¶ng c¸c sè liÖu cÇu trôc

SVTH: Phạm Đức Nhật _ 04X2

2

Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội

Đồ án Kết CấuThép II

Søc
trôc
Q
(T)
12,5

NhÞp
Lk

(m)
22,5

GVHD: Th.s Phan Thanh Lượng

ChiÒu cao Kho¶ng BÒ réng B...
Đồ án Kết CấuThép II GVHD: Th.s Phan Thanh Lượng
ThuyÕt minh ®å ¸n kÕt cÊu thÐp II
ThiÕt kÕ khung ngang nhµ c«ng nghiÖp mét tÇng mét nhÞp
I. Sè liÖu thiÕt kÕ.
ThiÕt khung ngang chÞu lùc cña nhµ c«ng nghiÖp métng, mét nhÞp víi sè liÖu cho tríc nh
sau:
- NhÞp khung ngang : L = 24 m
- Bíc khung : B = 4,5 m
- Søc n©ng cÇu trôc: Q = 12,5 T (nhµ cã 2 cÇu trôc ho¹t ®éng,
chÕ ®é lµm viÖc trung b×nh )
- Cao tr×nh ®Ønh ray: + 8,3 m
- §é dèc m¸i : i = 15 %
- ChiÒu dµi nhµ: 54 m
- Ph©n vïng giã: III – B
- VËt liÖu thÐp m¸c CCT34s cã cêng ®é :
f = 21
2
kN/ cm
;
c
f
= 12
2
kN/ cm
;
v
f
= 32
2
kN/ cm
- Hµn tay, dïng que hµn N42
- VËt liÖu bul«ng liªn kÕt vµ bul«ng neo tù chän.
- Bªt«ng mãng cÊp ®é bÒn B20 cã
2
b
R =1,15kN/ cm
II. thiÕt kÕ m¸i
1. TÊm lîp m¸i
- Chän tÊm lîp m¸i ''TCHR'' roof panel cã chiÒu dµy = 130 mm, q
tc
= 0,121
2
/kN cm
.
CÊu t¹o tÊm lîp m¸i
SVTH: Phạm Đức Nhật _ 04X2 1 Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
thuyết minh đồ án kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết minh đồ án kết cấu thép - Người đăng: tho-nguyen-duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
thuyết minh đồ án kết cấu thép 9 10 241