Ktl-icon-tai-lieu

thuyết minh đồ án nền móng

Được đăng lên bởi nguyenoine
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 5117 lần   |   Lượt tải: 20 lần
CÁN BỘ HƯỚNG DẨN
MSC. NGUYỄN VĂN LIÊM

SINH VIÊN THỰC HIỆN

NGUYỄN MINH HIẾU

ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG COÂNG TRÌNH

GVHD: MSC. NGUYEÃN VAÊN LIEÂM
SVTH: NGUYỄN MINH HIẾU
MSSV: 1070762
MAÕ ĐỀ TÀI: D75
Khung trục thiết kế: D
Số tầng : 7
Loại địa chất công trình: 5

I/ SOÁ LIEÄU CÔ BAÛN:
Hoaït taûi caùc taàng xem nhö phaân boá ñeàu taùc duïng leân caùc oâ saøn, cöôøng ñoä
döôùi ñaây:
Taàng 1,2,3:
q = 400 Kg/m2
Taàng 4,5,6:
q = 300 Kg/m2
Taàng maùi: qm = 75 Kg/m2
 Aùp löïc gioù W0= 95 Kg/m2, heä soá khí ñoäng 0.8 vaø 0.6
II XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ

BM. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
THÁNG 03 NĂM 2010

CÁN BỘ HƯỚNG DẨN
MSC. NGUYỄN VĂN LIÊM

SINH VIÊN THỰC HIỆN

NGUYỄN MINH HIẾU

2.1 Tónh taûi do saøn:
Giaù trò

Gaïch
Lôùp vöõa
Baûn saøn
Vöõa traùt
ceramic
loùt
2
Troïng löôïng rieâng γ (kG/m )
2000
1800
2500
1800
Chieàu daøy d(cm)
1
2
8
1.5
Heä soá vöôït taûi n
1.2
1.3
1.1
1.3
gs = 2000*0.01*1.2+ 1800*0.02*1.3 + 2500*0.08*1.1 + 1800*0.015*1.3 = 325.9
(kG/m)
2.2 Troïng löôïng baûn thaân daàm:
gd = bd * (hd – hs) * 1.1 *2500
Tầng

Tiết diện
b(cm)
h(cm)

Hệ số vượt
tải n

1
30
60
2
25
50
3,4,5
20
40
6,7
20
30
2.3 Troïng löôïng töôøng xaây:
Chiều cao mỗi tầng : 3.3m.
Chiều dày tường:
Theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995:
Tường dày(mm)
100
200

1.1
1.1
1.1
1.1

Trọng lượng
riêng bêtông
(kg/m3)
2500
2500
2500
2500

Tĩnh tải
(kg/m)
429
289
176
121

Khối lượng trên m2
180
330

Bảng :Tĩnh tải tường các tầng.
gt = ht * γ *n
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ
2010

2

BM. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
THÁNG 12 NĂM

CÁN BỘ HƯỚNG DẨN
MSC. NGUYỄN VĂN LIÊM

SINH VIÊN THỰC HIỆN

NGUYỄN MINH HIẾU

Tầng
Chiều cao(m)
Bề dày (cm) Hệ số vượt tải, n
1
2.7
20
1.1
2
2.8
20
1.1
3,4,5
2.9
20
1.1
6,7
3
10
1.1
2.4 Tónh taûi do saøn truyeàn vaøo:
Nhịp AB tầng 1:
+Sàn Ô1 truyền vào:
g1= k*gs*L1/2 = 0.72*325.9*5.5/2 = 653.4 kg/m
k= 1 - 2β2 + β3 =0.72, β= L1/2*L2 =5.5/2*6.5 = 0.42
+Sàn Ô2 truyền vào :
g2 = k*gs*L1/2= 0.78*325.9*4.8/2 = = kg/m
k = 1 - 2β2 + β3 =0.78 , β= L1/2*L2 =4.8/2*6.5 = 0.37
 Tổng tải trọng truyền từ Ô1 và Ô2 :
g= g1+g2 = 653.4 + 617.76 = 1271.16 kg/m
Bảng tổng tĩnh tải tác dụng lên dầm khung :
G = gt + gd + g
Nhòp daàm

AB

BC

CD

Tĩnh tải (kg/m)
980.1
1016.4
1052.7
594

DE

Tầng
1
2663.16
2122.01
2325.69
2588.37
2
2559.46
2018.36
2221.99
2484.67
3,4,5
2482.76
1941.61
2145.29
2407.97
6,7
1969.06
1427.91
1631.59
1894.27
2.5 Hoaït taûi tính toaùn:
Ptt = Ptc*n
Tầng
Hoạt tải tiêu
Hệ số vượt tải
Hoạt tải tính
chuẩn(kg/m2)
toán(kg/m2)
1,2,3
400
1.2
480
4,5,6
300
...
CÁN BỘ HƯỚNG DẨN SINH VIÊN THỰC HIỆN
MSC. NGUYỄN VĂN LIÊM NGUYỄN MINH HIẾU
ÑOÀ AÙN NEÀN MOÙNG COÂNG TRÌNH

GVHD: MSC. NGUYEÃN VAÊN LIEÂM
SVTH: NGUY
MSSV: 1070762
MAÕ 
Khung trục thiết kế: D
Số tầng : 7
Loại địa chất công trình: 5
I/ SOÁ LIEÄU CÔ BAÛN:
Hoaït taûi caùc taàng xem nhö phaân boá ñeàu taùc duïng leân caùc oâ saøn, cöôøng ñ
döôùi ñaây:
Taàng 1,2,3: q
= 400 Kg/m
2
Taàng 4,5,6: q
= 300 Kg/m
2
Taàng maùi: q
m
= 75 Kg/m
2
Aùp löïc gioù W
0
= 95 Kg/m
2
, heä soá khí ñoäng 0.8 vaø 0.6
II XAÙC ÑÒNH TAÛI TROÏNG :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BM. KỸ THUẬT XÂY DỰNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÁNG 03 NĂM 2010
thuyết minh đồ án nền móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thuyết minh đồ án nền móng - Người đăng: nguyenoine
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
thuyết minh đồ án nền móng 9 10 959