Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh kiểm tra tường cừ

Được đăng lên bởi Tran Nam Phu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tæng
Tæng Tæng
Tæng C«ng ty 319
C«ng ty 319C«ng ty 319
C«ng ty 319
-
--
-
bé quèc phßng
quèc phßngquèc phßng
quèc phßng
§Þa chØ: Sè 145/154 Ngäc L©m - Long Biªn - Hµ Néi
§T: 04. 382 72533Fax: 04. 387 31458 – Website: www.319.com.vn
Gãi thÇu: x©y l¾p trô së; cung cÊp l¾p ®Æt; camera; m¹ng vi tÝnh, ®iÖn tho¹i; néi thÊt g¾n liÒn c«ng
tr×nh; phßng chèng mèi.
1
ThuyÕt minh kiÓm tra
t−êng cõ
H¹ng môc: phÇn ngÇm
Dù ¸n: x©y dùng trô së agribank chi nh¸nh tØnh h¶I d−¬ng
®Þa ®iÓm: 16 ph¹m hång th¸i- tp h¶I d−¬ng tØnh h¶I d−¬ng
®¹i diÖn Chñ ®Çu t−: ng©n hµng n«ng nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n
chi nh¸nh tØnh h¶I d−¬ng
H¶i D−¬ng 07/2012
Thuyết minh kiểm tra tường cừ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh kiểm tra tường cừ - Người đăng: Tran Nam Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thuyết minh kiểm tra tường cừ 9 10 494