Ktl-icon-tai-lieu

Tiện CNC

Được đăng lên bởi levinh0502
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2129 lần   |   Lượt tải: 27 lần
BAØI GIAÛNG LAÄP TRÌNH
TIEÄN CNC HEÄ FANUC

Caáu truùc moät chöông trình :
%
O1111;
N10 G40 G49 G80 G94 G17 G21;
N20 T01.01 M06;
N30 G54;
………………… .. . . .;
N100 M98
……………….
M30;
%

Leänh

NHÖÕNG KHAI BAÙO TOÅNG
QUAÙT ÑAÀU CHÖÔNG TRÌNH

Choïn maët phaúng laäp trình
Ñeå choïn maët phaúng laâp trình, duøng caùc leänh
sau :
G17 – maët phaúng XY
G18 - maët phaúng ZX
G19 - maët phaúng YZ
Vôùi maùy tieän CNC, maët phaúng maëc ñònh laø
ZX, nghóa laø khi baät maùy leân maùy leänh G18 coù
hieäu löïc.

Choïn heä toïa ñoä laäp trình
X_ Z_ - ghi theo toïa ñoä tuyeät ñoái.
U_ W_ - ghi theo toïa ñoä töông ñoái.
Theo caùch ghi tuyeät
ñoái, ta coù toïa ñoä cuûa
ñieåm Q seõ la ø:
X400 Z50
Theo caùch ghi töông
ñoái, ta coù toïa ñoä cuûa
ñieåm Q seõ laø :
U200 W-400

Khai baùo heä ñôn vò ño kích thöôùc
Vôùi heä FANUC vieäc khai baùo ñôn vò ño ñöôïc
thöïc hieän thoâng qua caùc leânh sau:
G20 = heä ño laø in.
G21 = heä ño laø mm.
Trong moät soá heä ñieàu khieån khaùc, thí duï nhö heä
FAGOR duøng G70 vaø G71 thay vì G20 vaø G21.
Maùy tieän baùn sang Vieät Nam, coù thieát laäp heä ñôn
vò ño maëc ñònh laø mm. Nghóa laø khi baät maùy leân,
leänh G21 coù hieäu löïc.

Khai baùo ñôn vò toác ñoä caét S
G96 – Toác ñoä caét S coù ñôn vò laø ñôn vò/phuùt
vaø khoâng ñoåi treân toaøn maët gia coâng.
Thí duï : G96 S150.
G97 - Toác ñoä caét coù ñôn vò laø vg/ph, khoâng
ñoåi soá voøng quay truïc chính trong suoát
quaù trình gia coâng.
Thí duï : G97 S1500.
G50 – Giôùi haïn soá voøng quay toái ña.
Thí duï : G92 S5000

Toác ñoä truïc chính
G97
G96

Toác ñoä truïc chính
So saùnh G96 vaø G97

Khai baùo ñôn vò löôïng aên dao F
G98 – Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/ph hoaëc
inch/ph. Thí duï G71G94 F100 cho löôïng aên dao laø
100 mm/ph
G99 - Ñôn vò löôïng chaïy dao F laø mm/vg hoaëc inch/vg.
Thí duï G71G95 F0.3 cho löôïng aên dao laø 0,3
mm/vg
Treân maùy tieän CNC baùn sang Vieät Nam, leänh maëc
ñònh laø G97 vaø G99.
Lyù do: Dao beàn hôn, ñoä nhaùm beà maët toát hôn

Ñôn vò nhaäp nhoû nhaát
Ñôn vò nhaäp nhoû
nhaát laø soá gia nhoû
nhaát maø heä thoáng coù
theå chaáâp nhaän. Trong
haàu heát caùc heä ñieàu
khieån CNC, soá gia
nhoû nhaát laø 0.001 mm
vaø
0.0001
inch,
0.001o. Moät soá lieäu
nhaäp vaøo nhoû hôn caùc
giaù trò treân ñeàu ñöôïc
laøm troøn.

Laäp trình theo ñöôøng kính vaø baùn kính
Kích thöôùc chi tieát troøn xoay thöôøng ñöôïc ghi theo
ñöôøng kính. Vì vaäy khi laäp trình ngöôøi ta cuõng ghi theo
ñöôøng kính. Caùch ghi naøy laø maëc ñònh ñoái vôùi maùy
tieän CNC (neáu muoán ghi th...
BAØI GIAÛNG LAÄP TRÌNH
TIEÄN CNC HEÄ FANUC
Tiện CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiện CNC - Người đăng: levinh0502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Tiện CNC 9 10 430