Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn bu lông, vít, vít cấy và đai ốc

Được đăng lên bởi Quỳnh Nghĩa Xã
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 883 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I

.,

TCVN

,..?

TIEU

CHUAN

VIET.

TCVN1916 - 1995

BU LONG, vir,

vir

YEU CAU

CAY

KY THU~T

Scat xst Ian thv 1

HA

vA flAI

NQI - 2005

DC.

NAM

lain6idau
TCVN 1916 - 1995 thay the cho TCVN 1916 - 76
.TCVN 1916 - 1995 do tieu ban ky thuat tieu chuan ve may va cac
van de co khi bien soan, Tong cue Tieu chuan - 80 ILJong- Chat
JLJ<;1ng
de nghi va dLJ<;1C
B9 khoa hoc, Cong ngh~ va Moi trLJongban
hanh.

3

TIEU CHUAN VI~

TCVN 1916 -1995

HAM

BU L6NG, VIT, ViT CAY

vA

BAI

OC.

YEU cAu KI THU~T.
Bolts, screws,studs and nuts.
Technical requirements

1 Pharn vi

ap dl:Jng

Tieu chucin nay

ap d~ng cho bu lOng, vit, vlt cay va dai 6c, c6 ren ~ met theo TCVN 2248 - 77 vai dlIang

kinh ren tli 1 oon 48mm

2 Yeu cau kTthu~t
2.1
~t

Ket

2.2

fG

cau, kich thuOc, d¢ nham be m?t, dung sai ren va dung sai

kich thiJUc, dung sai hinh d¥tQ va vi tri

be

dul;1c qui djnh trong cac tieu chuan doi vai san pham cu the
D~ng ngoai

2.2.1

8e m~t bu lOng, vito vlt cay va dai oc phai tron nhan, khOng c6 vet xuec,

2.2.2

Khuyat t~t cho phep cua

2.2.3

Khuyet t~t cho phep cUa be m~t dai

2.3

vay 0 xy.

be m~t bu lOng, vlt. vit cay theo TCVN 4795 -89.

OC theo

TCVN 4796 - 89.

Catinh va v~ li~u

2.3.1 CO'ti nh cua bu lOng, vit (khOng ke vit dinh vi) va vlt cay tli thep hqp kim va thep thuang phai theo chi d~n

a bang 1.
2.3.2

CO'tinh clla vit dinh vi va ella cac chi tiet kep ch~1 tuung h! lam vi~ khOng chju keo nr thep thuang va

thep hQPkim theo TCVN 4674 - 89.

OC tli thep thlJOngva thep hQP kim theo chi d~n a bang 2.

2.3.3

Co tinh cua dai

2.3.4

Co tinh ella bu lOng. vlt .vil cay va dai 6c tli thap thep chong mai mOn,ben nang thea chi d~

2.3.5.
2.3.6

CO'tinh cua bu lOng, vlt, vlt cay va dai

6c hqp kim mau theo chi d~n

a bang 5 va 6.

Cho phep cha tao bu lOng. vito vit cay va dai oc tli mac kim loai va hQPkim khOng thea qui djnh tronq cac

bang 3 - 6. Khi d6, co tinh ella chUng khOng dt.tc;1C
thap han gia trj da qui dinh doi va;
2.3.7

a bang 3 va 4.

cac nh6m tuung

Ung.

Theo yeu eau cua khach hang. chi tiet kep eh~t tli dOng thau, cha tao bang each ch6n ngu(li phai nhi~t

luyt?n de khti ling suat ben trong.
2.4

So d6 ki hi~u qui uUc ella bu lOng. vito vit cay va dai oe duqc dua ra

a phu h,lC A.

s

TC"~ 1916 - 1995

.---I

0>

C\i
,..
~

0
,....

....
I

·~1

•J ..
~U;
::

"-

.J:l

<0

€"
-.i
o

~

..-; ,

VI

:0
>
~

co
c.O

'cO

<0

(/)

,....
0

co
co-

....~.

0
0
0

0>

~

.'~,

,..

0>

,....
c

0

(\j

•co_
<0

'<4)

0
0

~
,..
~
,....

...
HA
NQI - 2005
Scat xst Ian thv 1
BU LONG, vir, vir CAY vAflAI
D C.
YEU CAU
KY
THU~T
TCVN1916- 1995
TCVN
,..?
TIEU CHUAN VIET NAM
.
I .,
Tiêu chuẩn bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Người đăng: Quỳnh Nghĩa Xã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Tiêu chuẩn bu lông, vít, vít cấy và đai ốc 9 10 155