Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 21

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 445 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 78-63
BULÔNG THÔ ĐẦU CHỎM CẦU CÓ NGẠNH DÙNG CHO GỖ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô dầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ phải theo những chỉ dẫn ở
hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.

Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm; chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M10 x 100 TCVN 78-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM10 x 100 TCVN 78-63.
mm
Đường kính danh nghĩa
của ren d
Đường kính
đầu bulông
D
Chiều cao
đầu bulông
H
Đường kính
thân bulông

Bảng 1

6

8

10

12

(14)

16

20

Kích thước
danh nghĩa

14

18

23

28

32

35

44

Sai lệch
cho phép

± 1,1

Kích thước
danh nghĩa

3

Sai lệch
cho phép

± 0,30

Kích thước
danh nghĩa

6

± 1,3
4

5

± 1,6
6

± 0,36
8

7

8

± 0,43
10

12

14

10
± 0,84

16

20

(theo hình
A) d1

Sai lệch
cho phép

Bán kính chỏm cầu R

Chiều cao
ngạnh



+ 0,30

+ 0,36

+0,43

+0,43

+0,84

- 0,35

- 0,40

-0,45

-0,50

-0,55

11

14

18

22

22

26

32

h

3,5

4,3

5,5

6,7

7,7

8,8

9,9

h1

3

3,5

5

6

7

8

9

Sai lệch
cho phép

-0,6

-0,8

-1

-1,2

-1,4

-1,6

-1,8

0,5

0,6

0,7

0,9

1

1,1

1,3

Độ lệch tâm cho phép của
đầu bulông
Bán kính góc lượn r



0,5

0,8

1,0

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

10

Bảng 2
12

(14)

16

20

Chiều dài bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

Sai lệch
cho
phép

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

25

20

-

-

-

-

-

-

30

20

20

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

-

20

20

25

30

30

30

-

45

20

20

25

30

30

35

-

50

20

20

25

30

30

35

-

55

20

20

25

30

30

35

40

60

20

20

25

30

30

35

40

65

20

25

30

35

35

35

40

25

25

30

35

35

40

45

80

25

25

30

35

35

40

45

90

25

25

30

35

35

40

45

100

-

25

30

35

35

40

45

-

-

30

35

35

40

45

120

-

-

30

35

35

40

45

130

-

-

30

35

35

40

45

140

-

-

30

35

35

40

45

150

-

-

30

35

35

40

45

160

-

-

-

35

35

40

45

35
40

70

110

± 1,5

± 2,0

± 2,5

180

-

-

-

40

40

45

50

200

-

-

-

40

40

45

50

Độ sai lệch cho
phép của chiều dài
ren lo

+3

+4

+5

2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản
xuất quy định.
3. Cho phép giảm bớt mép của ngạnh một ít và ngạnh có thể khuyết cục bộ nếu kích thước của
nó không ra ngoài sai lệch cho phép đã quy định.
4. Cho phép giảm bớt mép của đầu bulông nếu kích thước của đầu bulông...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 78-63
BULÔNG THÔ ĐẦU CHỎM CẦU CÓ NGẠNH DÙNG CHO GỖ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông thô dầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ phải theo những chỉ dẫn ở
hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Cho phép chế tạo bulông theo hình A khi không thể áp dụng hoặc chế tạo theo dạng cơ bản trên.
Hình A
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm; chiều dài 100 mm:
có ren bước lớn: Bulông M10 x 100 TCVN 78-63
có ren bước lớn (theo hình A): Bulông AM10 x 100 TCVN 78-63.
mm Bảng 1
Đường kính danh nghĩa
của ren d
6 8 10 12 (14) 16 20
Đường kính
đầu bulông
D
Kích thước
danh nghĩa
14 18 23 28 32 35 44
Sai lệch
cho phép
± 1,1 ± 1,3 ± 1,6
Chiều cao
đầu bulông
H
Kích thước
danh nghĩa
3 4 5 6 7 8 10
Sai lệch
cho phép
± 0,30 ± 0,36 ± 0,43 ± 0,84
Đường kính
thân bulông
Kích thước
danh nghĩa
6 8 10 12 14 16 20
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 21 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 21 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 21 9 10 975