Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 26

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 83-63
BULÔNG THÔ ĐẦU VUÔNG TO
KÍCH THƯỚC
Kích thước của bulông thô đầu vuông to phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2 của tiêu chuẩn này.

Nếu kết cấu không yêu cầu đặc biệt dùng loại bulông kiểu trên thì có thể thay bằng bulông đầu
thường hay đầu nhỏ.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông có ren bước lớn, đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
Bulông M 12 x 100 TCVN 83-63
mm

Bảng 1

Đường kính danh
nghĩa của ren d

12

(14)

16

(18)

20

(22)

Kích
thước
danh
nghĩa

22

24

27

30

32

36

S

Sai lệch
cho phép
Chiều
cao đầu
bulông H

Kích
thước
danh
nghĩa

- 0,52

8

Đường
kính thân
bulông d1

10

12

+ 0,36

Sai lệch
cho phép
Đường
kính vòng
tròn ngoại
tiếp D

9

- 1,00

13

14

± 0,70

- 0,58

Kích
thước
danh
nghĩa

31,1

33,9

38,2

42,4

45,4

51,0

Sai lệch
cho phép

-2,2

-2,4

-2,7

-3,0

-3,2

-3,6

12

14

16

18

20

22

Kích
thước
danh
nghĩa

Sai lệch
cho phép

+ 0,43

+0,43

+ 0,43

+0,84

- 0,45

-0,50

- 0,55

-0,55

Độ lệch tâm cho phép
của đầu bulông
Bán kính góc lượn r



0,7

1,0

0,8

1,0
mm

Bảng 2

Chú thích: Những bulông có trị số lo nằm trên đường gẫy khúc trong bảng có thể chế tạo không
có cổ và cắt ren đến đầu bulông.
2. Cố gắng không dùng những bulông có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Đường kính danh nghĩa của ren d, mm

Chiều dài
bulông l
mm

12

25

14

16

18

20

22

Khối lượng 1000 chiếc bulông bằng thép, kg



48,15

60,86

-

-

-

-

30

51,66

71,84

98,49

-

-

-

35

55,10

76,81

105,1

144,2

179,1

-

40

59,54

82,81

111,8

152,5

189,5

-

45

63,98

88,81

119,8

162,5

199,9

-

50

68,43

94,81

127,8

172,5

212,2

272,6

55

72,87

100,8

135,8

182,5

224,5

287,6

60

77,30

106,8

143,8

192,5

236,8

302,6

65

81,75

112,8

151,8

202,5

249,1

317,6

70

86,19

118,8

159,8

212,5

261,4

332,6

75

90,63

124,8

167,8

222,5

273,7

347,6

80

95,07

130,8

175,8

232,5

286,0

362,6

90

102,9

141,7

190,5

250,7

308,7

390,3

100

111,8

153,8

206,3

270,7

333,4

420,1

110

120,8

165,9

222,1

290,7

358,1

449,9

120

129,7

178,0

237,9

310,7

382,8

479,7

130

138,6

190,1

253,7

330,7

407,5

509,5

140

147,5

202,2

269,5

350,7

432,2

539,3

150

156,4

214,3

285,2

370,7

456,9

569,1

160

165,3

226,4

301,1

390,7

481,6

598,9

180

181,0

248,4

331,5

429,0

529,0

656,5

200

198,8

272,6

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 83-63
BULÔNG THÔ ĐẦU VUÔNG TO
KÍCH THƯỚC
Kích thước của bulông thô đầu vuông to phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1
và 2 của tiêu chuẩn này.
Nếu kết cấu không yêu cầu đặc biệt dùng loại bulông kiểu trên thì có thể thay bằng bulông đầu
thường hay đầu nhỏ.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông có ren bước lớn, đường kính 12 mm, chiều dài 100 mm:
Bulông M 12 x 100 TCVN 83-63
mm Bảng 1
Đường kính danh
nghĩa của ren d
12 (14) 16 (18) 20 (22)
S
Kích
thước
danh
nghĩa
22 24 27 30 32 36
Sai lệch
cho phép
- 0,52 - 1,00
Chiều
cao đầu
bulông H
Kích
thước
danh
nghĩa
8 9 10 12 13 14
Sai lệch
cho phép
+ 0,36
- 0,58
± 0,70
Đường
kính vòng
tròn ngoại
tiếp D
Kích
thước
danh
nghĩa
31,1 33,9 38,2 42,4 45,4 51,0
Sai lệch
cho phép
-2,2 -2,4 -2,7 -3,0 -3,2 -3,6
Đường
kính thân
bulông d
1
Kích
thước
danh
nghĩa
12 14 16 18 20 22
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 26 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 26 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 26 9 10 189