Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 34

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 93-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU CHỎM CẦU CÓ NGẠNH DÙNG CHO GỖ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ phải theo những chỉ dẫn
ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm
có ren bước lớn: Bulông M10 x 50 TCVN 93-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M10 x 1 x 50 TCVN 93-63
mm

Bảng 1

Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

10

12

16

20

Kích
thước
danh
nghĩa

15

20

25

30

40

50

Sai lệch
cho phép

± 0,43

Kích
thước
danh
nghĩa

3

Sai lệch
cho phép

± 0,25

Đường
kính đầu
bulông D

Chiều
cao đầu
bulông H

Bán kính chỏm cầu R



Chiều
cao của
ngạnh h

Kích
thước
danh
nghĩa

± 0,52

4

5

6

8

± 0,30

10

± 0,36

10,9

14,5

17,6

23,6

29

36,3

3,5

4,3

5,5

6,7

8,8

9,9

Sai lệch
cho phép

Độ lệch tâm cho phép

± 0,62

- 0,48
0,3

- 0,58
0,4

0,5

0,6

của đầu bulông

Bán kính
góc lượn
r



Kích
thước
danh
nghĩa

0,5

Sai lệch
cho phép

0,5

0,5

-0,3

0,8

1,0

-0,4

- 0,5

mm
Đường kính danh
nghĩa của ren d

6

8

10

1,0

Bảng 2
12

16

20

Chiều dài bulông l
Kích
thước
danh
nghĩa

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn)

Sai lệch
cho phép

25

20

-

-

-

-

-

30

20

25

-

-

-

-

35

20

25

-

-

-

-

20

25

30

-

-

-

45

20

25

30

-

-

-

50

20

25

30

35

-

-

55

20

25

30

35

45

-

60

20

25

30

35

45

-

65

20

25

30

35

45

-

70

20

25

30

35

45

-

20

25

30

35

45

60

20

25

30

35

45

60

90

20

25

30

35

45

60

100

-

-

30

35

45

60

110

-

-

30

35

45

60

-

-

30

35

45

60

130

-

-

30

35

45

60

140

-

-

30

35

45

60

150

-

-

30

35

45

60

160

-

-

-

35

45

60

170

-

-

-

35

45

60

180

-

-

-

35

45

60

190

-

-

-

35

45

60

40

75
80

120

± 1,5

± 1,8

± 2,0

200
Sai lệch cho phép của
chiều dài ren lo

-

-

-

35

+1,5

+2

+2,5

+3

45

60
+4

2. Đường kính thân bulông d2 nằm trong giới hạn đường kính trung bình của ren và do cơ sở sản
xuất quy định.
3. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 101-63.
4. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

PHỤ LỤC
BẢNG TRA KHỐI LƯỢNG BULÔNG
Đường kính danh nghĩa của ren d, mm

Chiều dài
bulông l
mm

6

25

6,556

-

-

-

-

-

30

7,411

14,76

-

-

-

-

35

8,266

16,32

-

-

-

-

40

9,121

17,89

30,33

-

-

-

45

9,976

19,45

32,80

-

-

-

50

10,83

21,02

35,28

54,12

-

-

55

11,69

22,58

37,75

57,71

115,7

-

60

12,54

24,15

40,23

61,30

122,3

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 93-63
BULÔNG NỬA TINH ĐẦU CHỎM CẦU CÓ NGẠNH DÙNG CHO GỖ
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu chỏm cầu có ngạnh dùng cho gỗ phải theo những chỉ dẫn
ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 10 mm, chiều dài 50 mm
có ren bước lớn: Bulông M10 x 50 TCVN 93-63
có ren bước nhỏ 1 mm: Bulông M10 x 1 x 50 TCVN 93-63
mm Bảng 1
Đường kính danh
nghĩa của ren d
6 8 10 12 16 20
Đường
kính đầu
bulông D
Kích
thước
danh
nghĩa
15 20 25 30 40 50
Sai lệch
cho phép
± 0,43 ± 0,52 ± 0,62
Chiều
cao đầu
bulông H
Kích
thước
danh
nghĩa
3 4 5 6 8 10
Sai lệch
cho phép
± 0,25 ± 0,30 ± 0,36
Bán kính chỏm cầu R
10,9 14,5 17,6 23,6 29 36,3
Chiều
cao của
ngạnh h
Kích
thước
danh
nghĩa
3,5 4,3 5,5 6,7 8,8 9,9
Sai lệch
cho phép
- 0,48 - 0,58
Độ lệch tâm cho phép 0,3 0,4 0,5 0,6
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 34 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 34 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 34 9 10 47