Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 37

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 95-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng
1 và 2 của tiêu chuẩn này.

Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 40 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
có ren bước lớn (kiểu III): Bulông III M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63

mm
Đường kính danh
2
nghĩa của ren d

S

Kích
thước
danh
nghĩa

4

Sai lệch
cho
phép

2,5

3

4

5

6

9

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

5

5,5

7

9

10

14

17

19

22

24

27

30

32

36

41

46

55

65

75

- 0,16

Kích
thước
1,4
Chiều
danh
cao đầu nghĩa
bulông
Sai lệch
H
cho
phép

1,8

-0,20

2

2,8

2

3,5

± 0,25

2,5

-0,12

3

-0,24

4,5

5,5

-0,28

7

± 0,30

Kích
thước
Đường
4,6 5,8 6,3 8,1
danh
kính
vòng tròn nghĩa
ngoại Sai lệch
tiếp D
cho -0,2
-0,3
phép
Kích
thước
Đường danh
kính thân nghĩa
bulông
Sai lệch
d1
cho
phép

Bảng 1

4

10,4

11,5

16,2

-0,16

19,6

21,9

-0,5

6

9

10

12

13

± 0,36

-0,4

5

8

-0,34

8

-0,20

12

15

17

19

± 0,43

25,4

27,7

-0,6

10

14

-0,40

31,2

34,6

-0,7

14

16

-0,24

18

20

23

26

30

± 0,52

36,9

41,6

47,3

53,1

63,5

-0,8

-0,9

-1

-1,3

-1,4

22

24

27

30

36

-0,28

75

86,5

-1,5

42

-0,34

48

Kích
thước
Bán kính danh
góc lượn nghĩa
r
Sai lệch
cho
phép
Cạnh vát C



Kích
thước
danh
nghĩa
Sai lệch
Đường
cho
kính lỗ ở phép
thân d3
Độ lệch
tâm cho
phép so
với trục
tâm của
thân
Kích
thước
Đường danh
kính lỗ ở nghĩa
đầu d4 Sai lệch
cho
phép
Độ lệch tâm cho
phép của đầu
bulông

-

0,4

0,4

0,4

0,5

-0,2
0,5

-

-

0,8

0,8

1

1

-0,4

0,7

0,8

1

1,2

1,5

1,8

1,2

1,2

2

2

2

3

1

1

0,15

1,5

1,5

2
3

4

2,5

4

0,25

0,4

1,6

5

3

3

3,5

4

4

1,6

-0,7

3,5

4

4,5

5

6

5

5

6

6

8

8

+0,36

0,45

4

4

4

4

0,50

4

5

5

+0,3

0,5

0,6

1,6

3

0,3

+0,25

0,3

1,2

-0,6

2,5
4

1,2

+0,3

0,20

2

1,2

-0,5

+0,25

-

0,2

0,5

-0,3

-

-

0,5

0,8

5

mm
Đường
kính danh
nghĩa của
ren d

2

2,5 3

4

Chiều dài
bulông l

5

6

8

10

12

(14)

16

(18)

20

(22)

24

(27)

30

36

42

48

Chiều dài ren lo (kể cả đoạn ren cạn) và khoảng cách l1 từ mặt tựa của đầu bulông đến tâm lỗ chốt

Kích Sa...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 95-63
BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC
1. Kích thước của bulông tinh đầu sáu cạnh phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng
1 và 2 của tiêu chuẩn này.
Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 40 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Bulông M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu I): Bulông M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
có ren bước lớn (kiểu II): Bulông II M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu II): Bulông II M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
có ren bước lớn (kiểu III): Bulông III M 12 x 40 TCVN 95-63
có ren bước nhỏ 1,25 mm (kiểu III): Bulông III M 12 x 1,25 x 40 TCVN 95-63
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 37 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 37 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 37 9 10 974