Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 43

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 102-63
ĐAI ỐC THÔ SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (Kiểu I):

Đai ốc M10 TCVN 102-63

có ren bước nhỏ 1 mm (Kiểu I):

Đai ốc M10 x 1 TCVN 102-63

có ren bước lớn (Kiểu II):

Đai ốc II M10 TCVN 102-63

có ren bước nhỏ 1 mm (Kiểu II):

Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 102-63.
mm

S
Đường
kính ren d

Kích
thước
danh
nghĩa

2

4

2,5

5

3

5,5

4

7

5

8

6

10

8

14

10

17

12

19

(14)

Chiều cao H
Sai lệch
cho phép

Kích
thước
danh
nghĩa

Sai lệch
cho phép

1,6
-0,30

-0,36

-0,43

Đường kính vòng
tròn ngoại tiếp D
Kích
thước
danh
nghĩa

Khối
Độ lệch
lượng
tâm cho
Kích
phép của 1000 đai
thước nhỏ
ốc kg 
lỗ
nhất

4,6

4,2

5,8

5,4

2,4

6,3

5,9

3,2

8,1

7,6

2

± 0,25

4

+ 0,30

9,2

8,7

5

- 0,48

11,5

10,9

16,2

15,5

6

0,2
0,3
0,4

0,130
0,252
0,414
0,852
1,257
2,338

0,5

5,745

8

+ 0,36

19,6

18,9

10

- 0,58

21,9

21,1

0,6

16,32

22

11

± 0,70

25,4

24,5

0,7

23,79

16

24

13

27,7

26,3

0,8

32,46

(18)

27

14

31,2

29,6

-0,52

11,09

44,20

20

30

16

34,6

33,8

61,94

(22)

32

18

36,9

35,0

74,23

24

36

19

41,6

39,5

(27)

41

47,3

44,9

30

46

24

53,1

50,4

36

55

28

63,5

60,3

42

65

75,0

71,2

48

75

86,5

81,2

-1,00

-1,20

22

32
38

± 1,30

± 1,60

1. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
3. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

0,9

104,6
158,5
221,4

1,0

364,8
591,1
945,7

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 102-63
ĐAI ỐC THÔ SÁU CẠNH
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (Kiểu I): Đai ốc M10 TCVN 102-63
có ren bước nhỏ 1 mm (Kiểu I): Đai ốc M10 x 1 TCVN 102-63
có ren bước lớn (Kiểu II): Đai ốc II M10 TCVN 102-63
có ren bước nhỏ 1 mm (Kiểu II): Đai ốc II M 10 x 1 TCVN 102-63.
mm
Đường
kính ren d
S Chiều cao H
Đường kính vòng
tròn ngoại tiếp D
Độ lệch
tâm cho
phép của
lỗ
Khối
lượng
1000 đai
ốc kg
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai lệch
cho phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai lệch
cho phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Kích
thước nhỏ
nhất
2 4
-0,30
1,6
± 0,25
4,6 4,2
0,2
0,130
2,5 5 2 5,8 5,4 0,252
3 5,5 2,4 6,3 5,9
0,3
0,414
4 7
-0,36
3,2
+ 0,30
- 0,48
8,1 7,6 0,852
5 8 4 9,2 8,7 0,4 1,257
6 10 5 11,5 10,9
0,5
2,338
8 14
-0,43
6 16,2 15,5 5,745
10 17 8
+ 0,36
- 0,58
19,6 18,9 11,09
12 19 -0,52 10 21,9 21,1 0,6 16,32
(14) 22 11 ± 0,70 25,4 24,5 0,7 23,79
16 24 13 27,7 26,3 0,8 32,46
(18) 27 14 31,2 29,6 44,20
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 43 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 43 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 43 9 10 164