Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 55

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 115-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC

Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I):

Đai ốc M10 TCVN 115-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I):

Đai ốc M10 x 1 TCVN 115-63

có ren bước lớn (kiểu II):

Đai ốc II M10 TCVN 115-63

có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II):

Đai ốc II M10 x 1 TCVN 115-63
mm

S

Chiều cao H

Đường
kính ren d

Kích
thước
danh
nghĩa

8

12

10

14

12

17

10

(14)

19

16

22

(18)

24

20

27

(22)

Đường kính vòng
tròn ngoại tiếp D

Khối
Độ lệch
lượng
tâm cho
Kích
phép của 1000 đai
thước nhỏ
ốc kg 
lỗ
nhất

Kích
thước
danh
nghĩa

Sai lệch
cho phép

Kích
thước
danh
nghĩa

6

-0,48

13,8

13,4

16,2

15,7

19,6

19,1

11

21,9

21,3

13

25,4

24,8

25,62

27,7

27,0

30,08

16

31,2

30,5

30

18

34,6

33,9

24

32

19

36,9

36,1

72,22

(27)

36

41,6

40,7

104,7

30

41

47,3

46,4

36

50

57,7

56,6

42

55

63,5

62,2

Sai lệch
cho phép

-0,24

-0,28

-0,34

8

14

22
24

-0,58

-0,70

-0,84

28
-0,40

32

-1,00

0,3

3,667
6,175
11,67

0,4

0,5

0,6

15,88

43,92
61,45

154,8
274,1

0,7

344,3

48

65

38

75,0

73,6

1. Cố gắng không dùng những đai ốc có kích thước nằm trong dấu ngoặc.
2. Yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 124-63.
3. Quy tắc nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn hiệu theo TCVN 128-63.

603,8

...
TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC
TCVN 115-63
ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH NHỎ
KÍCH THƯỚC
Ví dụ ký hiệu quy ước của đai ốc đường kính 10 mm:
có ren bước lớn (kiểu I): Đai ốc M10 TCVN 115-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu I): Đai ốc M10 x 1 TCVN 115-63
có ren bước lớn (kiểu II): Đai ốc II M10 TCVN 115-63
có ren bước nhỏ 1 mm (kiểu II): Đai ốc II M10 x 1 TCVN 115-63
mm
Đường
kính ren d
S Chiều cao H
Đường kính vòng
tròn ngoại tiếp D
Độ lệch
tâm cho
phép của
lỗ
Khối
lượng
1000 đai
ốc kg
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai lệch
cho phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Sai lệch
cho phép
Kích
thước
danh
nghĩa
Kích
thước nhỏ
nhất
8 12
-0,24
6 -0,48 13,8 13,4
0,3
3,667
10 14 8
-0,58
16,2 15,7 6,175
12 17 10 19,6 19,1
0,4
11,67
(14) 19
-0,28
11
-0,70
21,9 21,3 15,88
16 22 13 25,4 24,8 25,62
(18) 24 14 27,7 27,0
0,5
30,08
20 27 16 31,2 30,5 43,92
(22) 30 18 34,6 33,9 61,45
24 32
-0,34
19
-0,84
36,9 36,1 72,22
(27) 36 22 41,6 40,7
0,6
104,7
30 41 24 47,3 46,4 154,8
36 50 28 57,7 56,6 274,1
42 55 -0,40 32 -1,00 63,5 62,2 0,7 344,3
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 55 - Trang 2
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 55 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 55 9 10 918