Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 85

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 257-1:2007; TCVN 257-2:2007
ISO 6508-1 : 2005

ISO 6508-2 : 2005

TCVN 257-3 : 2007
ISO 6508-3 : 2005
VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL
Metallic materials - Rockwell hardness test
Mục lục
TCVN 257-1: 2007

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

ISO 6508-1: 2005

Phần 1: Phương pháp thử

Xuất bản lần 4

(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN 257-2: 2007

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

ISO 6508-2: 2005

Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử

Xuất bản lần 4

(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

TCVN 257-3: 2007

Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell

ISO 6508-3: 2005

Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn

Xuất bản lần 4

(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

Lời nói đầu
TCVN 257-1 : 2007 thay thế TCVN 257-1 : 2001 (ISO 6508-1 : 1999).
TCVN 257-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-1 : 2005.
TCVN 257-2 : 2007 thay thế TCVN 257-2 : 2001 (ISO 6508-2 : 1999).
TCVN 257-2 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-2 : 2005.
TCVN 257-3 : 2007 thay thế TCVN 257-3 : 2001 (ISO 6508-3 : 1999).
TCVN 257-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-3 : 2005.
TCVN 257-1 : 2007: TCVN 257-2 : 2007; TCVN 257-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn
TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

TCVN 257-1:2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Metallic materials - Rockwell hardness test
Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt
(thang đo và lĩnh vực áp dụng theo Bảng 1) đối với vật liệu kim loại.
Cần lưu ý đến thực tế rằng, trong tiêu chuẩn này việc sử dụng bi thử hợp kim cứng là bi thử
Rockwell tiêu chuẩn. Bi thử thép vẫn được tiếp tục sử dụng nếu được qui định trong tiêu chuẩn
sản phẩm hoặc theo thoả thuận.
CHÚ THÍCH 1: Cần lưu ý đến thực tế là kết quả nhận được khi thử bằng bi hợp kim cứng có thể
khác nhiều so với khi thử bằng bi thép. Đối với vật liệu và / hoặc sản phẩm đặc biệt áp dụng các
tiêu chuẩn khác (ví dụ ISO 3738-1 và ISO 4498-1).

CHÚ THÍCH 2: Đối với một số vật liệu, lĩnh vực áp dụng có thể hẹp hơn.
2. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi
năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên
bản mới nhất (kể cả các s...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 257-1:2007; TCVN 257-2:2007
ISO 6508-1 : 2005 ISO 6508-2 : 2005
TCVN 257-3 : 2007
ISO 6508-3 : 2005
VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL
Metallic materials - Rockwell hardness test
Mục lục
TCVN 257-1: 2007
ISO 6508-1: 2005
Xuất bản lần 4
Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell
Phần 1: Phương pháp thử
(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
TCVN 257-2: 2007
ISO 6508-2: 2005
Xuất bản lần 4
Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell
Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử
(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
TCVN 257-3: 2007
ISO 6508-3: 2005
Xuất bản lần 4
Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell
Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn
(Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Lời nói đầu
TCVN 257-1 : 2007 thay thế TCVN 257-1 : 2001 (ISO 6508-1 : 1999).
TCVN 257-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-1 : 2005.
TCVN 257-2 : 2007 thay thế TCVN 257-2 : 2001 (ISO 6508-2 : 1999).
TCVN 257-2 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-2 : 2005.
TCVN 257-3 : 2007 thay thế TCVN 257-3 : 2001 (ISO 6508-3 : 1999).
TCVN 257-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-3 : 2005.
TCVN 257-1 : 2007: TCVN 257-2 : 2007; TCVN 257-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn
TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
TCVN 257-1:2007
VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL
PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Metallic materials - Rockwell hardness test
Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt
(thang đo và lĩnh vực áp dụng theo Bảng 1) đối với vật liệu kim loại.
Cần lưu ý đến thực tế rằng, trong tiêu chuẩn này việc sử dụng bi thử hợp kim cứng là bi thử
Rockwell tiêu chuẩn. Bi thử thép vẫn được tiếp tục sử dụng nếu được qui định trong tiêu chuẩn
sản phẩm hoặc theo thoả thuận.
CHÚ THÍCH 1: Cần lưu ý đến thực tế là kết quả nhận được khi thử bằng bi hợp kim cứng có thể
khác nhiều so với khi thử bằng bi thép. Đối với vật liệu và / hoặc sản phẩm đặc biệt áp dụng các
tiêu chuẩn khác (ví dụ ISO 3738-1 và ISO 4498-1).
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 85 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 85 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 85 9 10 262