Ktl-icon-tai-lieu

TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 94

Được đăng lên bởi vietanh-futu1
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 2357 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 258-1 : 2002
ISO 6507-1 : 1997
VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ
Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Vickers cho vật liệu kim loại với ba khoảng
lực thử khác nhau (xem bảng 1).
Bảng 1
Khoảng lực thử, F
N

Ký hiệu độ cứng

Tên gọi cũ
(ISO 6507-1 : 1982)

F ≥ 49,03

≥ HV 5

Thử độ cứng Vickers

1,961 ≤ F < 49,03

HV 0,2 đến < HV 5

Thử độ cứng Vickers tải trọng thấp

0,09807 ≤ F < 1,961

HV 0,01 đến < HV 0,2

Thử độ cứng Vickers tế vi

Thử độ cứng Vickers được qui định trong tiêu chuẩn này áp dụng cho chiều dài đường chéo vết
lõm từ 0,020 mm đến 1,400 mm.
Giá trị lực thử trong tiêu chuẩn này được tính bằng kilogram lực. Đơn vị này được đưa ra trước
khi hệ SI được chấp nhận. Tiêu chuẩn này vẫn giữ các giá trị theo đơn vị đo cũ, nhưng ở lần
soát xét sau cần phải cân nhắc lợi thế trong việc làm tròn các giá trị của lực thử và hệ quả trên
thang đo độ cứng.
Chú thích - Thông thường, việc giảm lực thử làm tăng độ phân tán của kết quả đo, đặc biệt là đối
với thử Vickers tải trọng thấp và thử độ cứng tế vi Vickers bởi vì sự hạn chế chủ yếu phát sinh
khi đo đường chéo vết lõm. Đối với độ cứng tế vi Vickers, độ chính xác của việc xác định chiều
dài trung bình đường chéo không chắc đã cao hơn ± 0,001 mm (xem phụ lục E).
Đối với các vật liệu và sản phẩm đặc biệt có các tiêu chuẩn riêng
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 258-2 : 2002 (ISO 6507-2: 1997) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 2: Kiểm
định máy thử.
3. Nguyên tắc thử
Ấn mũi thử kim cương hình tháp đều có đáy vuông và góc giữa hai mặt đối diện tại đỉnh theo qui
định lên bề mặt của mẫu thử, sau đó đo chiều dài đường chéo vết lõm trên bề mặt mẫu thử sau
khi bỏ lực thử F (xem hình 1).

a) Mũi thử (kim cương hình tháp)

b) Vết lõm Vickers
Hình 1 - Nguyên tắc thử
Độ cứng Vickers tỷ lệ với tỷ số của lực thử trên diện tích mặt nghiêng của vết lõm hình tháp có
góc ở đỉnh giống như góc ở đỉnh của mũi thử.
4. Ký hiệu và giải thích
4.1. Ký hiệu và giải thích theo bảng 2 và hình 1
Bảng 2
Ký hiệu

Giải thích



Góc giữa hai mặt đối diện tại đỉnh của mũi thử kim cương hình tháp ( = 136°)

F

Lực thử, tính bằng Niutơn

d

Giá trị trung bình số học, tính bằng milimét, của chiều dài hai đường chéo d 1 và
d2 (xem hình 1)

HV

Chú thích - Hằng số =

1
1

0,102
g n 9,80665

4.2. Độ cứng Vickers được biểu thị bằng ký hiệu HV đứng trước giá trị độ cứng kèm theo
a) giá trị ...
TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 258-1 : 2002
ISO 6507-1 : 1997
VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG VICKERS - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ
Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Vickers cho vật liệu kim loại với ba khoảng
lực thử khác nhau (xem bảng 1).
Bảng 1
Khoảng lực thử, F
N
Ký hiệu độ cứng
Tên gọi cũ
(ISO 6507-1 : 1982)
F ≥ 49,03 ≥ HV 5 Thử độ cứng Vickers
1,961 ≤ F < 49,03 HV 0,2 đến < HV 5 Thử độ cứng Vickers tải trọng thấp
0,09807 ≤ F < 1,961 HV 0,01 đến < HV 0,2 Thử độ cứng Vickers tế vi
Thử độ cứng Vickers được qui định trong tiêu chuẩn này áp dụng cho chiều dài đường chéo vết
lõm từ 0,020 mm đến 1,400 mm.
Giá trị lực thử trong tiêu chuẩn này được tính bằng kilogram lực. Đơn vị này được đưa ra trước
khi hệ SI được chấp nhận. Tiêu chuẩn này vẫn giữ các giá trị theo đơn vị đo cũ, nhưng ở lần
soát xét sau cần phải cân nhắc lợi thế trong việc làm tròn các giá trị của lực thử và hệ quả trên
thang đo độ cứng.
Chú thích - Thông thường, việc giảm lực thử làm tăng độ phân tán của kết quả đo, đặc biệt là đối
với thử Vickers tải trọng thấp và thử độ cứng tế vi Vickers bởi vì sự hạn chế chủ yếu phát sinh
khi đo đường chéo vết lõm. Đối với độ cứng tế vi Vickers, độ chính xác của việc xác định chiều
dài trung bình đường chéo không chắc đã cao hơn ± 0,001 mm (xem phụ lục E).
Đối với các vật liệu và sản phẩm đặc biệt có các tiêu chuẩn riêng
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 258-2 : 2002 (ISO 6507-2: 1997) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vickers - Phần 2: Kiểm
định máy thử.
3. Nguyên tắc thử
Ấn mũi thử kim cương hình tháp đều có đáy vuông và góc giữa hai mặt đối diện tại đỉnh theo qui
định lên bề mặt của mẫu thử, sau đó đo chiều dài đường chéo vết lõm trên bề mặt mẫu thử sau
khi bỏ lực thử F (xem hình 1).
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 94 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 94 - Người đăng: vietanh-futu1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
TIÊU CHUẨN KĨ THUẬT 94 9 10 762