Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn lục giác

Được đăng lên bởi mieu104
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Return to chapter index

Return to main fastener catalog index

Return to Maryland Metrics home page

8.8
Socket head cap screws, steel

ISO 4762 / DIN 912
(partially threaded)

d
D
s
k
b
L

quantity
(22)
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
(75)
80
(85)
90
100
110
120
130
140
150

M3
5,5
2,5
3
18
100
1000+
18.40
18.20
20.75
26.25
37.75
46.–
51.–

14.20
14.–
15.10
18.30
27.50
34.75
38.50

M4
7
3
4
20
100
1000+

M5
8,5
4
5
22
100
1000+

12.20
13.60
15.40
20.25
24.50
30.50
30.75
52.–
46.–
75.–
79.–

11.–
12.20
13.60
16.90
23.50
29.80
30.50
46.50
38.–
52.–
52.50

8.10
8.80
9.90
12.20
17.10
22.75
23.–
35.25
28.75
39.25
39.50

81.50
91.–
117.–

64.–
72.–
83.50

137.–
141.–

8.80
9.90
11.10
14.60
17.70
23.–
23.25
39.25
34.75
56.–
59.50
109.–
112.–

M6
10
5
6
24
100
1000+

12.20
13.60
15.70
16.70
25.–
27.–
34.25
34.75
43.50
49.–
57.–
62.–
64.50
91.–
97.50
145.–
194.–
230.–

8.80
9.90
11.40
12.20
18.20
19.60
25.75
26.–
32.75
36.25
43.–
47.–
51.50
72.50
80.50
116.–
155.–
189.–

+ 10% discount for 10 000 pieces per item
----- Above dash-line: as long as stock is available only (VSM 13311)

C 10

phones: (410)358-3130 (800)638-1830 faxes: (410)358-3142 (800)872-9329 e-mail: techinfo@mdmetric.com
copyright 2003 maryland metrics/kyburz ch

Return to chapter index

Return to main fastener catalog index

Return to Maryland Metrics home page

8.8
Socket head cap screws, steel

ISO 4762 / DIN 912
(partially threaded)

d
D
s
k
b
L

quantity
40
45
50
55
60
65
70
(75)
80
(85)
90
(95)
100
110
120
(125)
130
140
150
160
170
180
190
200
(210)
220
(230)
240
(250)
260
(270)
280
300

M8
13
6
8
28
100
1000+
18.30
19.–
22.50
26.25
26.75
43.–
43.50
62.–
58.50
80.50
69.–

13.40
13.80
15.70
19.–
19.40
32.25
33.25
48.–
43.–
55.–
51.–

74.50
94.50
107.–
121.–
134.–
155.–
233.–
260.–
314.–
324.–
366.–
376.–

58.50
67.–
80.–
99.50
105.–
121.–
194.–
215.–
258.–
266.–
296.–
304.–

455.–

M 10
16
8
10
32
100
1000+
L
38.–
39.25
42.50
46.50
52.–
52.–
58.50
57.–
79.–
76.50
103.–
93.50
95.50
111.–

29.–
30.–
33.–
35.75
41.–
41.–
45.50
44.50
59.–
56.50
81.–
71.–
73.–
87.50

131.–
158.–
225.–
306.–
386.–
386.–
405.–
405.–

103.–
123.–
184.–
239.–
294.–
294.–
316.–
316.–

346.–

520.–

425.–

475.–

370.–

540.–

440.–

510.–

390.–

570.–

465.–

685.–
735.–

530.–
590.–

M 12
18
10
12
36
100
1000+

(M 14)
21
12
14
40
100

103.–
60.–
60.50
70.–
72.50
80.50
82.50
102.–
86.–

48.–
49.50
55.50
57.50
66.–
69.–
83.50
72.–

129.–
135.–
138.–
140.–
146.–
169.–

90.–
112.–
130.–

76.–
88.–
102.–

171.–
230.–
249.–...
C 10
phones: (410)358-3130 (800)638-1830 faxes: (410)358-3142 (800)872-9329 e-mail: techinfo@mdmetric.com
co
py
ri
g
ht 2003 mar
y
land metrics/k
y
burz ch
8.8
Socket head cap screws, steel
ISO 4762 / DIN 912
(partially threaded)
d M3 M4 M5 M6
D 5,5 7 8,5 10
s 2,5 3 4 5
k3456
b 18202224
L quantity 100 1000+ 100 1000+ 100 1000+ 100 1000+
(22) 18.40 14.20
25 18.20 14.–
30 20.75 15.10 12.20 8.80 11.– 8.10
35 26.25 18.30 13.60 9.90 12.20 8.80 12.20 8.80
40 37.75 27.50 15.40 11.10 13.60 9.90 13.60 9.90
45 46.– 34.75 20.25 14.60 16.90 12.20 15.70 11.40
50 51.– 38.50 24.50 17.70 23.50 17.10 16.70 12.20
55 30.50 23.– 29.80 22.75 25.– 18.20
60 30.75 23.25 30.50 23.– 27.– 19.60
65 52.– 39.25 46.50 35.25 34.25 25.75
70 46.– 34.75 38.– 28.75 34.75 26.–
(75) 75.– 56.– 52.– 39.25 43.50 32.75
80 79.– 59.50 52.50 39.50 49.– 36.25
(85) 57.– 43.–
90 137.– 109.– 81.50 64.– 62.– 47.–
100 141.– 112.– 91.– 72.– 64.50 51.50
110 117.– 83.50 91.– 72.50
120 97.50 80.50
130 145.– 116.–
140 194.– 155.–
150 230.– 189.–
+ 10% discount for 10 000 pieces per item
----- Above dash-line: as long as stock is available only (VSM 13311)
Return to chapter index
Return to main fastener catalog index
Return to Maryland Metrics home page
Tiêu chuẩn lục giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn lục giác - Người đăng: mieu104
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tiêu chuẩn lục giác 9 10 622