Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu Chuẩn Về Cọc Khoan Nhồi

Được đăng lên bởi sansiro054
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TI£U CHUÈN x©y dùng

tcxd 206 - 1998

Cäc khoan nhåi - Yªu cÇu vÒ chÊt l−îng thi c«ng
Boder piles. Requirements for quality of construction
1. Nguyªn t¾c chung
1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt chÝnh vµ tèi thiÓu trong kiÓm tra chÊt l −îng
cäc thi c«ng khoan nhåi, dïng lµm tµi liÖu ®Ó nghiÖm thu mãng cäc. Tiªu chuÈn nµy kh«ng
chØ ®Þnh ph−¬ng ph¸p thö cô thÓ cho kiÓm tra chÊt l−îng. Nhµ thÇu ph¶i nªu râ trong hå
s¬ nhËn thÇu cña m×nh vÒ ph−¬ng ph¸p, thiÕt bÞ còng nh− tiªu chuÈn thö ®¸p øng ® −îc
yªu cÇu chung vÒ chÊt l−îng do chñ ®Çu t− c«ng tr×nh quy ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy. Tuú
theo møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh còng nh− tuú vµo sù hoµn thiÖn cña thiÕt bÞ vµ kinh
nghiÖm cña ®¬n vÞ thi c«ng mµ chñ ®Çu t− cã thÓ yªu cÇu cao h¬n møc ®· nªu trong tiªu
chuÈn nµy.
Chó thÝch:
1)Ph©n cÊp møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc (cã
thÓ tham kh¶o phô lôc A).
2)§¸nh gi¸ vµ xö lÝ kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l−îng cäc cÇn thùc hiÖn ë tõng giai ®o¹n lµm cäc
(cã thÓ tham kh¶o phô lôc B).
1.2. Nhµ thÇu cÇn x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c c¨n cø kÜ thuËt tr−íc khi tiÕn hµnh thi c«ng: b¶n vÏ thi
c«ng, nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt (nÕu cã) cña thiÕt kÕ, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt
thuû v¨n cã quan hÖ ®Õn viÖc lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng, nh÷ng sai sè cho phÐp ®èi víi
kÝch th−íc vµ h×nh d¸ng cña cäc vµ ®µi cäc, vËt liÖu lµm cäc còng nh − søc chÞu t¶i dù tÝnh
cña cäc. Th«ng th−êng, tr−íc khi thi c«ng hµng lo¹t nªn tiÕn hµnh lµm thö mét sè cäc ®Ó
æn ®Þnh c«ng nghÖ vµ quy tr×nh thi c«ng cô thÓ, lµm chuÈn cho viÖc thi c«ng tiÕp theo.
1.3. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr−êng nh− møc ®é ån vµ chÊn ®éng cña thiÕt bÞ ®èi víi
con ng−êi vµ c«ng tr×nh l©n cËn còng nh− viÖc sö lÝ ®Êt lÊy tõ lßng cäc vµ cÆn l¾ng cña
dung dÞch khoan cÇn tu©n thñ tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr−êng t −¬ng øng ®−îc Nhµ n −íc vµ
®Þa ph−¬ng chÊp thuËn (c¸c tiªu chuÈn liªn quan ®Õn m«i tr−êng xem phô lôc G).
1.4. TÊt c¶ thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn, ®−êng ®iÖn, trang bÞ an toµn, c«ng cô, phô kiÖn, dông cô cã
liªn quan ®Õn b¶o hé lao ®éng v.v...ph¶i qua kiÓm ®Þnh cña c¬ quan kiÓm ®Þnh cã chøc n¨ng
hµnh nghÒ hîp ph¸p vµ cÇn th−êng xuyªn kiÓm tra, b¶o ®¶m sö dông an toµn vµ tin cËy,
tu©n thñ quy ®Þnh "An toµn trong thi c«ng" nªu ë hå s¬ thÇu. CÇn ®Æc biÖt chó ý vÒ an toµn
ch¸y næ khi khoan ë nh÷ng ®iÓm cã kh¶ n¨ng chøa khÝ mª-tan hoÆc khÝ ®éc kh¸c.
1.5. ThiÕt bÞ, tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ kÜ n¨ng cña ng−êi lµm c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng cäc
khoan nhåi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ®é tin ...
TI£U CHUÈN x©y dùng tcxd 206 - 1998
Cäc khoan nhåi - Yªu cÇu vÒ chÊt l îng thi c«ng
Boder piles. Requirements for quality of construction
1. Nguyªn t¾c chung
1.2. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt chÝnh tèi thiÓu trong kiÓm tra chÊt l îng
cäc thi c«ng khoan nhåi, dïng lµm tµi liÖu ®Ó nghiÖm thu mãng cäc. Tiªu chuÈn nµy kh«ng
chØ ®Þnh ph ¬ng ph¸p thö thÓ cho kiÓm tra chÊt l îng. Nhµ tu ph¶i nªu trong
nhËn thÇu cña m×nh ph ¬ng ph¸p, thiÕt còng nh tiªu chuÈn thö ®¸p øng ® îc
yªu cÇu chung chÊt l îng do chñ ®Çu t c«ng tr×nh quy ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy. Tuú
theo møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh còng nh tuú vµo sù hoµn thiÖn cña thiÕt bÞ vµ kinh
nghiÖm cña ®¬n thi c«ng mµ chñ ®Çu t thÓ yªu cÇu cao h¬n møc ®· nªu trong tiªu
chuÈn nµy.
Chó thÝch:
1)Ph©n cÊp møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n íc (cã
thÓ tham kh¶o phô lôc A).
2)§¸nh gi¸ vµ xö lÝ kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l îng cäc cÇn thùc hiÖn ë tõng giai ®o¹n lµm cäc
(cã thÓ tham kh¶o phô lôc B).
1.2. Nhµ thÇu cÇn x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c c¨n thuËt tr íc khi tiÕn hµnh thi c«ng: b¶n thi
c«ng, nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt (nÕu cã) cña thiÕt kÕ, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa ct
thuû v¨n quan ®Õn viÖc lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng, nh÷ng sai cho phÐp ®èi víi
kÝch th íc vµ h×nh d¸ng cña cäc vµ ®µi cäc, vËt liÖu lµm cäc còng nh søc cu t¶i dù tÝnh
cña cäc. Th«ng th êng, tr íc khi thi c«ng hµng lo¹t nªn tiÕn hµnh lµm thö mét sè cäc ®Ó
æn ®Þnh c«ng nghÖ vµ quy tr×nh thi c«ng cô thÓ, lµm chuÈn cho viÖc thi c«ng tiÕp theo.
1.3. Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn m«i tr êng nh møc ®é ån chÊn ®éng cña thiÕt ®èi víi
con ng êi ng tr×nh l©n cËn còng nh viÖc ®Êt lÊy ng cäc cÆn l¾ng cña
dung dÞch khoan cÇn tu©n thñ tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i tr êng t ¬ng øng ® îc Nhµ n íc vµ
®Þa ph ¬ng chÊp thuËn (c¸c tiªu chuÈn liªn quan ®Õn m«i tr êng xem phô lôc G).
1.4. TÊt c¶ thiÕt bÞ, ph ¬ng tiÖn, ® êng ®iÖn, trang bÞ an toµn, c«ng cô, phô kiÖn, dông cô cã
liªn quan ®Õn b¶o hé lao ®éng v.v...ph¶i qua kiÓm ®Þnh cña c¬ quan kiÓm ®Þnh cã chøc n¨ng
hµnh nghÒ hîp ph¸p vµ cÇn th êng xuyªn kiÓm tra, b¶o ®¶m sö dông an toµn vµ tin cËy,
tu©n thñ quy ®Þnh "An toµn trong thi c«ng" nªu ë hå s¬ thÇu. CÇn ®Æc biÖt chó ý vÒ an toµn
ch¸y næ khi khoan ë nh÷ng ®iÓm cã kh¶ n¨ng chøa khÝ mª-tan hoÆc khÝ ®éc kh¸c.
1.5. ThiÕt bÞ, tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ kÜ n¨ng cña ng êi lµm c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l îng cäc
khoan nhåi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ®é tin cËy cña kÕt qu¶ kiÓm tra..., ph¶i cã sù qu¶n lÝ kÜ
thuËt vµ ®Þnh k× s¸t h¹ch, tuyÓn chän cña c¬ quan chuyªn m«n cã thÈm quyÒn.
1.6. ViÖc ®¶m b¶o chÊt l îng thi c«ng cäc nhåi cÇn x¸c ®Þnh trong v¨n b¶n "Ch ¬ng tr×nh
ph ¬ng ph¸p qu¶n chÊt l îng" do nhµ thÇu lËp n»m trong gi¸ thÇu, sau khi
tróng tu nªn ® îc hoµn thiÖn (nÕu cÇn) víi chÊp nhËn cña chñ ®Çu t nép cho
quan qu¶n nhµ n íc theo ph©n cÊp. thÓ mét chøc t vÊn gióp nhµ thÇu trong c«ng
t¸c ®¶m b¶o ct l îng mét chøc t vÊn ®éc lËp kh¸c gióp chñ ®Çu t km tra
x¸c nhËn chÊt l îng thi c«ng.
Chó thÝch:
1) ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ còng nh n¨ng lùc thi c«ng cäc nhåi kh¸c nhau sÏ dÉn ®Õn chÊt
l îng cäc kh«ng gièng nhau. V× vËy, nÕu trªn mét c«ng tr×nh cã nhiÒu thiÕt bÞ vµ c«ng
nghÖ kh¸c nhau cïng thi c«ng th× nªn cã c¸ch ®¶m b¶o vµ qu¶n lÝ chÊt l îng riªng cho
tõng lo¹i.
2)NÕu gÆp tr êng hîp nãi ë ®iÓm1 cña chó thÝch nµy th× tæng sè khèi l îng cÇn kiÓm
tra cña c«ng tr×nh sÏ t¨ng lªn so víi quy ®Þnh ë tiªu chuÈn nµy.
2. Lç cäc
2.1. Lç cäc cã thÓ ® îc t¹o ra trong lßng ®Êt b»ng c¸c c«ng nghÖ khoan kc nhau nªn cÇn quy
1
Tiêu Chuẩn Về Cọc Khoan Nhồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu Chuẩn Về Cọc Khoan Nhồi - Người đăng: sansiro054
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiêu Chuẩn Về Cọc Khoan Nhồi 9 10 870