Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn Việt Nam 7957:2008 ĐTM

Được đăng lên bởi haihoang.spdn
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1833 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TCVN 7957:2008
3
Môc Lôc
1. Ph¹m vi ¸p dông ............................................................................................. 5
2. Tµi liÖu viÖn dÉn …………………………………………………………………… 5
3. Quy ®Þnh chung ……………………………………………………………………. 5
4. Tiªu chuÈn th¶i níc vµ tÝnh to¸n thuû lùc m¹ng líi tho¸t níc ……………. 8
5. S¬ ®å vµ hÖ thèng tho¸t níc ……………………………………………………. 18
6. M¹ng líi tho¸t níc vµ c¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng líi ……………………….. 20
7. Tr¹m b¬m níc th¶i vµ tr¹m b¬m kh«ng khÝ …………………………………… 27
8. C¸c c«ng tr×nh xö lý níc th¶i ……………………………………………………. 33
9. HÖ thèng tho¸t níc khu vùc nhá ……………………………………………….. 78
10. §Æc ®iÓm thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh xö lý cña hÖ thèng tho¸t níc chung vµ hÖ
thèng tho¸t níc nöa riªng ……………………………………………………….
80
11. Trang bÞ ®iÖn, kiÓm so¸t c«ng nghÖ, tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn …………….. 81
12. Nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh ……………. 84
13. Mét sè yªu cÇu cÇn bæ sung ®èi víi hÖ thèng tho¸t níc x©y dùng ë nh÷ng
khu vùc ®Æc biÖt …………………………………………………………………….
87
Phô lôc A (qui ®Þnh): C¸c ®iÒu kiÖn vÖ sinh khi x¶ níc th¶i ra nguån …………… 88
Phô lôc B (tham kh¶o): C¸c h»ng sè khÝ hËu cña c«ng thøc cêng ®é ma 93
Phô lôc C (qui ®Þnh): Kho¶ng c¸ch tõ ®êng èng tho¸t níc ®Õn m¹ng líi kü
thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh ……………………………………………………………………
95
Phô lôc D (tham kh¶o): C¸c c«ng tr×nh phô trî cña tr¹m xö lý níc th¶i 96
Phô lôc E (tham kh¶o): Bè trÝ hå sinh häc 97
Tiêu chuẩn Việt Nam 7957:2008 ĐTM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn Việt Nam 7957:2008 ĐTM - Người đăng: haihoang.spdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Tiêu chuẩn Việt Nam 7957:2008 ĐTM 9 10 608