Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn VN về thép

Được đăng lên bởi 大越桃阮
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam

tcXDvn 338 : 2005

KÕt cÊu thÐp – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Steel structures – Design standard

1

Nguyªn t¾c chung

1.1
1.1.1

C¸c quy ®Þnh chung
Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng
nghiÖp. Tiªu chuÈn nµy kh«ng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi nh− c¸c
lo¹i cÇu, c«ng tr×nh trªn ®−êng, cöa van, ®−êng èng, v.v...
Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cña mét sè lo¹i c«ng tr×nh chuyªn dông nh− kÕt cÊu lß cao, c«ng
tr×nh thñy c«ng, c«ng tr×nh ngoµi biÓn hoÆc kÕt cÊu thÐp cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt nh− kÕt cÊu
thµnh máng, kÕt cÊu thÐp t¹o h×nh nguéi, kÕt cÊu øng lùc tr−íc, kÕt cÊu kh«ng gian, v.v...,
cÇn theo nh÷ng yªu cÇu riªng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh.

1.1.2

KÕt cÊu thÐp ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®¹t yªu cÇu chung quy ®Þnh trong Quy chuÈn X©y dùng ViÖt
Nam lµ ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sö dông b×nh th−êng trong suèt thêi
h¹n sö dông c«ng tr×nh.

1.1.3

Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cßn cÇn tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn t−¬ng øng vÒ phßng chèng ch¸y, vÒ
b¶o vÖ chèng ¨n mßn. Kh«ng ®−îc t¨ng bÒ dµy cña thÐp víi môc ®Ých b¶o vÖ chèng ¨n mßn
hoÆc n©ng cao kh¶ n¨ng chèng ch¸y cña kÕt cÊu.

1.1.4

Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cÇn ph¶i:
– TiÕt kiÖm vËt liÖu thÐp;
– ¦u tiªn sö dông c¸c lo¹i thÐp do ViÖt Nam s¶n xuÊt;
– Lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu hîp lÝ, tiÕt diÖn cÊu kiÖn hîp lÝ vÒ mÆt kinh tÕ - kÜ thuËt;
– ¦u tiªn sö dông c«ng nghÖ chÕ t¹o tiªn tiÕn nh− hµn tù ®éng, hµn b¸n tù ®éng, bu l«ng
c−êng ®é cao;
– Chó ý viÖc c«ng nghiÖp hãa cao qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ dùng l¾p, sö dông nh÷ng liªn kÕt
dùng l¾p liªn tiÕp nh− liªn kÕt mÆt bÝch, liªn kÕt bul«ng c−êng ®é cao; còng cã thÓ dïng
liªn kÕt hµn ®Ó dùng l¾p nÕu cã c¨n cø hîp lÝ;

tcXDvn 338 : 2005
– KÕt cÊu ph¶i cã cÊu t¹o ®Ó dÔ quan s¸t, lµm s¹ch bôi, s¬n, tr¸nh tô n−íc. TiÕt diÖn h×nh
èng ph¶i ®−îc bÞt kÝn hai ®Çu.
1.2
1.2.1

3

C¸c yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ

KÕt cÊu thÐp ph¶i ®−îc tÝnh to¸n víi tæ hîp t¶i träng bÊt lîi nhÊt, kÓ c¶ t¶i träng theo thêi gian
vµ mäi yÕu tè t¸c ®éng kh¸c. ViÖc x¸c ®Þnh néi lùc cã thÓ thùc hiÖn theo ph−¬ng ph¸p ph©n
tÝch ®µn håi hoÆc ph©n tÝch dÎo.
Trong ph−¬ng ph¸p ®µn håi, c¸c cÊu kiÖn thÐp ®−îc gi¶ thiÕt lµ lu«n ®µn håi d−íi t¸c dông
cña t¶i träng tÝnh to¸n, s¬ ®å kÕt cÊu lµ s¬ ®å ban ®Çu kh«ng biÕn d¹ng.
Trong ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch dÎo, cho phÐp kÓ ®Õn biÕn d¹ng kh«ng ®µn håi cña thÐp trong
mét bé phËn hay toµn bé kÕt cÊu, nÕu tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:
– giíi h¹n ch¶y cña thÐp kh«ng ®−îc lín qu¸ 45...
Tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcXDvn 338 : 2005
KÕt cÊu thÐp – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
Steel structures – Design standard
1 Nguyªn t¾c chung
1.1 C¸c quy ®Þnh chung
1.1.1 Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng
nghiÖp. Tiªu chuÈn nµy kh«ng dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thñy lîi nh c¸c
lo¹i cÇu, c«ng tr×nh trªn ®êng, cöa van, ®êng èng, v.v...
Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cña mét sè lo¹i c«ng tr×nh chuyªn dông nh kÕt cÊu lß cao, c«ng
tr×nh thñy c«ng, c«ng tr×nh ngoµi biÓn hoÆc kÕt cÊu thÐp cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt nh kÕt cÊu
thµnh máng, kÕt cÊu thÐp t¹o h×nh nguéi, kÕt cÊu øng lùc tríc, kÕt cÊu kh«ng gian, v.v...,
cÇn theo nh÷ng yªu cÇu riªng quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh.
1.1.2 KÕt cÊu thÐp ph¶i ®îc thiÕt kÕ ®¹t yªu cÇu chung quy ®Þnh trong Quy chuÈn X©y dùng ViÖt
Nam lµ ®¶m b¶o an toµn chÞu lùc vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sö dông b×nh thêng trong suèt thêi
h¹n sö dông c«ng tr×nh.
1.1.3 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cßn cÇn tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn t¬ng øng vÒ phßng chèng ch¸y, vÒ
b¶o vÖ chèng ¨n mßn. Kh«ng ®îc t¨ng bÒ dµy cña thÐp víi môc ®Ých b¶o vÖ chèng ¨n mßn
hoÆc n©ng cao kh¶ n¨ng chèng ch¸y cña kÕt cÊu.
1.1.4 Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu thÐp cÇn ph¶i:
TiÕt kiÖm vËt liÖu thÐp;
¦u tiªn sö dông c¸c lo¹i thÐp do ViÖt Nam s¶n xuÊt;
Lùa chän s¬ ®å kÕt cÊu hîp lÝ, tiÕt diÖn cÊu kiÖn hîp lÝ vÒ mÆt kinh tÕ - kÜ thuËt;
¦u tiªn sö dông c«ng nghÖ chÕ t¹o tiªn tiÕn nh hµn tù ®éng, hµn b¸n tù ®éng, bu l«ng
cêng ®é cao;
Chó ý viÖc c«ng nghiÖp hãa cao qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ dùng l¾p, sö dông nh÷ng liªn kÕt
dùng l¾p liªn tiÕp nh liªn kÕt mÆt bÝch, liªn kÕt bul«ng cêng ®é cao; còng cã thÓ dïng
liªn kÕt hµn ®Ó dùng l¾p nÕu cã c¨n cø hîp lÝ;
Tiêu chuẩn VN về thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn VN về thép - Người đăng: 大越桃阮
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Tiêu chuẩn VN về thép 9 10 723