Ktl-icon-tai-lieu

TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 1

Được đăng lên bởi Love Ngok Xit
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP
Phần I: Công thức cần nhớ
Qui ước chung:

trong lắp ghép trụ trơn, bề mặt bao là lỗ, bề mặt bị là trục
Ký hiệu trục viết bằng chữ thường, ký hiệu lỗ viết bằng chữ in.

Kích thước danh nghĩa (KTDN):

d, dN

D, DN

Kích thước thực

dth

Dth

(KTT):

Kích thước giới hạn

(KTGH):

dmax , dmin

Dmax , Dmin

Sai lệch giới hạn

(SLGH):

es= dmax – dN

ES= Dmax – DN

ei= dmin – dN

EI= Dmin – DN

Td= dmax – dmin

TD= Dmax –Dmin

= es - ei

= ES – EI

Dung sai

(Td, TD):

Lắp ghép:
Nhóm lắp lỏng: S= D-d

Smax= Dmax - dmin

Smin= Dmin - dmax

= ES – ei

= EI - es

s

max

T S

max

s


m

 s min


S

 S min

 T D T d

Nhóm lắp chặt: N= d – D

Nmax= dmax - Dmin

Nmin= dmin - Dmax

= es – EI

= ei – ES

N

m



N

max

 N min


 T D T d

Nhóm lắp trung gian (N , S): trong nhóm lắp trung gian, độ hở và độ dôi nhỏ
nhất bằng không, vì vậy dung sai của của lắp ghép được tính như sau:
TN,S= TD + Td
= Smax + Nmax
Câu hỏi ôn tập:
1.

Tính đổi lẫn chức năng trong chế tạo máy là gì? Ý nghĩa của nó trong
sản xuất và ứng dụng.
TL: tính đổi lẫn của các chi tiết máy là khả năng thay thế cho nhau, không
cần lựa chọn và sữa chữa gì thêm mà vẫn đảm bảo được chất lượng của sản
phẩm như đã quy định.
Ý nghĩa:
 Trong cơ khí chế tạo máy là điều kiện cơ bản và cần thiết của
nền sản xuất tiên tiến.
 Trong sản xuất tính đổi lẫn của các chi tiết máy làm đơn giản
quá trình lắp ráp.
 Trong sữa chữa, nếu thay thế một chi tiết máy hỏng thì giảm
được thời gian ngừng máy để sữa chữa, tận dụng dược thời gian
sản xuất.
 Về mặt công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác sản xuất
cho các xi nghiệp, công ty, thực hiện chuyên môn hóa dễ dàng,
nâng cao năng suất và chất lượng, hạ giá thành sản phẩm’
 như vậy tính đổi lẫn của chi tiết có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế và
kỹ thuật.

2.

Tại sao phải quy định kích thước giới hạn và dung sai. Điều kiện để
đánh giá kích thước chế tạo đạt yêu cầu là gì?
TL:
 Quy định kích thước giới hạn và dung sai là để tạo điều kiện thống
nhất hóa và tiêu chuẩn hóa trong phạm vi quốc gia và tiêu chuẩn quốc
tế. đảm bảo được sự thống nhất về dung sai lắp ghép, thống nhất về
công nghệ, về dụng cụ, đảm bảo được tính đổi lẫn; do đó đảm bảo trao
đổi hàng hóa và phát triển thương mại.

Điều kiện để đánh giá kích thước đạt yêu cầu là:
Dmax ≥ Dth ≥ Dmin
dmax ≥ dth ≥ dmin
Thế nào là sai lệch giới hạn? các ký hiệu và phương pháp tính ?
 Sai lệch giới hạn là hiệu đại số giữa các kích thước giới hạn và kích
thước dan...
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP
Phần I: Công thức cần nhớ
Qui ước chung: trong lắp ghép trụ trơn, bề mặt bao là lỗ, bề mặt bị là trục
Ký hiệu trục viết bằng chữ thường, ký hiệu lỗ viết bằng chữ in.
Kích thước danh nghĩa (KTDN): d, d
N
D, D
N
Kích thước thực (KTT): d
th
D
th
Kích thước giới hạn (KTGH): d
max
, d
min
D
max
, D
min
Sai lệch giới hạn (SLGH): es= d
max
– d
N
ES= D
max
– D
N
ei= d
min
– d
N
EI= D
min
– D
N
Dung sai (T
d
, T
D
): T
d
= d
max
– d
min
T
D
= D
max
–D
min
= es - ei = ES – EI
Lắp ghép:
Nhóm lắp lỏng: S= D-d S
max
= D
max
- d
min
S
min
= D
min
- d
max
= ES – ei = EI - es
max min
m
s s
s
max min
S
S S
T
D d
T T
Nhóm lắp chặt: N= d – D N
max
= d
max
- D
min
N
min
= d
min
- D
max
= es – EI = ei – ES
max min
m
N N
N
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 1 - Người đăng: Love Ngok Xit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
TIỂU LUẬN DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM chương 1 9 10 315